Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Дайте визначення органічних сполук.  Органічні сполуки — це сполуки, що утворені на основі атома Карбону.

Карбон (ІІ) оксид, карбон (IV) оксид, карбонатна кислота, карбонати та гідрогенкарбонати належать до неорганічних сполук.

 

2. Назвіть елементи-органогени. Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген

 

3. Що спільного між органічними й неорганічними речовинами? 

Характеризуються тими самими ознаками фізичних властивостей: густиною, кольором, розчинністю, температурою плавлення та кипіння, агрегатним станом тощо. Мають склад, будову та властивості, що пояснюються однаковими законами й теоріями. Взаємоперетворення неорганічних речовин в органічні і навпаки в процесі колообігів елементів-органогенів речовин доводять єдність усієї природи.

 

4. Схарактеризуйте особливості органічних речовин:

чисельність органічних речовин значно перевищує неорганічні. Зараз налічується понад 20 млн, з кожним роком їх чисельність зростає;

органічні сполуки обов'язково містять атоми Карбону, тоді як в органічних речовинах жоден хімічний елемент не входить до всіх сполук;

- якісний склад молекул органічних речовин менш різноманітний. До складу молекули входять атоми Гідрогену, Оксигену й Нітрогену, рідше - Сульфуру, Фосфору, галогенів;

- кількісний склад органічних речовин значно більший. Атоми Карбону сполучаються один з одним, утворючи карбонові ланцюги ациклічної (прямої, розгалуженої) та циклічної (замкненої) будови. Атом Карбону в органічних сполуках чотиривалентний;

основним типом хімічного зв’язку в молекулах органічних речовин є ковалентний зв’язок, кристалічні ґратки молекулярні, тому речовини мають невисокі температури плавлення й кипіння;

- органічні речовини погано розчиняються у воді і добре розчиняються в органічних розчинниках, переважно неелектроліти;

- органічні речовини горять на повітрі з виділенням великої кількості теплової енергії в довкілля;

- серед органічних речовин відсутні прості речовини;

- характерним є існування ізомерів - це речовини з однаковим кількісним і якісним складом, але різною будовою молекул;

органічні речовини переважають у живій природі.

 

Застосовуємо

Вправа 99. Глюкоза та фруктоза мають однакові молекулярні формули С6Н12О6. Масова частка якого хімічного елемента найбільша у складі цих органічних речовин? Оксигену.

Масова частка хімічного елемента у сполуці є відношенням відносних молекулярних мас елемента і сполуки. Серед дробів з однаковими знаменниками, більшим є той, у якого більший чисельник. Оскільки відносна молекулярна маса Оксигену є найбільшою, тому масова частка цього хімічного елемента у складі цих речовин буде найбільшою. 

 

Вправа 100. Зробіть висновок про причини різноманітності органічних сполук. Різноманітність органічних сполук пояснюється  здатністю атомів Карбону багаторазово сполучатися не лише з атомами інших елементів, а й між собою простим ковалентним зв'язком (С-С), або кратними зв'язками (подвійним С=С, потрійним С≡С), утворюючи карбонові ланцюги (ациклічної (прямої, розгалуженої) та циклічної (замкненої) будови) різної довжини, а також існуванням ізомерів - сполук з однаковим кількісним і якісним складом, але різною будовою молекул. 

 

Вправа 101. У переліку речовин: вода, вуглекислий газ, бутан, глюкоза, кисень, метан, етанова кислота …

А органічних і неорганічних речовин порівну

Б переважають неорганічні речовини

В переважають органічні речовин

Г органічні речовини відсутні

У переліку наявні три неорганічні (вода, вуглекислий газ, кисень) і чотири органічні (бутан, глюкоза, метан, етанова кислота) речовини.

Інші завдання дивись тут...