Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Дайте визначення теплового ефекту хімічної реакції. Тепловий ефект хімічної реакції — це кількість теплоти, що виділяється або поглинається під час хімічної реакції. Яким чином класифікують реакції за тепловим ефектом? Екзотермічні реакції супроводжуються виділенням теплоти, ендотермічні — поглинанням теплоти.

 

2. Яку назву мають рівняння хімічних реакцій із зазначеним у них тепловим ефектом? Термохімічні рівняння.

 

3.  Поясніть, у яких випадках відбувається екзотермічна, а в яких — ендотермічна реакція. Екзотермічна реакція (від грец. екзо — назовні) — це реакція, що відбуваються з виділенням теплоти у навколишнє середовище, а ендотермічна реакція (від грец. ендо — всередині) — це реакція, що відбуваються з поглинанням теплоти з довкілля.

 

4. Яке з рівнянь описує екзотермічну, а яке — ендотермічну реакції:

а) 8Al + 3Fe3O4 = 9Fe + 4Al2O3ΔH = –3347 кДж; Екзотермічна реакція

б) СаСО3 = СаО + СО2ΔH = +157 Кдж? Ендотермічна реакція

Якщо ΔH додатне число, то відповідна хімічна реакція є ендотермічною, якщо ΔH від'ємне число - екзотермічною.

 

5. Яким чином змінюється внутрішня енергія продуктів реакції в ході ендотермічних та екзотермічних процесів? У ході ендотермічних реакцій відбувається поглинання теплоти із зовнішнього середовища, що свідчить про збільшення внутрішнньої енергії продуктів реакції порівняно з реагентами. У ході екзотермічних реакцій відбувається виділення теплоти у довкілля, що  свідчить про зменшення внутрішньої енергії продуктів реакції порівняно з реагентами. 

 

Застосовуємо

Вправа 89. За поданими термохімічними рівняннями визначте екзотермічні й ендотермічні реакції:

а) S + O2 = SO2ΔН = –297 кДж; Екзотермічна реакція

б) 2CO + O2 = 2CO2ΔН = –566 кДж; Екзотермічна пеакція

в) 2H2O = 2H2 + O2ΔН = +286 кДж. Ендотермічна реакція

Якщо ΔH додатне число, то відповідна хімічна реакція є ендотермічною, якщо ΔH від'ємне число - екзотермічною. 


Вправа 90.
У результаті взаємодії водню кількістю речовини 1 моль і хлору кількістю речови
ни 1 моль утворюється 2 моль гідроген хлориду й виділяється 183,6 кДж теплоти. Складіть термохімічне рівняння цієї реакції.

H2 + Cl2 = 2HCl; ΔН =183,6 кДж

Інші завдання дивись тут...