Інші завдання дивись тут...

 Знаємо, розуміємо

1. Назвіть йони, на які дисоціюють кислоти, основи, солі. Кислоти дисоціюють на катіони Гідрогену і аніони кислотного залишку, основи - на катіони металічного елемента і гідроксид-аніони ОН-, солі - на катіони металічного елемента і аніони кислотного залишку.

Наведіть приклади.

Хлоридна кислота дисоціює на катіони Гідрогену Н+ і хлорид-аніони Cl-.

HCl = H+ + Cl-

Калій гідроксид дисоціює на катіони Калію К+ і гідроксид-аніони ОН-.

КОН = К+ + ОН-

Калій хлорид дисоціює на катіони Калію К+ і хлорид-аніони Cl-.

КCl = К+ + Cl-

 

2. Які йони зумовлюють спільні властивості кислот, а які — лугів? Спільні властивості кислот зумовлюють катіони Гідрогену Н+, а лугів - гідроксид-аніони ОН-.

 

3. Як змінюється колір індикаторів у розчинах кислот, а як — у розчинах лугів? У кислотах лакмус і метиловий оранжевий стають червоними, а в лугах  - лакмус стає синім, метиловий оранжевий - жовтим, фенолфталеїн - малиновим.

 

4. Дайте визначення кислот, основ, солей з погляду електролітичної дисоціації. Кислоти — це електроліти, що дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену Н+ та аніонів кислотного залишку. Основи (луги) — це електроліти, що дисоціюють з утворенням аніонів одного виду — гідроксид-аніонів ОН–. Солі — це електроліти, що дисоціюють на катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків (виняток — солі амонію).

 

Застосовуємо

Вправа 42. Напишіть формули:

а) лугу й солі, утворених одним металічним елементом;

NaOH, NaCl

б) кислоти та її розчинної й нерозчинної у воді солей.

HCl, KCl, AgCl

 

Вправа 43. Складіть рівняння електролітичної дисоціації в розчині, зазначених вами в попередньому завданні, речовин. Назвіть однакові йони серед продуктів електролітичної дисоціації цих сполук.

а) NaOH = Na+ + OH-

   NaCl = Na+ + Cl-

Однаковими є йони: катіони металічного елемента Натрію Na+.

б) HCl = H+ + Cl-

   KCl = K+ + Cl-

Однаковими є йони: аніони кислотного залишку Cl-.

 

Вправа 44. Зазначте характеристики, що стосуються переліку речовин: сульфатна кислота, кальцій хлорид, барій гідроксид.

А представники одного класу сполук

Б належать до електролітів

В дисоціюють з утворенням катіона Гідрогену

Г мають однакову суму йонів

 

Вправа 45. Які з перелічених речовин дисоціюють у водному розчині: натрій сульфат, барій сульфат, нітратна кислота, ферум (ІІІ) оксид, літій гідроксид, купрум (ІІ) гідроксид?

Напишіть рівняння їхньої електролітичної дисоціації.

Na2SO4 = 2Na+ + SO42-

HNO3 = H+ + NO3-

LiОН = Li+ + OH-

 

Вправа 46. Розташуйте сполуки за збільшенням суми йонів у рівняннях їхньої електролітичної дисоціації. ВАГБ

А барій нітрат

Б алюміній сульфат

В натрій йодид

Г натрій ортофосфат

А. Ba(NO3)2 = Ba2+ + 2NO3- Три моль йонів

Б. Al2(SO4)3 = 2Al3+ + 3SO42- П'ять моль йонів

В. NaI = Na+ + I- Два моль йонів

Г. Na3PO4 = 3Na+ + PO43- Чотири моль йонів

На кількість йонів вказують коефіцієнти перед формулами йонів.

 

Вправа 47. Установіть відповідність між формулою речовини та кількістю йонів, на які повністю дисоціює 1 моль цієї речовини.

Формула Кількість йонів

1 H3PO4 

2 LiOH 

3 Cr2(SO4)3 

4 Na2CO3 

 

А 12,04 • 1023

Б 18,06 • 1023

В 24,08 • 1023

Г 30,10 • 1023

Д 36,12 • 1023

З формули v=N/NA, де NA- стала Авогадро і дорівнює 6,021023 моль-1, знаходимо число структурних частинок (йонів) N=vNA.

1. У 1 моль ортофосфатної кислоти H3PO4 міститься 3 моль катіонів Гідрогену і 1 моль аніонів кислотного залишку, разом 4 моль усіх йонів: v(йонів)=4 моль.

v(йонів)NA=4 моль6,02•1023=24,04•1023

2. У 1 моль літій гідроксиду LiOH міститься 1 моль катіонів Літію і 1 моль гідроксид-аніонів ОН-, разом 2 моль усіх йонів: v(йонів)=2 моль.

v(йонів)NA=2 моль6,02 • 1023=12,04•1023

3. У 1 моль хром (ІІІ) сульфату Cr2(SO4)3 міститься 2 моль катіонів Хрому і 3 моль аніонів кислотного залишку, разом 5 моль усіх йонів: v(йонів)=5 моль.

v(йонів)NA=5 моль6,02•1023=30,10•1023

4. У 1 моль натрій карбонату Na2CO3 міститься 2 моль катіонів Натрію і 1 моль аніонів кислотного залишку, разом 3 моль усіх йонів: v(йонів)=3 моль.

v(йонів)NA=3 моль6,02•1023=18,06•1023

 

Вправа 48. Укажіть порядкові номери формул речовин, водні розчини яких однаково діють на розчин фенолфталеїну.

Формули

речовин

Однакова дія

на індикатор

1 NaOH

2 HCl

3 HNO3

4 Ba(OH)2

5 H2O

А 1, 2

Б 2, 3

В 1, 3

Г 4, 5

 

Вправа 49. Укажіть назву речовини, у рівнянні електролітичної дисоціації якої така сама кількість йонів, як у рівнянні електролітичної дисоціації кальцій нітрату.

А натрій хлорид

Б натрій ортофосфат

В натрій сульфат

Г натрій гідроксид

Ca(NO3)2 = Ca2+ + 2NO3-У 1 моль кальцій нітрату Сa(NO3)2 міститься 1 моль катіонів Кальцію і 2 моль аніонів кислотного залишку, разом 3 моль усіх йонів.

А NaCl = Na+ + Cl-У 1 моль натрій хлориду NaCl міститься 1 моль катіонів Натрію і 1 моль аніонів кислотного залишку, разом 2 моль усіх йонів.

Б Na3PO4=3Na+ + PO43-У 1 моль натрій ортофосфату Na3PO4 міститься 3 моль катіонів Натрію і 1 моль аніонів кислотного залишку, разом 4 моль усіх йонів.

В Na2SO4 = 2Na+ + SO42-У 1 моль натрій сульфату Na2SO4 міститься 2 моль катіонів Натрію і 1 моль аніонів кислотного залишку, разом 3 моль усіх йонів.

Інші завдання дивись тут...