Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки

до підручника  Ярошенко О.Г. "Хімія 9 клас"

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2017 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

Зміст

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

§ 1 Склад, класифікація та номенклатура основних класів неорганічних сполук 7

§ 2 Хімічний зв’язок і будова речовини 11

§ 3 Властивості основних класів неорганічних сполук 15

 РОЗЧИНИ

§ 4 Істинні та колоїдні розчини 22

§ 5 Поняття про дисперсні системи 29

§ 6 Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок і розчинність речовин 34

§ 7 Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин, їхня природа 41

§ 8 Кристалогідрати. Розв’язування задач на приготування розчинів з них 45

§ 9 Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти 50

§ 10 Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах 56

§ 11 Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рН розчину 62

§ 12 Реакції обміну між розчинами електролітів, умовою перебігу яких є утворення осаду. Поняття про молекулярні та йонні рівняння хімічних реакцій 68

§ 13 Реакції обміну між розчинами електролітів, що супроводжуються виділенням газу й утворенням води. Їхні йонно-молекулярні рівняння 73

§ 14 Виявлення деяких йонів у розчині 77

§ 15 Практичне використання знань про реакції йонного обміну. 

Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах 82

§ 16 Розв’язування експериментальних задач 84

§ 17 Завдання різних рівнів складності з теми «Розчини» 87

 ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 18 Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції 92

§ 19 Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення 97

§ 20 Складання рівнянь окисно-відновних реакцій 102

§ 21 Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції 107

§ 22 Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників 113

§ 23 Дослідження впливу різних чинників на швидкість хімічних реакцій 120

§ 24 Оборотні й необоротні реакції 122

§ 25 Завдання різних рівнів складності з теми «Хімічні реакції» 125

 НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 26 Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними) 129

§ 27 Метан, його будова та властивості. Гомологи метану 134

§ 28 Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів 139

§ 29 Горіння вуглеводнів 143

§ 30 Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями 146

§ 31 Поняття про полімери на прикладі поліетилену  151

§ 32 Поширення вуглеводнів у природі. Застосування вуглеводнів  157

§ 33 Поняття про спирти на прикладі метанолу, етанолу та гліцеролу  162

§ 34 Етанова (оцтова) кислота 167

§ 35 Експериментальне дослідження властивостей етанової кислоти 171

Практична робота 4. Властивості етанової кислоти 171

§ 36 Поняття про вищі карбонові кислоти та жири 172

§ 37 Вуглеводи: глюкоза, сахароза 178

§ 38 Крохмаль, целюлоза — природні полімери 183

§ 39 Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків 188

§ 40 Експериментальне дослідження деяких харчових продуктів. 192

§ 42 Завдання різних рівнів складності з теми «Найважливіші органічні сполуки» 198

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

Інші ГДЗ дивись тут...