Інші завдання дивись тут...

Екологія (від грец. оікос - житло, середовище і логос - вчення) - розділ біології, що вивчає зв'язки організмів між собою та з навколишнім середовищем.

Довкілля – це сукупність матеріальних тіл і явищ. 

Умови середовища — це комплекс, у якому можна розрізнити багато компонентів, які пов'язані з кліматом, ґрунтом, рельєфом, а також наявними видами живих організмів та взаємодією між ними.

Провідне значення рослин у довкіллі: тільки вони здатні самостійно виробляти органічну речовину і при цьому підтримувати сталість складу повітря.

 

ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ – чинники середовища, що так чи інакше діють на організм (абіотичні, біотичні і антропічні). 

Основний екологічний фактор – фактор, вплив якого має переважаючий вплив на рослину.

Абіотичні фактори (неживої природи):  

Світло  

Фактор для здійснення фотосинтезу (рослинам особли­во важливі промені з довжиною хвилі 0,4-0,71 мкм).

Дія світла визначається інтенсивністю (напри­клад, у затінку чи на відкритому міс­ці), тривалістю (наприклад, довжи­ною дня і ночі) тощо..

• Необхідне рослинам для фотосинтезу.

• Визначає добові, місячні та сезонні зміни.

• Впливає на ріст (надмірне світло затримує ріст рослин у висоту), цвітіння й плодоношення рослин.

Тепло

Фактор розселення рослин по земній кулі (на полюсах майже нема живих істот, на екваторі – дуже багато).

• Впливає на швидкість хімічних явищ, що постійно відбуваються в тілах живих істот.

• Для фізіологічних процесів придатна певна температура.

Вода

Регулюючий фактор розподілу рослин по земній кулі та в межах територій із однаковим кліматом, але з різним рель­єфом.

Джерелом води для рослин є опади, кількість яких у різних місцях неод­накова (в Україні кількість опадів різко коливається: у Карпатах випадає до 1600 мм, на Поліссі – до 600 мм, а на півдні країни (в степах) – 250 мм опадів).

• Входить до складу організму, його клітин.

• Рослини вбирають розчини мінеральних речовин.

• Вода може бути середовищем життя.

• Потрібна деяким організмам для розмноження.

• Вода втрачається з випаровуванням.

Повітря

• Джерело кисню для дихання.

• Має вуглекислий газ для фотосинтезу рослин.

• Захищає Землю від надмірного перегрівання чи охолодження.

• Озон захищає рослини від сонячної радіації, падаючих небесних тіл.

• Сприяє розселенню організмів, переносячи вітром насіння та плоди.

• Запилення вітром.

• Середови­ще життя, яке завдяки вітру перебуває в постійному русі.

Діяльність віт­ру може бути позитивною (запилення, поширення плодів і насіння) або негативною (вітроломи, засипання рослин ґрунтом або піском, віщування ґрунту і оголення коренів тощо).

Ґрунт

• Середовище життя для коренів рослин.

• Рослини отримують воду і мінеральні речовини для живлення.

На багатих пожив­ними речовинами ґрунтах ростуть кропива, чистотіл, дуб, лобода, щириця тощо, на дуже бідних ґрунтах – верес, ро­сичка, журавлина тощо.

Інші

Вплив атмосферного тиску, рельєфу місцевості, снігового покриву, атмосферної електрики, вогню, шуму, радіації, магнітного поля Землі тощо

 

Групи рослин.    Пристосування рослин

 

Біотичні фактори (живої природи) – вплив тварин на рослини, рослин на рослини та на тварин і т.п. 

Антропогенний фактор – вплив діяльності людини. 

 

Діапазон дії екологічного фактора визначається точками мінімуму (від лат. мінімус - дуже мало) і максимуму (від лат. максиме - більше, надто), за межами яких життя організму стає неможливим. 

 

Оптимальні умови - умови, найкращі для життя. 

Граничні, або екстремальні, критичні, умови - умови середовища, в яких екологічний фактор виходить за межі оптимуму, наближаючись до мінімуму або максимуму, і призводить до пригнічення життєдіяльності організму.

 

Рослини є показниками наявності у ґрунті певних речовин: 

• щавель, хвощ, редька дика свідчать про те, що ґрунт кислий;

• солонець, содник свідчать про надмірну кількість у ґрунті хлоридів;

• карликовість рослин, зміна кольору квіток із рожевого на синій свідчать про надмірну кількість у ґрунті міді;

• рослини-індикатори є орієнтирами під час пошуків води в пустелях та деяких видів корисних копалин.

 Інші завдання дивись тут...