Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Не користуючись підручником, сформулюйте визначення оксидів, кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей. Оксиди — бінарні сполуки елементів з Оксигеном, у яких його ступінь окиснення дорівнює –2. Кислоти — речовини, що складаються з атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на йони металічного елемента, і кислотного залишку. Основи — речовини, утворені катіонами металічних елементів і гідроксид-аніонами. Амфотерні гідроксиди, на відміну від основ, взаємодіють як з кислотами, так і з лугами (розчинними у воді основами), утворюючи сіль і воду. Солі — складні речовини, утворені катіонами металічних елементів й аніонами кислотних залишків.

 

2. Проаналізувавши формули речовин H3РО4, Fe2(SO4)3, Cu(OH)2, Na2O, SiO2, HNO3Fe(OH)2, ZnS, BaO, K2CO3, Al2O3, Fe(OH)3, СаНРО4, Са(НСО3)2, зазначте:

а) назву речовини; ортофосфатна кислота, ферум (ІІІ) сульфат, купрум (ІІ) гідроксид, натрій оксид, силіцій (IV) оксид, нітратна кислота, ферум (ІІ) гідроксид, цинк сульфід, барій оксид, калій карбонат, алюміній оксид, ферум (ІІІ) гідроксид, кальцй гідрогенортофосфат, кальцй дигідрогенкарбонат.

б) клас, до якого вона належить; Na2O, SiO2, BaO, Al2O3- оксидиH3РО4, HNO3кислотиCu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)- основиFe2(SO4)3, ZnS, K2CO3, СаНРО4, Са(НСО3)2 - солі.

в) речовини, які мають однаковий якісний склад;

Ферум (ІІ) гідроксид, ферум (ІІІ) гідроксид.

Якісний склад указує з атомів яких хімічних елементів утворилася речовина.

г) речовини з однаковим кількісним складом.

Купрум (ІІ) гідрокид, ферум (ІІ) гідроксид.

Кількісний склад указує на кількість атомів кожного хімічного елемента, що входить до складу речовини.

 

3. Назвіть якомога більше ознак, за якими укладено такі ряди:

а) барій сульфат, барій силікат, барій карбонат; Ознаки: солі, нерозчинні у воді, солі Барію;

б) H2SO3, H2SO4, H2СO3; Ознаки: кислоти, двоосновні, оксигеновмісні, розчинні у воді;

в) ферум (III) гідроксид, алюміній гідроксид, хром (III) гідроксид; Ознаки: основи, нерозчинні у воді, амфотерні гідроксиди.

г) K2O, CaO, BaO. Ознаки: оксиди, основні.

 

Застоовуємо

Вправа 1. Складіть формули речовин за їхніми назвами:

барій гідроксид - Ba(OH)2,

купрум (ІІ) сульфат - CuSO4

ортофосфатна кислота - H3PO4,

нітроген (ІV) оксид - NO2,

цинк гідроксид Zn(OH)2,

алюміній сульфат Al2(SO4)3.

 

Вправа 2. У якій з речовин — ферум (ІІІ) оксиді чи ферум (ІІІ) хлориді — масова частка Феруму більша?

Відомо: оксиди Fe2O3, FeCl3. Знайти: порівняти масові частки.

Розв'язування.

Mасову частку елемента обчислюємо за формулою: 

w(елемента)=Мr(елемента)/Mr(сполуки)

Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=256+316=160

w1(Fe)=2Ar(Fe)/Mr(Fe2O3)=256/160=0,7 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 70%.

Mr(FeCl3)=Ar(Fe)+3Ar(Cl)=56+335,5=162,5

w2(Fe)=Ar(Fe)/Mr(FeCl3)=56/162,5=0,345 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 34.5%.

34,5%<70%

Відповідь: масова частка Феруму більша у ферум (ІІІ) оксиді.

 

Вправа 3. Розподіліть зазначені в переліку формули речовин за відомими вам класифікаціями: H2S, Al2O3, HNO3, Pb(OH)2, ZnO, H2SiO3, MgO, Mn2O7, Fe(OH)2, MgCl2Mg(HCO3)2, CO2, CO, LiOH.

Солетворні

Оксиди

Несолетворні

оксиди

Основи Кислоти Солі

Al2O3, ZnO,

MgO, Mn2O7

CO2

CO

Pb(OH)2,

Fe(OH)2,

LiOH.

H2S,

HNO3,

H2SiO3

MgCl2

Mg(HCO3)2

Солетворні оксиди:

Основні оксиди Кислотні оксиди Амфотерні оксиди

MgO

CO2, Mn2O7

Al2O3, ZnO

Вправа 4. Відносна густина карбон (ІІ) оксиду дорівнює 1. За якою речовиною вона визначена?

 А воднем

 Б повітрям

 В вуглекислим газом

 Г азотом

Dречовина(CO)=Mr(CO)/Mr(речовина)=1, звідси

Mr(речовина)=Mr(CO)/1=Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28.

Mr(N2)=2Ar(N)=214=28

 

Вправа 5. Складіть формулу оксиду Нітрогену, відносна густина якого за воднем дорівнює 23.

Відомо: DH2(оксиду)=23. Знайти: формулу оксиду-?

Розв'язування:

DH2(оксиду)=Mr(оксиду)/Mr(H)=23,

Mr(оксиду)=23Mr(H2)=23(2Ar(H))=2321=46

Ar(O)=16, Ar(N)=14

Оксид містить принаймні два елементи: Нітроген і Оксиген, тому Ar(O)+Ar(N)=16+14=30,

залишається 46-30=16 - відносна атомна маса Оксигену.

Отже, формула оксиду NO2

 

Вправа 6. Чи будуть бінарні сполуки, формули яких Н2О2, ОF2, KО2, оксидами? Ні, не будуть. Відповідь обґрунтуйте. У оксидах ступінь окиснення Оксигену дорівнює -2, а у цих сполуках не дорівнює -2. Н2+О2-, О+2F2-, K+О2-.

 

Вправа 7. Під час реакції нейтралізації утворилися: а) калій гідроген сульфат; б) калій сульфат. Складіть рівняння відповідних реакцій.

а) KOH + H2SO4 = KHSO4 + Н2О

б) 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2Н2О

Чим зумовлене утворення різних солей у результаті взаємодії однакових реагентів? Зумовлене повним або частковим заміщенням металічними елементами атомів Гідрогену в молекулах кислот.

Інші завдання дивись тут...