Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Наведіть класифікацію реакцій за напрямом перебігу хімічних процесів. За напрямом перебігу хімічних процесів реакції поділяють на необоротні та оборотні.

 

2. У чому полягає відмінність між оборотними й необоротними реакціями? Необоротні реакції відбуваються в одному напрямі й закінчуються повним перетворенням реагентів на продукти реакції.  Оборотні реакції відбуваються одночасно у двох напрямах й не закінчуються повним перетворенням реагентів на продукти реакції.  

 

3. Яку взаємодію в оборотній реакції називають прямою реакцією, а яку — зворотною? У оборотній реакції взаємодію реагентів називають прямою реакцією, а взаємодію продуктів реакції — зворотною реакцією.

 

4. Де, на вашу думку, можна використати знання про оборотні й необоротні реакції? У промисловості під час добування речовин, бо вигідне проведення необоротних реакцій, щоб збільшити вихід продуктів реакції. 

 

Застосовуємо

Впраа 95. Складіть рівняння необоротної реакції взаємодії натрій гідрогенкарбонату з хлоридною кислотою.

NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2

 

Вправа 96. Складіть рівняння оборотної реакції за схемою Н2 + І2 -> НІ.

Н2 (г.) + І(г.) <-> 2HI (г.)

 

Вправа 97. Під час горіння магнію в кисні чи в повітрі утворюється магній оксид. Ця речовина навіть за високої температури не перетворюється на магній і кисень. Складіть рівняння цієї реакції. До оборотних чи необоротних реакцій вона належить?

2Mg + O2 = 2MgO. Належить до необоротних реакцій.

 

Вправа 98. Встановіть відповідність між рівнянням і типом реакції. 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А.

Рівняння Тип реакції

1 2SO2 + O2 <-> 2SO3; ΔН = –192 кДж 

2 СаО + Н2О = Са(ОH)2

3 Fe3O4 + 4CO <-> 3Fe + 4CO2;

ΔН= +43,7 кДж

4 Al(OH)3 = Al2OH3 + Н2О

А необоротна, розкладу

Б оборотна, екзотермічна

В оборотна, ендотермічна

Г необоротна, сполучення

Д необоротна, обміну

Інші завдання дивись тут...