Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Назвіть ознаки, за якими класифікують хімічні реакції.

1) зміна кількості та складу реагентів і продуктів реакції; 

2) зміна ступенів окиснення елементів, що входять до складу речовини; 

3) тепловий ефект реакції; 

4) напрям перебігу.

 

Вправа 2. Сформулюйте визначення реакцій: 

а) сполучення; 

Реакції сполучення — це перетворення, під час яких з двох або більше вихідних речовин утворюється одна складна.

б) розкладу;

Реакції розкладу — перетворення, під час яких з однієї речовини утворюються дві або кілька простих чи складних речовин.  

в) заміщення; 

Реакції заміщення — це реакції, що відбуваються між простою та складною речовинами, унаслідок чого атоми простої речовини заміщають атоми в складній. 

г) обміну.

Реакції обміну - це реакції між двома складними речовинами, під час яких вони обмінюються складовими частинами. 

 

Вправа 3. Допишіть праві частини молекулярних рівнянь, складіть йонно-молекулярні рівняння реакцій (де це можливо):

а) KClO3 = 2KCl + O2

б) Hg + O2 = 2HgO

в) AlCl3 + 3AgNO3 = Al(NO3)3 + 3AgCl

   Al3+ + 3Cl- + 3Ag+ + 3NO3- = Al3+ + 3NO3- + 3AgCl

   3Ag+ + 3Cl- = 3AgCl

    Ag+ + Cl- = AgCl

г) Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

 

Вправа 4. Допишіть праві частини молекулярних рівнянь, складіть йонномолекулярні рівняння реакцій (де це можливо) і вкажіть, до якого типу вони належать:

а) BaO + H2O = Ba(OH)2 Реакція сполучення

б) ZnSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Zn(OH)2↓ Реакція обміну

   Zn2+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- =2Na+ + SO42-Zn(OH)2

   Zn2+ + 2OH- =Zn(OH)2

в) 2Li + 2H2O = 2LiOH + H2↑ Реакція заміщення

г) Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2↑ Реакція обміну

   2Na+ + CO32- + 2H+ + 2NO3- = 2Na+ + 2NO3- + H2O + CO2

   2H+ + CO32- = H2O + CO2

ґ) AlBr3 +3AgNO3 = Al(NO3)3 + 3AgBr Реакція обміну

   Al3+ + 3Br- + 3Ag+ + 3NO3- = Al3+ + 3NO3- + 3AgBr

   3Ag+ + 3Br- = 3AgBr

   Ag+ + Br- = AgBr

д) SO3 + H2O = H2SO4 Реакція сполучення

е) Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu Реакція заміщення

є) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O Реакція розкладу

 

Вправа 5. Напишіть рівняння реакцій між попарно взятими речовинами, де можливо, складіть йонно-молекулярні рівняння: 

а) барій нітрат і натрій сульфіт; 

Ba(NO3)2 + Na2SO4 = 2NaNO3 + BaSO4

Ba2+ + 2NO3- + 2Na+ + SO42- = 2Na+ + 2NO3-BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4

б) алюміній і бром; 

2Al + 3Br2 = 2AlBr3

в) кальцій хлорид і арґентум(І) нітрат; 

CaCl2 + 2AgNO3 = Ca(NO3)2 + 2AgCl

Ca2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3- = Ca2+ + 2NO3- + 2AgCl

2Ag+ + 2Cl- = 2AgCl

Ag+ + Cl- = AgCl

г) калій і вода.

2K + 2H2O = 2KOH + H2

 

Вправа 6. Обчисліть об’єм водню (н. у.), що виділиться під час взаємодії натрію масою 11,5 г з водою.

Відомо: m(Na)=11,5 г. Знайти: V(H2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    11,5 г                             x л     

     2Na  + 2H2O = 2NaOH + H2

     46 г                              22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 2 моль натрію Na з утворенням 1 моль водню Н2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л) . Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) натрію й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(Na)=Ar(Na)=23, M(Na)=23 г/моль. 

Маса 1 моль=23 г, а маса 2 моль=46 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм водню:

під час реакції 46 г Na виділяється 22,4 л Н2, тоді

під час реакції 11,5 г Na - х л Н2

46 г / 11,5 г = 22,4 л / х л, звідси

х л • 46 г = 11,5 г • 22,4 л

х = 11,5 г • 22,4 л / 46 г

х = 5,6 л

II спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2Na+2H2O=2NaOH+H2

Обчислюємо кількість речовини натрію масою 11,5 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Na)=Ar(Na)=23, M(Na)=23 г/моль.

v(Na)=m(Na):M(Na)=11,5 г : 23 г/моль=0,5 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 2 моль натрію Na з утворенням 1 моль водню Н2, кількість речовини водню удвічі менша кількості речовини натрію, тому 

v(Н2)=v(Na):2=0,5 моль:2=0,25 моль.

Обчислюємо об'єм водню кількістю речовини 0,25 моль за формулою V=v•VM, де VM - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

V(Н2)=v(Н2)•VM=0,25 моль•22,4 л/моль=5,6 л.

Відповідь: V(Н2)=5,6 л.

 

Вправа 7. Алюміній кількістю речовини 0,25 моль повністю прореагував із сіркою. Обчисліть масу й кількість речовини продукту реакції. Назвіть утворену речовину.

Відомо: v(Al)=0,25 моль. Знайти: m(Al2S3)-?, v(Al2S3)-? 

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    0,25 моль         x г

     2Al  +     3S =   Al2S3

     2 моль           150 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 2 моль алюмінію Al з утворенням 1 моль алюміній сульфіду Al2S3. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) алюміній сульфіду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Al2S3)=2Ar(Al)+3Ar(S)=227+332=150, M(Al2S3)=150 г/моль.

Маса 1 моль=150 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу алюміній сульфіду:

з 2 моль Al утворюється 150 г Al2S3, тоді

з 0,25 моль Al - х г Al2S3.

2 моль / 0,25 моль = 150 г / х г, звідси

х г • 2 моль = 0,25 моль • 150 г

х = 0,25 моль • 150 г / 2 моль

х = 18,75 г

Обчислюємо кількість речовини алюміній сульфіду масою 18,75 г за формулою v=m/M.

v(Al2S3)=m(Al2S3)/M(Al2S3)=18,75 г : 150 г/моль=0,125 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

     0,25 моль           х моль

      2Al  +     3S =   Al2S3

     2 моль               1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 2 моль алюмінію Al з утворенням 1 моль алюміній сульфіду Al2S3. Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини алюміній сульфіду:

з 2 моль Al утворюється 1 моль Al2S3, тоді

з 0,25 моль Al - х моль Al2S3.

2 моль / 0,25 моль = 1 моль / х моль, звідси

х моль • 2 моль = 0,25 моль • 1 моль

х = 0,25 моль • 1 моль / 2 моль

х = 0,125 моль

Обчислюємо масу алюміній сульфіду кількістю речовини 0,125 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(Al2S3)=2Ar(Al)+3Ar(S)=227+332=150, M(Al2S3)=150 г/моль.

m(Al2S3)=v(Al2S3)•M(Al2S3)=0,125 моль • 150 г/моль=18,75 г

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2Al+3S=Al2S3

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 2 моль алюмінію Al з утворенням 1 моль алюміній сульфіду Al2S3, кількість речовин алюміній сульфіду удвічі менша від кількості речовини алюмінію, тому 

v(Al2S3)=v(Al):2=0,25 моль : 2=0,125 моль.

Обчислюємо масу алюміній сульфіду кількістю речовини 0,125 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(Al2S3)=2Ar(Al)+3Ar(S)=227+332=150, M(Al2S3)=150 г/моль.

m(Al2S3)=v(Al2S3)•M(Al2S3)=0,125 моль • 150 г/моль=18,75 г.

Відповідь: v(Al2S3)=0,125 моль, m(Al2S3)=18,75 г, алюміній сульфід.

 

Вправа 8. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:

Ba → BaO → Ba(OH)2 → BaCO3 → CO2 → Na2CO3. Укажіть тип кожної реакції. 

2Ba + O2 = 2BaO Реакція сполучення

BaO + H2O = Ba(OH)2 Реакція сполучення

Ba(OH)2 + Na2CO3 = 2NaOH + BaCO3↓ Реакція обміну

BaCO3 = BaO + CO2↑ Реакція розкладу

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O Реакція обміну

Обчисліть масу утвореного барій гідроксиду, якщо в реакцію вступив барій масою 27,4 г. 

Відомо: m(Ba)=27,4 г. Знайти: m(Ba(OH)2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 27,4  г                x г

  Ba  +  2H2O = Ba(OH)2   + H2 

  137 г                171 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барію Ba з утворенням 1 моль барій гідроксиду Ba(OH)2. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Ва)=Ar(Ва)=137, M(Ва)=137 г/моль. Маса 1 моль=137 г

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ва)+2•Ar(О)+2•Ar(Н)=137+2•16+2•1=171,  

M(Ba(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій гідроксиду:

з 137 г Ва утворюється 171 г Ва(ОН)2, тоді

з 27,4 г Ва - х г Ва(ОН)2.

137 г / 27,4 г = 171 г / х г, звідси

х г • 137 г = 27,4 г • 171 г

х = 27,4 г • 171 г / 137 г

х = 34,2 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ba+2H2O=Ba(OH)2+H2

Обчислюємо кількість речовини барію масою 27,4 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Ва)=Ar(Ва)=137, M(Ва)=137 г/моль

v(Ва)=m(Ва) : M(Ва)=27,4 г : 137 г/моль=0,2 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль барію Ba з утворенням 1 моль барій гідроксиду Ba(OH)2, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 1 моль барію, то в результаті реакції утвориться така ж кількість речовини барій гідроксиду, тому 

v(Ba(OH)2)=v(Ba)=0,2 моль.

Обчислюємо масу барій гідроксиду кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ва)+2•Ar(О)+2•Ar(Н)=137+2•16+2•1=171,  

M(Ba(OH)2)=171 г/моль. 

m(Ba(OH)2)=v(Ba(OH)2)•M(Ba(OH)2)=0,2 моль•171 г/моль=34,2 г.

Відповідь: m(Ba(OH)2)=34,2 г. 

Інші завдання дивись тут...