Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Наведіть означення та приклади реакцій:

а) сполучення; Реакція сполучення — це реакція, унаслідок якої з кількох речовин утворюється одна.

Приклади.

2Mg + O2 = 2MgO

2H2 + O2 = 2H2O

H2 + Cl2 = 2HCl

2NO + O2 = 2NO2

BaO + H2O = Ba(OH)2

4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3

Na2О + СО2 = Nа2СO3

2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3

б) розкладу; Реакцію, унаслідок якої з однієї речовини утворюється кілька речовин, називають реакцією розкладу.

Приклади.

2HgO = 2Hg + O2

2NaNO3 = 2NaNO2 + O2

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

Ni(OH)2 = NiO + H2O

2Cr(OH)3 = Cr2O3 + 3H2O

в) обміну; Реакція обміну — це взаємодія двох складних речовин, під час якої вони обмінюються своїми структурними частинками. Реакція обміну між електролітами в розчині дістала назву реакції йонного обміну.

НNO3 + KOH = KNO3 + H2О

АlСl3 + 3KОН = 3KCl + Al(OH)3

СаСО3 + 2НСl = CaCl2 + H2O + CO2

СаСl2 + 2НNO3 = Ca(NO3)2 + 2HCl

3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O

Особливістю цих реакцій є також те, що серед реагентів і продуктів реакції відсутні прості речовини.

г) заміщення. Реакція заміщення — це реакція між складною і простою речовинами, унаслідок якої атоми простої речовини заміщують атоми (йони) у складній речовині.

Приклади

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

2NaBr + Cl2 = 2NaCl + Br2

3CuCl2 + 2Al = 2AlCl3 + 3Cu

За якою класифікаційною ознакою здійснено цю класифікацію? За кількістю і складом реагентів і продуктів реакцій.

 

2. Поміркуйте, чи може залізо вступати в реакцію розкладу. Ні, не може, бо є простою речовиною Fe.

 

3. Зазначте, до яких типів хімічних реакцій належать реакції, завдяки яким розпушують тісто за допомогою амоній карбонату (NH4)2CO3 чи харчової соди й оцту (етанової кислоти). 

(NH4)2CO3 = 2NH3 + CO2+ H2- реакція розкладу.

NаHCO3 + CН3COОН = CН3COОNа + Н2О + CO2↑ - реакція обміну.

 

Застосовуємо

Вправа 72. Наведіть приклади й складіть рівняння реакцій сполучення та обміну за участю натрій оксиду.

Сполучення: Na2O + H2O = 2NaOH

Обміну: Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O

 

Вправа  73. За поданими схемами складіть рівняння реакцій та зазначте їхні типи.

а) BaO + H2O = Ba(OH)2 - реакція сполучення.

б) BaO + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + Н2О - реакція обміну.

в) 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2Al(OH)3 - реакція обміну.

г) CuO + H2 = Cu + H2O - реакція заміщення.

д) Zn + Hg(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Hg - реакція заміщення.

е) Zn(ОН)2 = ZnО + H2O - реакція розкладу.

є) ZnCl2 + 2NaОН = Zn(ОН)2 + 2NaCl - реакція обміну.

Зазначте рівняння хімічної реакції з найбільшою сумою коефіцієнтів. в)

 

Вправам 74. Установіть відповідність між напівсхемою рівняння хімічної реакції та її типом. 1-В, 2-Г, 3-Б.

Напівсхема рівняння реакції Тип реакції
1 Аl(ОН)3 + HСl 

2 Cu + АgNO3 

3 Ca + O2 

А реакція розкладу

Б реакція сполучення

В реакція обміну

Г реакція заміщення

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag

2Ca + O2 = 2CaO

 

Вправа 75. Наведіть по одному прикладу рівнянь реакцій сполучення, розкладу, заміщення, під час яких утворюється алюміній оксид.

Сполучення: 4Al + 3O2 = 2Al2O3

Розкладу: 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O

Заміщення: 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

 

Вправа 76. Оберіть власні позначення і складіть схему класифікації хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції.

1) сполучення Х + Y = XY ;

2) розкладу XY = X + Y ;

3) заміщення X + YZ = X Z + Y ;

4) обміну X Y + Z V =X V + Y Z  

 

Вправа 77. Розв’яжіть одну із запропонованих задач.

1. Обчисліть об’єм вуглекислого газу (н.у.), що виділився під час взаємодії кальцій карбонату кількістю речовини 0,15 моль із хлоридною кислотою.

Відомо: n(CaCO3)=0,15 моль. Знайти: V(CO2)-? 

Розв'язування:

I спосіб

Запишемо рівняння реакції: СaCO3+2HCl=CaCl2 + H2O + CO2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. При взаємодії 1 моль кальцій карбонату утворюється 1 моль вуглекислого газу, кількості речовин однакові,  тому v(CO2)=v(CaCO3)=0,15 моль.

З формули v=V/Vm, де Vm - постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=vVМ

V(СО2)=v(СО2)VМ=0,15 моль22,4 л/моль = 3,36 л.

IІ спосіб

Запишемо рівняння реакції.

0,15 моль                                 х л

СaCO3    +   2HCl =CaCl2 + H2O + CO2

1 моль                                    22,4 л

Над формулами речовин зробимо записи за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. При взаємодії 1 моль кальцій карбонату утворюється 1 моль вуглекислого газу (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л)Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,15 моль / 1 моль =х л / 22,4 л, звідси

х л • 1 моль = 0,15 моль  22,4 л

х = 0,15 моль • 22,4 л / 1 моль

х = 3,36 л.

Відповідь: 3,36 л.

Інші завдання дивись тут...