Інші завдання дивись тут...

Вправа 60. Укладіть таблицю з виявлення аніонів за допомогою якісних реакцій, про які ви дізналися з параграфа.

Аніон Реагент

Рівняння

реакції

Ознака

реакції

Cl- Ag+ Ag+ + Cl- = AgCl↓

білий сирнистий

осад AgCl, що не

розчиняється

у воді та сильних

кислотах

Br- Ag+ Ag+ + Br- = AgCl↓

жовто-білий сирнистий

осад AgBrщо не роз-

чиняється у воді та силь-

них кислотах

I- Ag+ Ag+ + І- = AgCl↓

жовтий сирнистий

осад AgI, що не 

розчиняється у воді 

та сильних кислотах

SO42- Ва2+ Ba2+ + SO42– = BaSO4

білий  кристалічний осад

BaSO4що не розчиня-

ється у воді та сильних

кислотах

CO32− Н+ + + СO32– = Н2O + СO2

виділення

вуглекислого

газу

РО43- Ag+ 3Ag+ + РО43- = Ag3РО4

яскраво-жовтий 

порошкоподібний осад

Ag3РО4що розчиняється

у нітратній кислоті.

Вправа 61. Укажіть речовини, за допомогою яких можна довести якісний склад хлоридної кислоти.

А метиловий оранжевий, сульфатна кислота

Б нітратна кислота, арґентум (І) нітрат

В лакмус, арґентум (І) нітрат

Г барій нітрат, натрій сульфат

Якісною реакцією на хлоридну кислоту є взаємодія з розчином арґентум (І) нітрату. Одним із продуктів реакції є білий сирнистий осад арґентум (І) хлориду AgCl, що не розчиняється у воді та сильних кислотах (нітратній, сульфатній). Усі кислоти однаково діють на індикатори, бо дисоціюють з утворенням лише одного виду катіонів — катіонів Н+

 

Вправа 62. У трьох пробірках без підписів містяться розчини натрій броміду, натрій йодиду, натрій ортофосфату. Запропонуйте спосіб розпізнавання цих речовин. 

Доливаємо до кожної з трьох пробірок розчину арґентум (І) нітрату.

AgNO3 + NaBr = NaNO3 + AgBr↓ - жовто-білий осад AgBr, що не розчиняється у воді та сильних кислотах (нітратній, сульфатній).

AgNO3 + KI = KNO3 + AgI↓ - жовтий осад AgI, що не розчиняється у воді та сильних кислотах (нітратній, сульфатній).

3AgNO3 + K3PO4 = 3KNO3 + Ag3PO4↓ - жовтий осад Ag3PO4, що розчиняється у нітратній кислоті.

Бромід-, йодид-, ортофосфат-іони в розчині виявляють за допомогою йонів Арґентуму Ag+, наявних у розчині арґентум (І) нітрату, причому одним із продуктів реакції є осади відповідного кольору, що різняться розчинністю у нітратній кислоті.  

 

Вправа 63. Розробіть план виявлення у трьох пробірках без підписів розчинів калій хлориду, калій сульфату, калій карбонату.

ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ.

1. Наявність карбонатів можна довести додаванням сильної кислоти. Оскільки карбонатна кислота слабка, то сильні кислоти витискатимуть її із солі. До того ж, вона нестійка і розкладатиметься з виділенням вуглекислого газу, що нагадує "закипання" рідини. Отже, хлоридну кислоту можна використати для виявлення пробірки з розчином калій карбонату.  

2. Наявність сульфатів можна визначити, використовуючи розчин барій гідроксиду або розчини солей Барію. Отже, розчин барій гідроксиду можна використати для виявлення пробірки з розчином калій сульфату.

3. Методом виключення зробимо висновок, що в третій пробірці — калій хлорид.

Інші завдання дивись тут...