Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Установіть відповідність між назвою та формулою вуглеводнів.

Назва Формула

1 метан

2 етен

3 етан

4 етин

А С2Н2

Б С2Н4

В С2Н6

Г СН4

Д C6H6

Відповідь: 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А

 

Вправа 2. Установіть відповідність між видом формули речовини та наведеним конкретним прикладом.

Відповідь: 1-Д, 2-Б, 3-В, 4-А

 

Вправа 3. Зазначте характеристики гомологів метану.

А мають однаковий кількісний склад

Б мають однаковий якісний склад

В мають різний кількісний склад

Г подібні за хімічною будовою

Д виявляють схожі хімічні властивості

Відповідь: БВГД

 

Вправа 4. Оберіть формули гомологів метану.

А C2H4

Б C6H14

В C5H10

Г C2H6

Відповідь: БГ

Загально формула гомологів метану: СnH2n+2, де n-число атомів Карбону.

 

Вправа 5. Розташуйте назви насичених вуглеводнів за збільшенням кількості атомів Карбону в молекулі.

А декан

Б етан

В бутан

Г гептан

Відповідь: БВГА

 

Вправа 6. Складіть рівняння реакцій горіння зазначених речовин. У відповіді зазначте, у якому рівнянні реакції сума коефіцієнтів найбільша, а в якому — найменша.

А метан 

CH4 + 3O2 = CO2↑ + 2H2O, 1+3+1+2=7 - найменша сума коефіцієнтів

Б етен

C2H4 + 3O2 = 2CO2↑ + 2H2O, 1+3+2+2=8

В етанол

C2H5OH + 3O2 = 2CO2↑ + 3H2O, 1+3+2+3=9

Г гептан

C7H16 + 11O2 = 7CO2 + 8H2O, 1+11+7+8=27 - найбільша сума коефіцієнтів

 

Вправа 7. Гомолог метану масою 11 г займає об’єм 5,6 л (н.у.). Установіть формулу сполуки.

Відомо: m(гомолога)=11 г, V(голомога)=5,6 л

Знайти: формула гомолога -?

Розв'язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

n(гомолога)=V(гомолога):VM=5,6 л : 22,4 л/моль=0,25 моль

З формули n=m/M знаходимо молярну масу M=m/v.

M(гомолога)=m(гомолога):v(гомолога)=11 г : 0,25 моль=44 г/моль,

тому Mr(гомолога)=44

Загальна формула гомологів метану СnH2n+2, тому

MrnH2n+2)=Ar(C)•n+Ar(H)•(2n+2)=12•n+1•(2n+2)=12n+2n+2=14n+2

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14n+2=44

14n=44-2                            

14n=42                                  

n=42:14                                  

n=3

Отже, формула гомолога метану С3Н8

Відповідь: С3Н8

 

Вправа 8. Відносна густина насиченого вуглеводню за повітрям дорівнює 0,55. Установіть формулу цієї сполуки. Обчисліть у ній масову частку Карбону.

Відомо: Dповітрям(алкану)=0,55 г

Знайти: формула алкану-?, w(C)-?

Розв'язування:

Dповітря(алкану)=Mr(алкану)/Mr(повітря), тому

молярна маса алкану дорівнює:

Mr(алкану)=Dповітря(алкану)Mr(алкану)=0,55•29=15,95=16

Загальна формула алкану  CnH2n+2, тому

Mr(CnH2n+2)=n•Ar(C)+(2n+2)•Ar(H)=12n+2n+2=14n+2

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його: 

14n+2=16

14n=16-2

14n=14

n=14:14

n=1

Отже, формула алкану СН4 - це метан.

Обчислюємо масову частку елементів у сполуці за формулою:

w(Е)=n•Ar(Е)/Mr(сполуки), де w(E) - масова частка; n — число атомів елемента; Аг(Е) — відносна атомна маса елемента; Мг(сполуки) — відносна молекулярна (формульна) маса сполуки

Mr(CН4)=Ar(C)+4•Ar(Н)=12+4•1=16

w(С)=Ar(С)/Mr(СН4)=12/16=0,75, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 75%

Відповідь: СН4, w(C)=75%

 

Вправа 9. Обчисліть, де більше молекул — в етані масою 3 г чи метані об’ємом 2,24 л (н.у.).

Відомо: m(C2H6)=3 г, V(CH4)=2,24 л

Знайти: де більше молекул-?

Розв'язування:

1. Обчислюємо кількість речовини в етані масою 32 г за формулою: v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(C2H6)=2Ar(C)+6Ar(H)=212+61=30, тому М(С2Н6)=30 г/моль

v(C2H6)=m(C2H6)/M(C2H6)=3 г: 30 г/моль=0,1 моль

2. Обчислюємо кількість речовини в метані об'ємом 2,24 л за формулою: v=V/VM, де VM - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

v(CH4)=V(CH4)/VM=2,24 л : 22,4 л/моль = 0,1 моль

3. Обчислюємо кількість молекул в сполуках за формулою: N=vNA, де NА- стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,02•1023моль-1

N(C2H6)=v(C2H6)NA=0,1 моль6,021023 моль-1=0,6021023=6,021022

N(CH4)=v(CH4)NA=0,1 моль6,021023 моль-1=0,6021023=6,021022

Відповідь: число молекул однакове.

 

Вправа 10. Установіть відповідність між назвою органічної сполуки та групою атомів, наявною в її молекулі.

Органічна

сполука

Характеристична

група

1 етанол

2 етанова кислота

3 аміноетанова кислота 

А — COOH

Б — NH2—COOH,

В — OH

Г — СОН

Відповідь: 1-В, 2-А, 3-Б

 

Вправа 11. Установіть відповідність між назвою кислоти та її молекулярною формулою.

Назва кислоти Формула кислоти

1 карбонатна 

2 олеїнова

3 етанова 

4 стеаринова

А СН3СООН

Б С17Н35СООН

В С17Н33СООН

Г Н2СО3

Д С16Н31СООН

Відповідь: 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б

 

Вправа 12. Гідрування етену відбувається за схемою C2H4 + H2 -> C2H6. Визначте об’ємний склад суміші етену з воднем, якщо об’єм суміші після реакції зменшився на 20 л і залишилося 4 л водню. Об’єми газів виміряно за однакових умов.

Суміш газів зменшилася на 20 л за рахунок утворення 20 л етану. На об'ємні співвідношення газів вказують коефіцієнти рівняння. За рівнянням реакції прореагував етен (1 об'єм) і водень (1 об'єм) з утворенням етану (1 об'єм). Маємо, що у реакцію вступив етен об'ємом 20 л і водень об'ємом 20 л, та залишилося 4 л водню.

Отже, суміш складалася з етену об'ємом 20 л і водню об'ємом 24 л.

Відповідь: 20 л етену і 24 л водню

 

Вправа 13. Який об’єм хлору (н.у.) приєднався до етину, якщо маса утвореного продукту дорівнює 33,6 г?

Відомо: m(C2H2Cl4)=33,6

Знайти: V(Cl2)-?

Розв'язування:

Mr2Н2Cl4)=2•Ar(C)+2•Ar(Н)+4•Ar(Cl)=2•12+2•1+4•35,5=168,

M(С2Н2Cl4)=168 г/моль

v(C2Н2Cl4)=m(C2Н2Cl4)/M(С2Н2Cl4)=33,6 г : 168 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції: C2H2 + 2Cl2 = C2H2Cl4

За рівнянням реакції v(С2H2):v(Cl2)=1:2, тому

v(Сl2)=2•v(С2Н2Cl4)=2•0,2 моль=0,4 моль

V(Сl2)=v(Сl2)•VM=0,4 моль•22,4 л/моль=8,96 л

Відповідь: V(Сl2)=8,96 л

 

Вправа 14. Оберіть речовину, з якою не реагує етанова кислота.

А магній

Б магній оксид

В калій гідроксид

Г метан

Відповідь: Г

 

Вправа 15. Обчисліть масові частки та відношення мас елементів у аміноетановій кислоті.

Mr2Н5О2N)=2•Ar(C)+5•Ar(Н)+2•Ar(О)+Ar(N)=2•12+5•1+2•16+14=75

w(С)=2•Ar(С)/Mr(С2Н5О2N)=2•12/75=0,32, або 32%

w(H)=5•Ar(H)/Mr(С2Н5О2N)=5•1/75=0,06, або 6%

w(O)=2•Ar(O)/Mr(С2Н5О2N)=2•16/75=0,43, або 43%

w(N)=Ar(N)/Mr(С2Н5О2N)=14/75=0,19, або 19%

 

Вправа 16. Об’єм води, якою розбавляють 200 г розчину з масовою часткою сахарози 50% та одержують новий розчин з масовою часткою цієї сполуки 20%, дорівнює…

А 50 мл

Б 100 мл

В 300 мл

Г 200 мл

Відповідь: В

Відомо: m1(розчину)=200 г, w16Н12С6)=50%, або 0,5, w26Н12О6)=20%, або 0,2

Знайти: V(H2O)-?

Розв'язування:

m1(C6H12O6)=w1(C6H12O6)m1(розчину)=0,5200 г = 100 г

m1(H2O)=m1(розчину)-m1(C6H12O6)=200 г - 100 г = 100 г

m2(розчину)=m1(C6H12C6)/w2(C6H12C6)=100 г : 0,2 = 500 г

m22О)=m2(розчину)-m16Н12О6)=500 г - 100 г = 400 г

m(Н2О)=m22О)-m12О)=400 г - 100 г = 300 г = 300 мл

 

Вправа 17. Який об’єм води необхідно випарувати з розчину масою 300 г і масовою часткою сахарози 20%, щоб утворився розчин з масовою часткою 25%?

Відомо: m1(розчину)=300 г, w16Н12С6)=20%, або 0,2,

w26Н12О6)=25%, або 0,25

Знайти: V(H2O)-?

Розв'язування:

m1(C6H12O6)=w1(C6H12O6)m1(розчину)=0,2300 г = 60 г

m1(H2O)=m1(розчину)-m1(C6H12O6)=300 г - 60 г = 240 г

m2(розчину)=m1(C6H12C6)/w2(C6H12C6)=60 г:0,25= 240 г

m22О)=m2(розчину)-m16Н12О6)=240 г - 60 г = 180 г

m(Н2О)=m12О)-m22О)=240 г - 180 г = 60 г = 60 мл

Відповідь: 60 мл

 

Вправа 18. Де більше атомів Карбону: у порції етанової кислоти масою 90 г чи в порції глюкози масою 90 г?

Відповідь: однакова

Відомо: m(CH3СOOH)=90 г, m(C6H12O6)=90 г

Знайти: де більше атомів Карбону - ? 

Розв'язування:

Mr(CH3COOН)=2Ar(C)+4Ar(H)+2Ar(О)=212+41+216=60, тому

М(СН3COOH)=60 г/моль

v(CH3COOН)=m(CH3COOН)/M(CH3COOН)=90 г : 60 г/моль=1,5 моль

Mr(C6H12О6)=6Ar(C)+12Ar(H)+6Ar(О)=612+121+616=180, тому 

М(С6Н12О6)=180 г/моль

v(C6H12О6)=m(C6H12О6)/M(C6H12О6)=90 г: 180 г/моль=0,5 моль

N(CH3COOН)=v(CH3COOН)NA=1,5 моль6,021023 моль-1=9,031023

N(C6H12О6)=v(C6H12О6)NA=0,5 моль6,021023 моль-1=3,011023

N1(C)=2N(CH3COOН)=29,031023=18,061023

N2(C)=6N(C6H12О6)=63,011023=18,061023

N1(C)=N2(C)

 

Вправа 19. Однаковою чи різною буде масова частка розчиненої речовини в таких розчинах:

а) виготовленому з 0,25 моль глюкози і 255 мл води;

б) виготовленому з 0,5 моль метанолу і 84 мл води?

Відповідь: різною

a) Відомо: v(C6H12O6)=0,25 моль, V(H2O)=225 мл. Знайти: W(C6H12O6)-? 

Розв'язування:

Mr(C6H12О6)=6Ar(C)+12Ar(H)+6Ar(О)=612+121+616=180, тому

М(С6Н12О6)=180 г/моль

m(C6H12О6)=v(C6H12О6)M(C6H12О6)=0,25 моль  180 г/моль=45 г

m(розчину)=m2О) + m(C6H12O6)=255 г + 45 г = 300 г

w(C6H12О6)=m(C6H12О6)/m(розчину)=45 г : 300 г=0,15, або 15%.

б) Відомо: v(CH3OH)=0,5 моль, V(H2O)=84 мл

Знайти: W(CH3OH)-?

Розв'язування:

Mr(CH3ОН)=Ar(C)+4Ar(H)+Ar(О)=12+41+16=32, тому

М(СН3ОН)=32 г/моль

m(CH3ОН)=v(CH3ОН)M(CH3ОН)=0,5 моль  32 г/моль=16 г

m2(розчину)=m2(Н2О) + m(CH3)=84 г + 16 г = 100 г

w(CH3ОН)=m(CH3ОН)/m(розчину)=16 г : 100 г=0,16, або 16%

 

Вправа 20. Двовалентний метал масою 6 г витіснив з етанової кислоти водень об’ємом 5,6 л (н.у.). Визначте назву цього металу й обчисліть масу розчину етанової кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 10%, що прореагував.

Відповідь: Магній, 300 г

Відомо: Mе - невідомий метал, m(Me)=6 г, V(H2)=5,6 л, w(CH3COOH)=10%, або 0,1

Знайти: Ме-?, m(розчину)-?

Розв'язування:

Запиcуємо рівняння реакції:

2CH3COOH + Me -> (CH3COO)2Mе + Н2

V(H2)=V(H2):VM=5,6 л : 22,4 л/моль = 0,25 моль

v(СH3СООН)=2•v(H2)=2•0,25 моль=0,5 моль

v(Мe)=v(H2)=0,25 моль

M(Me)=m(Me):v(Me)=6 г : 0,25 моль = 24 г/моль, тому Mr(Me)=24, Магній

Записуємо рівняння реакції:

2CH3COOH + Mg -> (CH3COO)2Mg + Н2

Mr(CH3COOH)=2Ar(C)+4Ar(H)+2Ar(O)=212+41+216=60, 

M(CH3COOH)=60 г/моль

m(CH3COOH)=v(CH3COOH)M(CH3COOH)=0,5 моль60 г/моль=30 г

m(розчину)=m(CH3COOH)/w(CH3COOH)=30 г : 0,1 = 300 г

Відповідь: магній, 300 г.

 

Вправа 21 Добова норма вуглеводів 4–5 г на 1 кг маси тіла людини. Визначте об’єм вуглекислого газу, що утворюється внаслідок окиснення добової порції глюкози у вашому організмі.

Відомо: добова норма вуглеводів 4-5 г на 1 кг маси 

Знайти: V(СО2)-?

Розв'язування:

Нехай маса людини 50 кг, тоді добова норма вуглеводів становить:

m(C6H12О6)=5 г50 кг=0,005 кг50 кг=0,25 кг=250 г

1. Обчислюємо кількість речовини глюкози.

Mr6Н12О6)=6•Ar(C)+12•Ar(Н)+6•Ar(О)=6•12+12•1+6•16=180,

M(С6Н12О6)=180 г/моль

v(C6Н12О6)=m(C6Н12О6):M(С6Н12О6)=250 г:180 г/моль=1,4 моль

2. Записуємо рівняння реакції окиснення глюкози: 

C6Н12О6 + 12[О] = 6CO2 + 6H2O

За рівнянням реакції v(C6H12O6):v(CO2)=1:6, тому

v(СО2)=6•v(С6Н12О6)=6•1,4 моль=8,4 моль

V(СО2)=v(СО2)•VM=8,4 моль•22,4 л/моль=188,16 л

Відповідь: V(СО2)=188,16 л

Інші завдання дивись тут...

  • Саша Коростень
    № 20 - неправельний-----> Правильний, дивіться відповідь у підручнику.
    11 травня 2022 18:39