Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. У чому полягає особливість складу молекули аміноетанової кислоти? Аміноетанову кислоту можна розглядати як етанову, у карбон-карбоновому ланцюзі якої один атом Гідрогену заміщений на аміногрупу, тому в молекулі наявні дві функціональні групи, що виявляють різний характер: карбоксильна (СООН) - кислотний, аміногрупа (NH2) - основний.

СН2 СООН
   
NH2    

2. Обґрунтуйте, яку роль в утворенні білкових молекул відіграють амфотерні властивості амінокислот. Завдяки амфотерним властивостям амінокислоти, на відміну від амфотерних неорганічних сполук, здатні взаємодіяти між собою і утворювати природні полімери - білки.   

 

3. Яка речовина — амінокислота чи хлоридна кислота — має різноманітніший якісний склад? До складу амінокислоти входять чотири хімічні елементи (Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген), а до складу хлоридної кислоти - два хімічні елементи (Гідроген, Хлор), тому різноманітніший якісний склад має амінокислота.  

 

4. Які природні полімери мають сталу відносну молекулярну масу, а які — приблизну? Сталу відносну молекулярну масу мають білки, а крохмаль та целюлоза - приблизну, бо ступінь полімеризації в їхніх молекулах буває різним.

 

Застосовуємо

Вправа 150. Складіть план розпізнавання глюкози, сахарози й білка в розчині за допомогою свіжоосадженого купрум (ІІ) гідроксиду.

ПЛАН.

1. До вмісту кожної пробірки додаємо свіжоосаджений купрум (ІІ) гідроксид. У одній із пробірок з'явиться фіолетове забарвлення - у тій, що містить білок, у решти двох - синє забарвлення.

2. Вміст двох пробірок з отриманим синім розчином нагріваємо. У одній із пробірок швидко утвориться суспензія купрум (І) оксиду Cu2O оранжевого кольору - у тій, що містить глюкозу, а в іншій пробірці колір розчину не зміниться - у тій, що містить сахарозу. 

   

Вправа 151. Застосуйте знання з хімії та біології для пояснення винятково важливої ролі білків у живій природі.

Білки - структурно-будівельний матеріал будь-якого живого організму. У процесі травлення білки гідролізуються до амінокислот, з яких організм синтезує необхідні для нього білки.

Білки дуже важливі для організму: 

- гліцин та глутамін — нейромедіатори (беруть участь у передачі нервових імпульсів),

- з тирозину утворюється йодтироксин (гормон щитоподібної залози),

- ферменти (прискорюють реакції), 

- гемоглобін у складі еритроцитів (переносить кисень до тканин і вуглекислий газ від них),

- міоглобін (запасає кисень у м’язах),

- структурно-будівельний матеріал (побудовані клітини, тканини організму),

- родопсин (білок-рецептор сприймає світло на сітківці ока) тощо.

Оскільки білок не відкладається про запас, він є важливою складовою частиною харчових продуктів. 

 

Вправа 152. Укажіть пару речовин однакового якісного складу.

А амоніак й нітратна кислота (N,H й H,N,O)

Б гліцерол й етанова кислота (С,Н,О й С,Н,О)

В етанова й аміноетанова кислоти (С,Н,О й С,Н,О,N)

Г сахароза й аміноетанова кислота (С,H,O й С,Н,О,N)

 

Вправа 153. Розмістіть назви речовин за збільшенням їхньої молярної маси. ВГБА

А аміноетанова кислота

Б етанова кислота

В амоніак

Г азот

M=Mr г/моль.

M(C2H5O2N)=Mr(C2H5O2N) г/моль=(212+51+216+14) г/моль=75 г/моль

Mr(CH3СOОН)=Mr(CН3СООН) г/моль=(212+41+216) г/моль=60 г/моль

Mr(NH3)=Mr(NH3) г/моль=(14+31) г/моль=17 г/моль

Mr(N2)=Mr(N2) г/моль=214 г/моль=28 г/моль

Інші завдання дивись тут...