Інші завдання дивись тут...

§ 17. БАКТЕРІЇ: БУДОВА ТА ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

Усі організми можна поділити на дві великі групи: доядерні або прокаріоти (від грец. про - перед та каріон – ядро, бактерії), ядерними або еукаріотами (від грец. еу - добре та каріон – ядро, рослини, тварини, гриби).

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть способи розмноження бактерій: а) спорами; б) поділом клітин; в) цистами.

2. Укажіть ознаки, які відрізняють ціанобактерії від інших бактерій: а) наявність ядра; б) здатність до виділення кисню в процесі фотосинтезу; в) здатність до існування за відсутності кисню; г) наявність джгутиків.

3. Зазначте функцію, яку виконують спори бактерій: а) розмноження; б) пере­живання несприятливих умов; в) живлення; г) фотосинтез.

Дайте відповідь на запитання.

1. Де поширені бактерії?

Бактерії поширені скрізь, де тільки можливе життя:  на поверхні або всередині інших організ­мів (людини, тварин, рослин, грибів), у ґрунті, прісних і солоних водоймах, в гарячих джерелах, де нема кисню, на глибині кількох кілометрів.

2. Яка будова клітини бактерій?

Бактерії дуже дрібні, одноклітинні організми, за формою бувають кулястими (коки), паличкоподібними (бацили), зігнутими (вібріони) або спіральними (спірили), клітини бувають поодинокими або з'єднаними у пари, четвірки чи більш чисельні групи, розміри клітин зазвичай становлять від 0,0005 до 0,005 мм, деякі можуть мати один, кілька або багато джгутиків (такі бактерії здатні до активного руху).

Клітина оточена клітинною мембраною, в більшості бактерій ззовні від клітинної мембрани розта­шована міцна клітинна оболонка (до її складу входить не целю­лоза, а інша органічна речовина), замість ядра в клітині бактерій є особлива ділянка цитоплазми, у якій міститься молекула ДНК - носій спадковості, є рибосоми, мембранні утвори з хлорофілом (мають пурпурні, зелені та ціанобактерії).

Будова клітин ціанопрокаріот:

 

Споживають готові розчинені органічні речовини усією поверхнею клітини, пурпурні, зелені та ціанобактерії здатні до фотосинтезу, проте кисень в цьому процесі виділяють тільки ціанобактерії.

Енергію отримують за рахунок дихання, є й такі, які в середовищі без кисню - в процесі бродіння.

Розмножуються бактерії поділом клітини навпіл або брунькуван­ням, нитчасті ціанобак­терії - ще й відокремленням ділянок нитки.

3. Як бактерії та ціанобактерії можуть переживати періоди несприятливих умов?

Несприятливі умови бактерії можуть переносити у стані спор (слугують лише для переживання несприятливих умов і розповсюдження) або цист (клітина у стані спокою, припиняються процеси життєдіяльності, оточена щільною оболонкою). Коли ж настають сприятливі умови, клітини виходять з оболонки й знову починають живитися та розмножуватися.

Поміркуйте. Чому ціанобактерій не можна віднести до водоростей?

Ціанобактерії бувають одноклітинними та багатоклітинними, поширені в прісних і солоних водоймах, у ґрунті. Ззовні клітини ціанобактерій оточені щільною оболонкою зі слизом, мають клітинну мембрану, у цитоплазмі є ділянка з ДНК та мембранні утвори з хлорофілом (для фотосинтезу).

Ціанобактерії не можна віднести до водоростей тому, що водорості ядерні організми, а бактерії найбільш просто організовані організми, не мають ядра, багатьох органел рослин.

Інші завдання дивись тут...