Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Дайте визначення електролітичної дисоціації. Електролітична дисоціація — це розпад речовин на вільно рухливі йони під впливом полярних молекул розчинника або в розплаві. Речовинам з якими типами хімічних зв’язків вона властива? До електролітів належать речовини з йонним або дуже полярним ковалентним зв’язками.

 

2. Які речовини називають електролітами, а які — неелектролітами? Електроліти — це речовини, водні розчини чи розплави яких проводять електричний струм. Неелектроліти — це речовини, що в розчині чи розплаві не проводять електричного струму.

Наведіть приклади. Електроліти: натрій хлорид, натрій гідроксид, сульфатна кислота. Неелектроліти: водень, цукор, сірка, фосфор.

Належність речовини до електролітів чи неелектролітів визначається типом її хімічного зв'язку. Електролітами є сполуки з йонним або дуже полярним ковалентним зв'язками, а неелектролітами - з неполярним або слабополярним ковалентними зв'язками.

 

3. Чому кристалічний барій хлорид, маючи у своєму складі катіони Барію та хлорид-аніони, не проводить електричного струму, а його розчин є електропровідним? Йони, що містяться у кристалічній (твердій) речовині, розташовані у вузлах кристалічних ґраток, сполучені один з одним і переміщуватися не можуть, тому тверді електроліти електричний струм не проводять. Барій хлорид під час розчинення у воді розпадається на йони - заряджені частинки, що є носіями струму.

У розплавах чи розчинах електроліти розпадаються на йони, що здатні вільно рухатися. Під впливом електричного поля рух йонів стає спрямованим (виникає електричний струм),  

 

4. Чим ви поясните те, що колодязна або артезіанська вода, на відміну від дистильованої, проводить електричний струм Бо в колодязній або артезіанській воді, на відміну від дистильованої, розчинені електроліти, що розпадаються на йони - заряджені частинки, що є носіями струму.

Іншими словами: у дистильованій воді відсутні йони, тому вона електричний струм не проводить.

 

Застосовуємо

Вправа 38. У переліку речовин: натрій гідроксид, кальцій хлорид, нітратна кислота, рідкий азот, глюкоза…

А переважають неелектроліти

Б переважають електроліти

В електролітів і неелектролітів порівну

Г електроліти відсутні

 

Вправа 39. У якому з випробувань електропровідності лампочка приладу засвітиться?

А твердий магній сульфат 

Б розчин магній сульфату

В рідкий гідроген бромід

Г дистильована вода  

 

Вправа 40. Зазначте формулу неелектроліту.

А AlBr3

Б Br2

В H2SO4

Г LiOH

Вправа 41.* Складіть план розпізнавання за допомогою приладу для визначення електропровідності розчинів двох твердих речовин білого кольору — глюкози та натрій карбонату.

1. У двох склянках приготували розчин глюкози та натрій карбонату.

2. Під’єднали прилад для визначення електропровідності речовин і розчинів до джерела постійного струму.

3. Занурили електроди приладу в склянку з розчином глюкози. Лампа не світиться.

4. Занурили електроди приладу в склянку з розчином натрій карбонату. Лампа одразу засвітилася й не гасне доти, поки електроди містяться в розчині. Це свідчить про те, що електричне коло приладу замкнулося. Отже, у розчині натрій кабонату присутні заряджені частинки, які стали носіями струму.

Інші завдання дивись тут...

  • Мика
    Лалалалал
    24 жовтня 2023 14:25