Інші завдання дивись тут...

Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти.

Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності,

а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою, що є на форзаці підручника.

Зеленим кольором даються пояснення.

Знаємо, розуміємо

1. Які рівняння називають повними йонними, а які — скороченими? Повне йонне рівняння — це рівняння, у якому речовини-електроліти записані не молекулярними формулами, а за допомогою йонів, на які вони дисоціюють. Скорочене йонне рівняння — це рівняння, що відображає утворення малодисоційованого чи недисоційованого у воді продукту (продуктів) реакції з йонів, на які реагенти дисоціювали в розчині.

 

2. Користуючись таблицею розчинності, з’ясуйте, солі та гідроксиди яких металічних елементів є електролітами.  Електролітами є гідроксиди та солі тих металів, що в таблиці розчинності позначено літерою «Р» та «М».

Сильні та середньої сили електроліти в таблиці розчинності позначено літерою «Р», слабкі електроліти — літерою «М» (виняток становить вапняна вода — кальцій гідроксид).

 

3. Користуючись таблицею розчинності, з’ясуйте, солі якої неорганічної кислоти належать до електролітів. Cолі нітратної кислоти HNO3

 

Застосовуємо

Вправа 52. Між якими, взятими попарно, електролітами в розчинах відбудуться реакції йонного обміну. Складіть молекулярні, повні й скорочені йонні рівняння можливих реакцій.

а) барій хлорид і нітратна кислота; 

BaCl2 + HNO3за таблицею розчинності з’ясовуємо, що реагенти і продукти реакції добре розчинні у воді, тобто, є сильними електролітами, тому у розчині зв’язування йонів не відбувається. Отже, реакція йонного обміну не відбувається.

б) барій хлорид й арґентум нітрат;

BaCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl+ Ba(NO3)2

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами.

Реагенти й один із продуктів реакції Ba(NO3)2— це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а AgCl - нерозчинна сіль. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

Ba2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3- = 2AgCl+ Ba2+ + 2NO3-

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Вa2+ і NO3

2Ag+ + 2Cl- = 2AgCl↓     :2

Усі коефіцієнти виявилися кратними, тому поділимо їх на відповідне число (два). 

Ag+ + Cl- = AgCl

в) натрій сульфат і барій нітрат;

Na2SO4 + Ba(NO3)2 = 2NaNO3 + BaSO4

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами.

Реагенти й один із продуктів реакції NaNO3 — це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а BaSO4- нерозчинна сіль. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

2Na+ + SO42- + Ba2+ + 2NO3- = 2Na+ + 2NO3- + BaSO4

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо однакові йони в однакових кількостях  Na+ і NO3-

Ba2+ + SO42- = BaSO4

Хоча в повному йонному рівнянні спочатку записано сульфат-аніон SO42–, а після нього катіон Барію Ba2+, загальноприйнято розпочинати запис скорочених йонних рівнянь з катіонів.

г) цинк нітрат і калій карбонат?

Zn(NO3)2 + K2CO3 = ZnCO3 + 2KNO3

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами.

Реагенти й один із продуктів реакції KNO3 — це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а ZnCO3- нерозчинна сільЗважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

Zn2+ + 2NO3- + 2K+ + CO32- = ZnCO3 + 2K+ + 2NO3-

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо однакові йони в однакових кількостях  K+ і NO3-

Zn2+ + CO32- = ZnCO3

 

Вправа 53. Які з наведених йонів не можуть одночасно перебувати в розчині:

а) Na+, SO42–, Cu2+, Ba2+, Cl; Ba2+ та SO42-.

б) Cu2+, K+, OH, Fe3+, NO3? Cu2+ та OH-, Fe3+ та OH-.

У водному розчині не можуть одночасно перебувати йони, що утворюють слабкі електроліти, тобто йони, які могли би продовжувати взаємодію, перебувають у зв’язаному стані.

a) Ва2+ + SO42- = Ba2SO4

б) Cu2+ + 2OH-  = Сu(OH)2

   Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3

 

Вправа 54. Користуючись таблицею розчинності, за скороченим йонним рівнянням реакції Fe3+ + 3OH = Fe(OH)3складіть два повні йонні рівняння реакцій обміну в розчині та відповідні молекулярні рівняння.

Fe3+ + 3OH = Fe(OH)3↓ 

 У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги сильні електроліти) можуть міститися йони Fe3+ (FeCl2, FeBr, FeBr2, FeSO4, Fe(NO3)2) і OH- (LiOH, NaOH, KOH).

1) Записуємо молекулярне рівняння реакції.

    FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3

   Записуємо повне йонне рівняння реакції.

Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (нерозчинні Fe(OH)3 чи малорозчинні, гази, слабкі електроліти) — залишаємо у молекулярній формі.

   Fe3+ + 3Cl- + 3Na+ + 3OH = 3Na+ + 3Cl- + Fe(OH)3

2) Записуємо молекулярне рівняння реакції.

    Fe2(SO4)3 + 6NaOH = 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

   Записуємо повне йонне рівняння реакції.

   2Fe3+ + 3SO42- + 6Na+ + 6OH = 6Na+ + 3SO42- + 2Fe(OH)3

 

Вправа 55. Відновіть скорочені йонні рівняння реакцій, складіть повне йонне та відповідне йому молекулярне рівняння для кожної реакції.

2H+ + ? = H2S

Треба дописати аніони кислотного залишку S2-, бо H2S - сульфідна кислота.

2H+ + S2- = H2S

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги сильні електроліти) можуть міститися йони H+ (HCl, HBr, HI, HNO3) і S2- (Li2S, Na2S, K2S).

2HCl + Na2S = 2NaCl + H2S

Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (нерозчинні чи малорозчинні, гази H2S, слабкі електроліти H2S) — залишаємо у молекулярній формі.

2H+ + 2Cl- + 2Na+ + S2- = 2Na+ + 2Cl- + H2S

? + 3OH– = Fe(OH)3

Треба дописати катіони Феруму Fe3+, бо Fe(OH)3 - ферум (ІІІ) гідроксид.

Fe3+ + 3OH = Fe(OH)3

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги сильні електроліти) можуть міститися йони Fe3+ (FeCl2, FeBr2, FeSO4, Fe(NO3)2) і OH- (LiOH, NaOH, KOH).

FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3

Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (нерозчинні Fe(OH)3 чи малорозчинні, гази, слабкі електроліти) — залишаємо у молекулярній формі.

Fe3+ + 3Cl- + 3Na+ + 3OH = 3Na+ + 3Cl- + Fe(OH)3

Інші завдання дивись тут...