Інші завдання дивись тут...

Завдання 1. Користуючись таблицею розчинності, передбачте, як з магній хлориду можна добути реакцією йонного обміну арґентум (І) хлорид. 

Аргентум (І) хлорид можна добути реакцією йонного обміну, використовуючи розчин солі, що містить катіони Аргентуму Ag+, наприклад, розчин солі AgNO3.

Своє передбачення перевірте експериментально.

Cпостерігає утворення білого сирнистого осаду арґентум (І) хлориду AgCl, що не розчиняється у воді та сильних кислотах (нітратній, сульфатній). 

Складіть молекулярне та йонні рівняння реакції.

MgCl2 + 2AgNO3 = Mg(NO3)2 + 2AgCl

Mg2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3- = Mg2+ + 2NO3- + 2AgCl

2Ag+ + 2Сl- = 2AgCl 

Ag+ + Сl- = AgCl

 

Завдання 2. Вам видано розчини сульфатної кислоти, натрій нітрату, барій нітрату, натрій карбонату. Користуючись таблицею розчинності, встановіть, між якими попарно взятими речовинами відбудуться хімічні реакції. Виконайте відповідні досліди і складіть молекулярне та йонні рівняння реакцій.

Реакції обміну між розчинами електролітів відбуваються за умови: утворення осаду, газу або малодисоційованої речовини (наприклад, води), тому хімічні реакції відбудуться в розчинах між:

а) сульфатною кислотою і барій нітратом;

H2SO4 + Ba(NO3)2 = 2HNO3 + BaSO4

2H+ + SO42- + Ba2+ + 2NO3- = 2H+ + 2NO3- + BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4

б) сульфатною кислотою і натрій карбонатом;

H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2 

2H+ + SO42- + 2Na+ + CO32- = 2Na+ + SO42- + H2O + CO2

2H++ CO32- = H2O + CO2

в) барій нітратом і натрій карбонатом;

Ba(NO3)2Na2CO3 = 2NaNO3 + BaCO3

Ba2+ + 2NO3- + 2Na+CO32- = 2Na+ + 2NO3- + BaCO3

Ba2+ + CO32- = BaCO3

 

Завдання 3. Дослідним шляхом перевірте, чи можна добути вуглекислий газ реакцією обміну між натрій карбонатом і калій хлоридом.

Ні, не можна добути вуглекислий газ, бо суть реакцій йонного обміну полягає у зв’язуванні йонів з утворенням слабких електролітів чи неелектролітів, а обидва продукти цієї реакції добре розчинні у воді, тобто є сильними електролітами.   

Na2CO3 + 2KCl = 2NaCl + K2CO3

2Na+ + CO32- + 2K+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + 2K+ + CO32-

 

Завдання 4. Запропонуйте свій варіант добування натрій карбонату (правильно вуглекислого газу з натрій карбонату) реакцією йонного обміну. Оскільки сильна кислота витісняє слабку кислоту з її солі, тому можна взяти, наприклад, хлоридну кислоту. Слабка карбонатна кислота є нестійкою (розкладається на воду і вуглекислий газ).

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

2Na+ + CO32- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + H2O + CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

 

Завдання 5. Користуючись таблицею розчинності, доберіть електроліти та проведіть реакції обміну, перебіг яких описується поданими скороченими йонними рівняннями.

Н+ + ОН = Н2О

Пояснення: у лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними і сильними  електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти)  можуть міститися йони Н+ (HCl, HNO3, H2SO4, HI, HBr) і OH- (LiOH, NaOH, KOH). Бачимо, що молекулярних рівнянь може бути декілька.

1) HCl + NaOH = NaCl + H2O

    H+ + Cl- + Na+ + OH- = Na+ + Cl- + H2O

    H+ + OH- = H2O

 

2) H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O

   2H+SO42- + 2K+ + 2OH- = 2K+SO42- + 2H2O

   2H+2OH- = 2H2O

   H+ + OH- = H2O

 

Мg2+ + SiO32– = МgSiO3

Пояснення: у лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними і сильними  електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти)  можуть міститися йони Mg2+ (MgCl2, MgBr2, MgI2, MgSO3, MgSO4, Mg(NO3)2) і SiO32- (Na2SiO3, K2SiO3). Бачимо, що молекулярних рівнянь може бути декілька.

1) MgCl2 + K2SiO3 = 2KCl + MgSiO3

    Mg2+ + 2Cl- + 2K+ + SiO32- = 2K+ + 2Cl- + MgSiO3

    Mg2+ + SiO32- = MgSiO3

 

2) MgCl2 + Na2SiO3 = 2NaCl + MgSiO3

    Mg2+ + 2Cl- + 2Na+ + SiO32- = 2Na+ + 2Cl- + MgSiO3

    Mg2+ + SiO32- = MgSiO3

 

Al3+ + 3ОН = Al(ОН)3

Пояснення. У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними і сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Al3+ (AlCl3, AlBr3, AlI3, Al2(SO4)3, Al(NO3)3) і OH- (KOH, NaOH, Ba(OH)2).  Бачимо, що молекулярних рівнянь може бути декілька.

1) AlCl3 + 3KOH = 3KCl + Al(OH)3

    Al3+ + 3Cl- + 3K+ + 3OH- = 3K+ + 3Cl- + Al(OH)3

    Al3+ + 3OH- = Al(OH)3

 

2) Al(NO3)3 + 3NaOH = 3NaNO3 + Al(OH)3

   Al3+ + 3NO3- + 3Na+ + 3OH- = 3Na+ + 3NO3- + Al(OH)3

   Al3+ + 3OH- = Al(OH)3

Інші завдання дивись тут...

  • ANNA
    топ
    16 грудня 2020 18:52