Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Назвіть відомі вам фізичні властивості глюкози й сахарози. Безбарвні кристалічні речовини, солодкі на смак, добре розчиняються у воді.

 

Вправа 2. За допомогою яких якісних реакцій можна розпізнати глюкозу й сахарозу? Глюкозу й сахарозу можна розпізнати за допомогою їх взаємодії з свіжовиготовленим осадом купрум (ІІ) гідроксиду. І глюкоза, і сахароза за кімнатної температури взаємодіють з Cu(OH)2↓, подібно до багатоатомних спиртів, з утворенням розчину інтенсивного синього кольору. Але при подальшому нагріванні утвореного синього розчину тільки за наявності глюкози утвориться суспензія купрум (І) оксиду Cu2O оранжевого кольору.

 

Вправа 3. Як людина використовує вуглеводи? Основне джерело енергії, сировина для виробництва багатьох речовин.

 

Вправа 4. Схарактеризуйте поширення й утворення глюкози в природі. 

Глюкоза входить до складу клітинного соку рослин. Є обов’язковим компонентом крові тварин і людини. Глюкоза утворюються у рослинах в процесі фотосинтезу.

 

Застосовуємо 

Вправа 144. Чи поділяєте ви думку про те, що людина живе завдяки енергії Сонця? Так, поділяю.  Відповідь  обґрунтуйте. Завдяки енергії Сонця продуценти (зелені рослини) під час фотосинтезу з неорганічних речовин створюють органічні. При цьому виділяється кисень для дихання. Людина споживає готові органічні речовини. Сонце також є джерелом світла і тепла для всього живого.

 

Вправа 145. Обчисліть масову частку Карбону та відношення мас елементів у сахарозі.

Масову частку елемента у сполуці обчислюємо за формулою:

w(Е)=n•Ar(Е)/Mr(сполуки), де w(E) - масова частка; n — число атомів елемента; Аг(Е) — відносна атомна маса елемента; Мг(сполуки) — відносна молекулярна (формульна) маса сполуки. 

Mr12Н22O11)=12•Ar(С)+22•Ar(Н)+11•Ar(O)=12•12+22•1+11•16= 342

w(С)=12•Ar(С)/Mr(С12Н22O11)=12•12/342=0,421, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 42,1%.

Відношення мас елементів обчислюють за їхніми відносними атомними масами, враховуючи кількість атомів кожного елемента.         

m(С):m(Н):m(O)=12Ar(С):22Ar(Н):11Ar(O)=1212 : 221 : 1116=

=144:22:176=72:11:88

Відповідь: 42,1%; 72:11:88.

 

Вправа 146. Глюкозу з лікувальною метою вводять внутрішньовенно в організм людини у вигляді водного розчину з масовою часткою розчиненої речовини 5%, 10%, а в окремих випадках і 40%. Яку масу глюкози отримує організм хворого за 10 днів лікування, якщо щодоби крапельницею в організм вводять 200 г розчину з масовою часткою глюкози 10%?

Відомо: m(розчину)=200 г, w(С6Н12О6)=10%, або 0,1.

Знайти: m(С6Н12О6)-? 

Розв'язування:

Обчислюємо масу глюкози.

m(С6Н12О6)=m(розчину)w(С6Н12О6)=200 г0,1=20 г 

Обчислюємо масу глюкози за 10 днів лікування.

m(С6Н12О6)=1020 г = 200 г.

Відповідь: 200 г.

 

Вправа 147. Обчисліть масу цукру (сахароза відома в побуті як цукор), який можна виробити із цукрових буряків, вирощених на ділянці площею 1 га, за умови, що врожайність цукрового буряку становить 400 ц/га, а вміст сахарози в коренеплодах дорівнює 20%.

Відомо: m(коренеплодів)=400 ц, w(сахарози)=20%, або 0,2. Знайти: m(сахарози)-?

Розв'язування:

m(сахарози)=m(буряку)w(сахарози)=400 ц • 0,2=80 ц.

Відповідь: 80 ц.

Інші завдання дивись тут...