Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Назвіть чинник, який узято за основу класифікації хімічних реакцій на оборотні й необоротні. Напрям хімічної реакції.

 

Вправа 2. Сформулюйте визначення реакцій: 

а) необоротних; Хімічні реакції, що відбуваються в одному напрямі й завершуються повним перетворенням реагентів на продукти реакції, називають необоротними.

б) оборотних. Хімічні реакції, які одночасно відбуваються у двох протилежних напрямах (прямому й зворотному), називають оборотними.

 

Вправа 3. Наведіть приклади реакцій:

а) необоротних; Реакції взаємодії металів з кислотами, кислот з лугами, металів з неметалами.

б) оборотних. Розклад амоній хлориду, взаємодія водню з йодом, взаємодія азоту з воднем.

 

Вправа 4. Укажіть, які з поданих реакцій є необоротними. Б, Г.

А N2 + 3H2 = 2NH3 

Б K2SO3 + H2SO4 = K2SO4 + SO2↑ + H2O

В 2H2O = O2+ 2H2

Г Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2H2O

Відповідь: Б, Г.

 

Вправа 5. Допишіть рівняння реакцій, поставте коефіцієнти й укажіть оборотні реакції:

а) BaO + H2SO4 = BaSO4↓ + H2O  

б) Al(OH)3↓ + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

в) N2 + 3H2 <-> 2NH3; оборотна реакція.

г) K2SO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + SO2

ґ) 2H2O = 2H2 + O2; оборотна реакція.

д) 2HgO = 2Hg + O2.

 

Вправа 6. Під час взаємодії барій нітрату з натрій карбонатом утворився барій карбонат масою 59,1 г. Обчисліть маси реагентів.

Відомо: m(BaCO3)=59,1 гЗнайти: m(Ba(NO3)2)-?, m(Na2CO3)-?

Розв'язування.

І спосіб

1. Записуємо рівняння реакції:

      x г            у г       59,1 г         

    Ba(NO3)2 + Na2CO3= BaCO3↓   + 2NaNO3 

      261 г        106 г     197 г     

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій нітрату Ba(NO3)2 i 1 моль натрій карбонату Na2CO3 з утворенням 1 моль барій карбонату BaCO3. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Ba(NO3)2)=Ar(Ba)+2Ar(N)+6Ar(O)=137+214+616=261

M(Ba(NO3)2)=261 г/моль. Маса 1 моль= 261 г.

Mr(Na2CO3)=2Ar(Na)+Ar(C)+3Ar(O)=223+12+316=106,  

M(Na2CO3)=106 г/моль. Маса 1 моль=106 г.

Mr(BaCO3)=Ar(Ba)+Ar(C)+3Ar(O)=137+12+316=197,  

M(BaCO3)=197 г/моль. Маса 1 моль=197 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій нітрату.

х г / 261 г = 59,1 г / 197 г, звідси

х г • 197 г = 59,1 г • 261 г

х = 59,1 г • 261 г : 197 г

х = m(Ba(NO3)2) = 78,3 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій карбонату.

у г / 106 г = 59,1 г / 197 г, звідси

у г • 197 г = 59,1 г • 106 г

у = 59,1 г • 106 г : 197 г

у = m(Na2CO3) = 31,8 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо кількість речовини барій карбонату масою 59,1 г за формулою v=m/M, де

M=Mr г/моль.

Mr(BaCO3)=Ar(Ba)+Ar(C)+3Ar(O)=137+12+316=197, M(BaCO3)=197 г/моль.

v(BaCO3)=m(BaCO3) : M(BaCO3)=59,1 г : 197 г/моль=0,3 моль.

3. Записуємо рівняння реакції: Ba(NO3)2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaNO3

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль барій нітрату Ba(NO3)2 i 1 моль натрій карбонату Na2CO3 з утворенням 1 моль барій карбонату BaCO3кількості речовин однакові. Отже, якщо в результаті реакції утворюється 0,3 моль барій карбонату, то в реакцію вступають реагенти однакової кількості речовини, тому v(Ba(NO3)2)=v(Na2CO3)=v(BaCO3)=0,3 моль.

4. Обчислюємо маси реагентів кількістю речовини 0,03 моль за формулою m=v•M, де

М=Мr г/моль.

Mr(Ba(NO3)2)=Ar(Ba)+2Ar(N)+6Ar(O)=137+214+616=261

M(Ba(NO3)2)=261 г/моль.   

m(Ва(NO3)2)=v(Ва(NO3)2)•M(Ва(NO3)2)=0,3 моль•261 г/моль=78,3 г.

Mr(Na2CO3)=2Ar(Na)+Mr(C)+3Ar(O)=223+12+316=106,  

M(Na2CO3)=106 г/моль. 

m(Na2CO3)=v(Na2CO3)•M(Na2CO3)=0,3 моль•106 г/моль=31,8 г.

Відповідь: m(Ba(NO3)2)=78,3 г, m(Na2CO3)=31,8 г

 

Вправа 7. Натрій карбонат повністю прореагував з розчином сульфатної кислоти масою 98 г, масова частка якої становить 0,3. Обчисліть маси утвореної солі й води та об’єм карбон (IV) оксиду.

Відомо: m(розчину)=98 г, ω(H2SO4)=0,3

Знайти: m(Na2SO4)-?, m(H2O)-?, V(CO2)-?

Розв'язування.

І спосіб

1. Обчислюємо масу кислоти H2SO4 в розчині масою 98 г.

m(H2SO4)=m(розчину)ω(H2SO4)=98 г0,3=29,4 г

2. Записуємо рівняння реакції:

              29,4  г      х г         y г      z л        

 Na2CO3 + H2SO4 =  Na2SO4 +  H2O +  CO2 

              98 г        142 г       18 г     22,4 л    

Над формулами речовин записуємо знайдену масу сульфатної кислоти (29,4 г) і невідомі маси натрій сульфату (х г) та води (у г), а також об'єм карбон (IV) оксиду (z л).

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H2SO4 з утворенням 1 моль натрій сульфату Na2SO4, 1 моль води H2O та 1 моль карбон (IV) оксиду CO2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(H2SO4)=2•Ar(H)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•1+32+4•16=98,  

M(H2SO4)=98 г/моль. Маса 1 моль=98 г.

Mr(Na2SO4)=2•Ar(Na)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•23+32+4•16=142,  

M(Na2SO4)=142 г/моль. Маса 1 моль=142 г.

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18,  

M(H2O)=18 г/моль. Маса 1 моль=18 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

3. За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій сульфату.

29,4 г / 98 г = х г / 142 г, звідси

х г • 98 г = 29,4 г • 142 г

х = 29,4 г • 142 г : 98 г

х = m(Na2SO4)=42,6 г

4. За допомогою пропорції обчислюємо масу води.

29,4 г / 98 г = y г / 18 г, звідси

y г • 98 г = 29,4 г • 18 г

у = 29,4 г • 18 г : 98 г

у = m(Н2O)=5,4 г

5. За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду.

29,4 г / 98 г = z л / 22,4 л, звідси

z л • 98 г = 29,4 г • 22,4 л

z = 29,4 г • 22,4 л : 98 г

z = V(СО2)=6,72 л

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу сульфатної кислоти в розчині масою 98 г.

m(H2SO4)=m(розчину)ω(H2SO4)=98 г0,3=29,4 г

2. Обчислюємо кількість речовини сульфатної кислоти масою 29,4 г за формулою v=m/M, де

M=Mr г/моль.

Mr(H2SO4)=2•Ar(H)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•1+32+4•16=98, M(H2SO4)=98 г/моль.

v(H2SO4)=m(H2SO4) : M(H2SO4)=29,4 г : 98 г/моль=0,3 моль.

3. Записуємо рівняння реакції: Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H2SO4 з утворенням 1 моль натрій сульфату Na2SO4 і 1 моль води H2O та 1 моль карбон (IV) оксиду CO2, кількості речовини однакові, тому v(СО2)=v(H2О)=v(Na2SO4)=v(H2SO4)=0,3 моль.

4. Обчислюємо маси заданої кількості речовини за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(Na2SO4)=2•Ar(Na)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•23+32+4•16=142,  

M(Na2SO4)=142 г/моль.

m(Na2SO4)=v(Na2SO4)•M(Na2SO4)=0,3 моль•142 г/моль=42,6 г.

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18, M(H2O)=18 г/моль.

m(H2O)=v(H2O)•M(H2O)=0,3 моль•18 г/моль=5,4 г.

5. Обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю рнчовини 0,3 моль за формулою V=v•VM, де VM - постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V(CO2)=v(CO2)•VM=0,3 моль•22,4 л/моль=6,72 л.

Відповідь: m(Na2SO4)=42,6 г, m(H2O)=5,4 г, V(CO2)=6,72 л. 

 

Вправа 8. Під час кип’ятіння води в чайнику з’являється карбонатна плівка, яка поступово стає товстішою. Запропонуйте доступний спосіб очищення чайника від кальцій і магній карбонатів за участю реакцій обміну. Напишіть рівняння реакцій. Укажіть тип реакцій щодо напряму перебігу.

Дією оцтом (етанова кислота):

CaCO3 + CH3COOH =(CH3COO)2Ca + CO2+ H2O - необоротна реакція.

MgCO3 + CH3COOH =(CH3COO)2Mg + CO2+ H2O - необоротна реакція.

 

Вправа 9. Підберіть розчини речовин, щоб реакції між ними були спостережувані. Напишіть рівняння в молекулярній і йонній формах. Вивчаючи реакції йонного обміну, ви спостерігали, що відбувається:

а) знебарвлення підфарбованого розчину лугу;

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Na+ + OH- + H+ + Cl- = Na+ + Cl- + H2

H+ + OH- + = H2O

б) випадає осад; 

HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl↓

H+ + Cl- + Ag+ + NO3- = H+ + NO3- + AgCl↓

Ag+ + Cl- = AgCl↓

в) виділяється газ.

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2

2Na+ + CO32- + 2H+ + SO42- = 2Na+ + SO42- + H2O + CO2↑ 

2H+ + CO32- = H2O + CO2↑ 

Інші завдання дивись тут...