Інші завдання дивись тут...

Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти.

Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності,

а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою, що є на форзаці підручника.

Зеленим кольором даються пояснення.

Знаємо, розуміємо

1. У чому полягає суть реакцій йонного обміну? Сутність реакцій йонного обміну між розчинами електролітів полягає в асоціації (зв’язуванні) йонів слабких електролітів з утворенням осаду, газу, малодисоційованої речовини.

 

2. Чи може одному скороченому йонному рівнянню реакції відповідати кілька молекулярних? Поясніть відповідь і наведіть приклади. Може, бо реагентами можуть бути декілька різних сполук, що задовільняють умову скороченого йонного рівняння. 

Н++ ОН = Н2O

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Н+ (HCl, HNO3, HI, HBr) і OH- (LiOH, NaOH, KOH).

1) HCl + NaOH = NaCl + H2O

2) HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O

3) HCl + KOH = KCl + H2O

4) HNO3 + KOH = KNO3 + H2O

 

Застосовуємо

Вправа 56. Зазначте формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням катіонів Цинку.

А. ZnO 

Б. ZnS

В. ZnSO4

Г. K2[Zn(OH)4]

В. Розчинна сіль ZnSO4 у водному розчині дисоціює з утворенням катіонів Цинку.

ZnSO4 = Zn2+ + SO42-

Г. В утвореному йоні, що має назву тетрагідроксоцинкат, Цинк входить до складу комплексного аніона, а не утворює катіон Цинку, 

K2[Zn(OH)4] = 2K+ + [Zn(OH)4]2-

 

Вправа 57. Відновіть подані скорочені йонні рівняння реакцій, складіть по одному повному йонному та молекулярному рівнянню.

а) 2H+ + SO32– = H2O + SO2

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Н+ (HCl, HNO3, HI, HBr) і SO3- (Li2SO3, Na2SO3, K2SO3).

2HCl + Na2SO3 = 2NaCl + H2O + SO2

Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (нерозчинні чи малорозчинні, гази SО2, слабкі електроліти H2О) — залишаємо у молекулярній формі.

2H+ 2Cl- + 2Na+ + SO32- = 2Na+ + 2Cl- + H2O + SO2

б) ? + 3OH– = Fe(OH)3

Треба дописати катіони Феруму, бо Fe(OH)3 - ферум (ІІІ) гідроксид.

Fe3+ + 3OH = Fe(OH)3

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Fe3+ (FeCl3, FeBr3, Fe2(SO4)3, Fe(NO3)3) і OH- (LiOH, NaOH, KOH).

FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3

Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (нерозчинні Fe(OH)3 чи малорозчинні, гази, слабкі електроліти) — залишаємо у молекулярній формі.

Fe3+ 3Cl- + 3Na+ + 3OH = 3Na+ + 3Cl- + Fe(OH)3

 

Вправа 58. Складіть молекулярні та повні й скорочені йонні рівняння можливих реакцій обміну між електролітами в розчинах:

а) натрій гідроксид й ортофосфатна кислота;

3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (луги, розчинні солі, сильні кислоти). Реагент NaOH й один із продуктів реакції Na3PO4— це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а Н3РО4 та Н2О - слабкі електроліти на йони майже не дисоціюють. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

3Na+ + 3OH- + H3PO4 = 3Na+ + PO43- + 3H2O

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Na+

H3PO4 + 3OH- = PO43- + 3H2O

б) барій гідроксид і калій хлорид;

Ba(OH)2 + KCl ≠ за таблицею розчинності з’ясовуємо, що реагенти і продукти реакції добре розчинні у воді, є сильними електролітами, тому у розчині зв’язування йонів не відбувається. Отже, реакція обміну між електролітами в розчині не відбувається. 

в) алюміній сульфат і літій гідроксид.

Al2(SO4)3 + 6LiOH = 2Al(OH)3+ 3Li2SO

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (луги, розчинні солі, сильні кислоти)Реагенти й один із продуктів реакції Li2SO4— це сильні електроліти, які у водному розчині містяться виключно у вигляді йонів, а Al(OH)3  - нерозчинна основаЗважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

2Al3+ + 3SO42- + 6Li+ + 6OH- = 2Al(OH)3 + 6Li+ + 3SO42-

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Li+ i SO42-.

2Al3+ + 6OH- = 2Al(OH)3  :2

Усі коефіцієнти виявилися кратними, тому поділимо їх на відповідне число (два). 

Al3+ + 3OH- = Al(OH)3

 

Вправа 59. Зазначте, для якої пари речовин повне йонне рівняння реакції є одночасно і скороченим. Для жодної пари.

A купрум (ІІ) хлорид й

арґентум(І) нітрат

Б натрій сульфат і

барій гідроксид

В сульфатна кислота й

калій карбонат

Г купрум (ІІ) сульфат і

натрій гідроксид

За таблицею розчинності з’ясовуємо, що всі реагенти є сильними електролітами, а один із продуктів реакції кожного  рівняння  не є розчинним у воді, тобто у розчині відбувається зв’язування йонів слабких електролітів з утворенням осаду, газу, малодисоційованої речовини, тому кожне повне йонне рівняння реакції має скорочене.

A. CuCl2 + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2AgCl

Б. Na2SO4 + Ba(OH)2 = 2NaOH + BaSO4

В. H2SO4 + K2CO3 = K2SO4 + CO2+ H2O

Г. CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Cu(OH)2

Інші завдання дивись тут...

  • Артем
    гарний сайт поміг в 8 класі
    19 жовтня 2021 15:48