Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Сформулюйте визначення хімічного зв’язку та його окремих видів. Хімічний зв’язок — це взаємодія між частинками (атомами, йонами, молекулами), що забезпечує існування речовин. В утворенні хімічного зв’язку беруть участь електрони, які дістали назву валентних (електрони зовнішнього енергетичного рівня електронної оболонки атома). Види зв'язку: ковалентний (неполярний і полярний) та йонний. Хімічний зв’язок за допомогою спільних електронних пар називається ковалентним. Йонний зв’язок — це зв’язок, який виникає внаслідок притягання різнойменно заряджених йонів: катіонів й аніонів.

 

2. Як утворюються катіони, а як — аніони? Катіон - це заряджена частинка, які утворюються з атома внаслідок втрати ним електронів, а аніон - приєднання ним електронів..

Зазначте спільні й відмінні ознаки цих частинок. 

Спільні ознаки: заряджені частинки.

Відмінні ознаки: Катіони - позитивно заряджені, а аніони - негативно заряджені.

 

3. Поясніть, чому в льоду низька температура плавлення, а в натрій хлориду — висока. Бо речовини мають різний тип кристалічних ґраток: лід має молекулярні кристалічні ґратки, а натрій хлорид - йонні. Речовини йонної будови мають високі температури плавлення, а молекулярної -  низькі.

 

Застосовуємо

Вправа 8. На підставі знань про хімічний зв’язок поясніть і зобразіть (подібно до схеми 3) утворення сполук, що мають: формули N2 

На зовнішньому енергетичному рівні атома Нітрогену є 5 електронів, з яких 3 неспарені. Для завершення енергетичного рівня атому не вистачає трьох електронів, тому 3 неспарені електрони одного атома  Нітрогену й 3 неспарені електрони другого атома утворюють три спільні електронні пари.

:N::N:

   .. 

формули NН3

На зовнішньому енергетичному рівні атома Нітрогену є 5 електронів, з яких 3 неспарені. Для завершення енергетичного рівня атому не вистачає трьох електронів. У атома Гідрогену на першому (зовнішньому) енергетичному рівні є 1 електрон, для завершення рівня не вистачає ще одного електрона. Тому атом Нітрогену утворює три спільні електронні пари: по одній з кожним атомом Гідрогену.

   ..

Н:N:Н 

   ..

   Н  

формули КCl.

Атом Калію на зовнішньому енергетичному рівні має 1 електрон, передостанній енергетичний рівень атома завершений, а до завершення останнього енергетичного рівня не вистачає 7 електронів. Атом Хлору на зовнішньому енергетичному рівні має 7 електронів, для завершення рівня йому не вистачає 1 електрона. Атому Калію енергетично вигідніше віддати 1 електрон, ніж приєднати 7, тому атом віддає 1 електрон і перетворюється на катіон К+, а атом Хлору приєднує 1 електрон і перетворюється на аніон Cl-.

     ..

К+[:Cl:]-

      ..

Вправа 9. Спрогнозуйте вид хімічного зв’язку, що утвориться між атомами хімічних елементів із протонними числами: а) 11 і 1; б) 12 і 8. Складіть електронні формули цих речовин.

a) 11 i 1. Хімічний елемент з протонним числом 11 - Натрій, а з протонним числом 1 - Гідроген. Натрій - металічний елемент, а Гідроген - неметалічний, тому тип хімічного зв'язку між атомами цих хімічних елементів - йонний.

Na+[:Н]-

б) 12 i 8. Хімічний елемент з протонним числом 12 - Магній, а з протонним числом 8 - Оксиген. Магній - металічний елемент, а Оксиген - неметалічний, тому тип хімічного зв'язку між атомами цих хімічних елементів - йонний.

        ..

Mg2+[:O:]2-

        ..

Вправа 10. Зазначте формулу речовини з таким самим видом хімічного зв’язку, що в NaCl і K2S.

А Cl2 Б Ca В Na2O Г H2S

Na, K - металічні елементи, а Cl, S - неметалічні елементи, тому хімічний зв'язок між атомами цих хімічних елементів - йонний. 

 

Вправа 11. Установіть відповідність між частинкою та її електронною формулою. 1-Д, 2-А, 3-Г, 4-Б.

Частинка Електронна формула

1 атом Натрію 

2 атом Оксигену

3 катіон Магнію

4 аніон Хлору

А 1s22s22p4

Б 1s22s22p63s23p6

В 1s22s22p63s23p5

Г 1s22s22p6

Д 1s22s22p63s1

Вправа 12. Розташуйте формули сполук за збільшенням полярності хімічного зв’язку. БВАГ

А H2S Б РH3 В SiH4 Г HCl

Якщо електронегативності елемента і Гідрогену однакові, то ці зв'язки неполярні, а якщо різні - зв'язки полярні. 

 

Вправа 13. Стеарин (суміш органічних стеаринової та пальмітинової кислот, з якої виготовляють стеаринові свічки) легко плавиться, не розчиняється у воді. Який висновок можна зробити про кристалічну будову цих речовин? Це речовини з молекулярними кристалічними ґратками.

 

Вправа 14. Пам’ятаючи, що хімічні реакції супроводжуються руйнуванням одних зв’язків й утворенням інших, поясніть, як змінюються хімічні зв’язки у процесі взаємодії:

а) водню з хлором;

H2 + Cl2 = HCl

У молекулах простих речовин Н2 і Cl2 хімічні зв'язки між атомами ковалентні неполярні, а в молекулі гідроген хлориду HCl хімічний зв'язок - ковалентний полярний. 

б) кальцію з хлором.

2K + Cl2 = 2KCl

У молекулі простої речовини Cl2 хімічний зв'язок - ковалентний неполярний, калію К - металічний зв'язок, а в йоні KCl хімічний зв'язок - йонний.

Інші завдання дивись тут...