Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Хімічні властивості кисню. 

I рівень

1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії:

а) силіцію; цинку з киснем;  

Sі + O2 = SiO2

2Zn + O2 = 2ZnO

б) фосфору; магнію з киснем;

4P + 5O2 = 2P2O5

2Mg + O2 = 2MgO

2. Позначте рівняння реакції взаємодії неметалу з киснем:

A. C + О2 = CO2

B. 2Ca + O2 = 2CaО

Б. 2SO2 + O2 = 2SO3

Г. 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2

3. Позначте рівняння реакції взаємодії металу з киснем:

A. N2 + O2 = 2NO

B. Fe + O2 = Fe3O4

Б. 2Se + 3O2 = 2SeO3

Г. 4Сr + 3O2 = 2Сr2O3

II рівень

4. Напишіть рівняння реакцій взаємодії:

I варіант

а) cірки;

S + O2 = SO2

Назва продукту реакції: оксид сульфуру (IV)

б) алюмінію.

4Al + 3O2 = 2Al2O3

Назва продукту реакції: оксид алюмінію

II варіант

а) бору;

2B + 3O2 = 2B2O3

Назва продукту реакції: оксид бору (III)

б) кальцію.

2Ca + O2 = 2CaO

Назва продукту реакції: оксид кальцію.

 

5. Позначте 2 рівняння реакцій:

а) горіння неметалу:

A. S + O2 = SO2

б) взаємодії неметалу з киснем;

Г. N2 + O2 = 2NO

 

6. Позначте два рівняння реакцій взаємодії металу з киснем:

A. Si + O2 = SіO2

B. 2Сu + O2 = 2СuО

Б. 4Fе + 3O2 = 2Fе2O3

Г. 4Р + 5O2 = 2Р2O5

III рівень

7. Напишіть рівняння реакцій взаємодії: а) літію; б) вольфраму (VI); в) алюмінію; г) азоту з киснем. Прочитайте рівняння. Підкресліть рівняння взаємодії кисню з металами.

а) 4Li + O2 = 2Li2O

в) 4Al + 3O2 = 2Al2O3

б) 2W + 3O2 = 2WO3

г) N2 + O2 = 2NO

8. Установіть відповідність між правими і лівими частинами схем реакцій:

І варіант                                                              II варіант

А. С + O—> 1. Fе3О4 А. Сг + O2 —> 1. Ba2O
Б. Fе + O2 —> 2. СO2 Б. Ва + O2 —> 2. Na2O2
В. S + O2 —> 3. Fе2O3 В. Na + O2 —> 3. BaO
Відповідь: A2; Б1; В4 4. SO2 Відповідь: А4; Б3; В2
4. Cr2O3

IV рівень

9. Напишіть формули продуктів реакцій та складіть відповідні рівняння реакцій, поставивши коефіцієнти.

    І варіант                     II варіант

1. 2Zn + O2=2ZnO 1. 4Al + 3O2=2Al2O3
2. 2Mg + O2=2MgO 2. 4P + 5O2=2P2O5
3. 3Fe + 2O2=Fe3O4 3. 2Ca + O2=2CaO

10. Обчисліть та впишіть у таблицю масові частки елементів у:

І варіант ― калій нітраті КNO3
II варіант ― кальцій сульфаті СаSO4 
К- 38,6% N- 13,8% O - 47,5% Са - 29,4% S - 23,5% O - 47,1%

Відомо: KNO3       

Знайти: w(K)-?, w(N)-?, w(O)-?

Розв'язання: 

Аr(K)=23, Аr(N)=14, Аr(O)=16

Mr(KNO3)=Ar(K)+Ar(N)+3Ar(O)=

=39+14+316=101

w(K)=Ar(K)/Mr(KNO3)=39:101=

=0,386, або 38,6%

w(N)=Ar(N)/Mr(KNO3)=14:101=

=0,138, або 13,8%

W(O)=3Ar(O)/Mr(KNO3)=316:101=

=0,475, або 47,5%.

Масову частку Оксигену можна знайти й так:

100%-w(K)-w(N)=100%-38,6%-13,9%=47,5%

Відповідь: w(K)=38,6%, w(N)=13,9%, 

w(O)=47,5%

Відомо: CaSO4       

Знайти: w(Ca)-?, w(S)-?, w(O)-?

Розв'язання

Аr(Ca)=40, Аr(S)=32, Аr(O)=16

Mr(CaSO4)=Ar(Ca)+Ar(S)+4Ar(O)=

=40+32+416=136

w(Ca)=Ar(Ca)/Mr(CaSO4)=40:136=

=0,294, або 29,4%

w(S)=Ar(S)/Mr(CaSO4)=32:136=

=0,23,5, або 23,5%

w(O)=4Ar(O)/Mr(CaSO4)=416:136=

=0,471, або 47,1%

Масову частку Оксигену можна знайти й так:

100%-w(Ca)-w(S)=100%-29,4%-23,5%=47,1%

Відповідь: w(Ca)=29,4%, w(S)=23,5%, 

w(O)=47,1%

 Інші завдання дивись тут...