Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Наведіть формулу етанової кислоти. CH3COOH

 

2. Складіть електронну та структурну формули етанової (оцтової) кислоти.

Електронна формула:                                 Структурна формула:

    Н    О           Н       О
    ..    ::               //  
Н : С : С       Н С С    
    ..     ..               \  
   

Н

 

 

: О

  ..

 :

 

Н

 

     

Н

 

     

ОН

 

3. Схарактеризуйте фізичні й хімічні властивості етанової (оцтової) кислоти. Безбарвна рідина з різким запахом, добре розчиняється у воді. Етанова кислота є слабким електролітом і виявляє загальні властивості кислот щодо взаємодії з металами, лугами, солями, основними оксидами.

 

Застосовуємо 

Вправа 132. Проілюструйте хімічні властивості етанової кислоти рівняннями хімічних реакцій, які не подано в тексті параграфа.

1. Дисоціює з утворенням катіонів лише одного виду — катіонів Гідрогену Н+, діє на індикатори.

Індикатори, наприклад, метиловий оранжевий та лакмус у водному розчині етанової кислоти набувають рожевого кольору. 

2. Взаємодіє з металами, розташованими до водню у витискувальному ряді: 

2СН3 — СООН + Сa -> (СН3СОО)2Ca + Н2

3. Взаємодіє з лугами:

СН3—СООН + NaОН -> СН3СООNa + Н2О

                         натрій етаноат

4. Взаємодіє з солями (карбонатами, силікатами):

2СН3—СООН + Nа2СO3 -> 2СН3СООNа + Н2O + CO2

5. Взаємодіє з основними оксидами:

2СН3 — СООН + MgO -> (СН3СОО)2Mg + Н2O

 

Вправа 133. Обчисліть масу та об’єм водню (н.у.), що виділиться внаслідок взаємодії розчину етанової кислоти масою 50 г з масовою часткою розчиненої речовини 12% і достатньої кількості цинку.

Відомо: m(р-ну)=50 г, w(CН3COOH)=12%, або 0,12.

Знайти: m(H2)-?, V(H2)-?

Розв'язування:

Обчислюємо масу етанової кислоти.

m(3COOH)=m(розчину)•w(3COOH)=50 г • 0,12=6 г.

Обчислюємо кількість речовини етанової кислоти масою 6 г за формулою v=m/M, де

M=Mrг/моль.

Mr(СН3СООН)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=2•12+41+2•16=60,

M(СН3СООН)=60 г/моль. 

v(СН3СООН)=m(СН3СООН) : M(СН3СООН)=6 г : 60 г/моль=0,1 моль.

Складаємо рівняння реакції:

2СН3 — СООН + Zn -> (СН3СОО)2Zn + Н2

На мольні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.. Співвідношення молів реагенту СН3СООН і продукту реакції H2 становить 2:1, тобто кількість речовини водню вдвічі менша, ніж кількість речовини етанової кислоти, тому:

v(Н2)=v(СН3СООН):2=0,1 моль : 2 = 0,05 моль

Обчислюємо масу водню кількістю речовини 0,05 моль за формулою m=vM, де M=Mrг/моль. 

Mr2)=2•Ar(H)=2•1=2, M(Н2)=2 г/моль. 

m(H2)=v(H2)•M(H2)=0,05 моль • 2 г/моль=0,1 г.

Обчислюємо об'єм водню кількістю речовини 0,05 моль за формулою V=v•Vm, де Vm-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V(H2)=v(H2)•Vm=0,05 моль • 22,4 л/моль=1,12 л

Відповідь: m(H2)=0,1 г, V(H2)=1,12 л.

 

Вправа 134. Яким об’ємом води необхідно розбавити розчин етанової кислоти масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 9%, щоб приготувати розчин з масовою часткою кислоти 6%?

Відомо: mп(розчину)=200 г, wп(СН3СООН)=9%, або 0,09,

wн(СН3СООН)=6% або 0,06.  Знайти: V(H2O)-?

Розв'язування:

Обчислюємо масу етанової кислоти в початковому розчині.

m(3COOH)=mп(розчину)•wп(3COOH)=200 г • 0,09=18 г. 

Обчислюємо масу води в початковому розчині:

mп(H2O)=mп(розчину) - m(3COOH)=200 г - 18 г = 182 г.

Обчислюємо масу новоутвореного розчину з масовою часткою 6%.

mн(розчину)=m(3COOH):wн(3COOH)=18 г : 0,06=300 г. 

Обчислюємо масу води у новоутвореному розчині:

mн(H2O)=mн(розчину) - m(Н3COOH)=300 г - 18 г = 282 г.

Обчислюємо масу води, що треба долити до початкового розчину:

m(H2O)=mн2О)-mп2О)=282 г - 182 г = 100 г. Для води об'єм відповідає масі, тому V(H2O)=100 мл.

Відповідь: V(H2O)=100 мл.

 

Вправа 135. Харчова сода масою 4,2 г була «погашена» етановою кислотою. Який об’єм вуглекислого газу виділився (н.у.)?

Відомо: m(NaHCO3)=4,2 г. Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Обчислюємо кількість речовини харчової соди масою 4,2 г за формулою v=m/M, де

M=Mrг/моль. 

Mr(NaHCO3)=Ar(Na)+Ar(H)+Ar(C)+3•Ar(O)=23+1+12+3•16=84,

M(NaHCO3)=84 г/моль

v(NaHCO3)=m(NaHCO3) : M(NaHCO3)=4,2 г : 84 г/моль=0,05 моль

Записуємо рівняння реакції: NaHCO3+CH3COOH=CH3COONa+H2O+CO2

На мольні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння. Співвідношення молів реагенту NaHCO3 і продукту реакції СО2 становить 1:1, тобто кількості речовини однакові, тому: v(СО2)=v(NaHCO3)=0,05 моль.

Обчислюємо об'єм вуглекислого газу кількістю речовини 0,05 моль за формулою  V=v•Vm, де Vm-постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

V(СО2)=v(СО2)•VM=0,05 моль•22,4 л/моль=1,12 л.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  4,2 г                                                 х л

 NaHCO3+ CH3COOH = CH3COONa + H2O + CO2

  84 г                                                22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль харчової соди NaHCO3 з виділенням 1 моль вуглекислого газу CО2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) харчової соди й, відповідно, масу 1 моль.           

Mr(NaHCO3)=Ar(Na)+Ar(H)+Ar(C)+3•Ar(O)=23+1+12+3•16=84,

M(NaHCO3)=84 г/моль. Маса 1 моль=84 г. 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм вуглекислого газу.

4,2 г / 84 г = х л / 22,4 л, звідси

х л • 84 г = 4,2 г • 22,4 л

х = 4,2 г • 22,4 л / 84 г

х =1,12 л

Відповідь: V(СО2)=1,12 л.  

 

Вправа 136. Водень, що утворився внаслідок повної взаємодії цинку з розчином етанової кислоти масою 600 г, без залишку прореагував з киснем об’ємом 22,4 л (н.у.). Обчисліть масову частку кислоти в розчині.

Відомо: m(розчину)=600 г, V(O2)=22,4 л. Знайти: w(CH3COOH)-?

Розв'язування:

Обчислюємо кількість речовини кисню об'ємом 22,4 л за формулою v=V/Vm, де Vm-постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

v(О2)=V(О2) : VM=22,4 л : 22,4 л/моль=1 моль.

Записуємо рівняння реакції: + O= 2H2O

На мольні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння. Співвідношення молів реагентів Н2 і O2 становить 2:1, тобто кількість речовини водню удвічі більша, ніж кількість речовини кисню, тому: v(Н2О)=2v(O2)=21 моль=2 моль.

Записуємо рівняння реакції: 2СН3 — СООН + Mg -> (СН3СОО)2Mg + Н2

На мольні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння. Співвідношення молів реагенту CH3COOH і продукту реакції H2 становить 2:1, тобто кількість речовини етанової кислоти удвічі більша, ніж кількість речовини водню, тому:

v(СН3СООН)=2v(Н2)=22 моль=4 моль.

Обчислюємо масу етанової кислоти кількістю речовини 4 моль за формулою m=vM, де M=Mrг/моль. 

Mr(СН3СООН)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=2•12+41+2•16=60,

M(СН3СООН)=60 г/моль.  

m(СН3СООН)=v(СН3СООН)•M(СН3СООН)=4 моль • 60 г/моль=240 г.

Обчислюємо масову частку розчиненої речовини в розчині.

w(3COOH)=m(3COOH))/m(розчину)=240 г : 600 г=0,4, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 40%.

Відповідь: w(3COOH)=40%.

Інші завдання дивись тут...