Інші завдання дивись тут...

I рівень

1. Підкресліть однією рискою символи металічних елементів, двома (позначено жирним шрифтом) - неметалічних: Вr, Аu, Zn, Н, К, S, Sі, Sn, Fe, P, Cu, Cl.

ВrАuZn, НК, S, Sn, Fe, P, Cu, Cl

 

2. Поясніть, що означають записи: O3, 2Н2O, 3S8, Р2O5.

O3 ― 1 молекула озону.

2O ― 2 молекули води.

3S8 ― 3 молекули сірки.

Р2O5 ― 1 молекула фосфор (V) оксиду.

 

3. Сформулюйте визначення: а) періоду; б) групи та вкажіть на їхню кількість у періодичній системі.

а) Періоди ― горизонтальні ряди хімічних елементів, розташованих у порядку зростання їх атомних мас, що починаються лужними і закінчуються інертними елементами. Кількість періодів ― 7.

б) Групи ― вертикальні стовпці хімічних елементів, утворені внаслідок розташування періодів один під одним.  Кількість груп ― 8.

 

4. Опишіть, яку інформацію можна отримати з кожної клітинки періодичної системи.

― символ хімічного елемента,

― назву хімічного елемента,

― назву простої речовини,

― порядковий номер,

― заряд ядра атома,

― число електронів в атомі,

― відносну атомну масу,

― номер періоду і групи, в якому елемент перебуває.

 

5. Визначте валентність атомів елементів за формулами сполук: СаО, SіО2, NH3, H2O.

СаIIОII, SіIVО2II,  NIIIH3I, HIOII

 

6. Складіть формули речовин за валентністю атомів елементів: КО, РО, РН.

К2О, Р2О5, РН3

II рівень

1. Назвіть структурні частинки речовин та сформулюйте їх визначення.

Атоми, молекули, йони.

Атоми ― хімічно неподільні електронейтральні частинки речовини, що складаються з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

Молекули ― найменші частинки речовини, що зберігають свої властивості.

Йони ― позитивно або негативно заряджені частинки речовини.

 

2. Напишіть символи хімічних елементів за їх назвами й підкресліть однією рискою металічні елементи, двома (позначено жирним шрифтом) - неметалічні: Нітроген, Плюмбум, Оксиген, Силіцій, Магній, Цинк, Карбон, Калій.

NPb, O, SiMgZn, CK.

 

3. Знайдіть у періодичній системі елемент Фосфор та опишіть його за поданим алгоритмом: 

а) номер періоду, малий чи великий період; 3 період, малий

б) номер групи, головна чи побічна підгрупа; V група, головна підгрупа

в) порядковий номер; 15

г) хімічний символ; Р

ґ) відносна атомна маса. Ar(P)=31

 

4. Складіть формули речовин за валентністю елементів: FeIIISII, ZnCl, AlO, CaNIII

Fe2S3, ZnCl2, Al2O3, Ca3N2.

 

5. Визначте валентність атомів елементів за формулами сполук: 

СгVIO3II, Сu2IOII2IIIO3IISiIVН4I, РIIIН3I

III рівень

1. Наведіть приклади простих і складних речовин (не менше ніж по дві) та поясніть, чим відрізняються вони за складом.

Прості речовини: кисень, водень, озон, залізо.

Складні речовини: крейда, кухонна сіль, вода, вуглекислий газ, цукор.

Прості речовини утворені атомами одного хімічного елемента, а складні ― утворені атомами двох і більше елементів.

 

2. Порівняйте фізичні властивості заліза та сірки.

Фізичні властивості Залізо Сірка
1. Колір сріблясто-сірий жовтий
2. Блиск металічний немає

3. Густина (більша

чи  менша на 1 г/см3)

більша більша

4. Розчинність

у воді

не

розчиняється

не

розчиняється

5. Теплопровідність так ні
6. Електропровідність так ні
Агрегатний стан твердий твердий

3. Виберіть один металічний елемент та охарактеризуйте його на основі розташування у періодичній системі.

Cимвол хімічного елемента: Na,

назва хімічного елемента: Натрій,

назва простої речовини: натрій,

порядковий номер: 11,

заряд ядра атома: +11,

число електронів: 11,

номер періоду,  малий чи великий період: 3, малий,

номер групи, головна чи побічна підгрупа: І, головна,

відносна атомна маса: Ar(Na)=23

 

4. Складіть формули сполук елементів II періоду (Lі-N) з Оксигеном. Як змінюється валентність атомів елементів зліва направо?

Li2O, BeO, B2O3, CO2, N2O5

Вища валентність хімічного елемента у сполуках з Оксигеном співпадає з номером групи, в якому розміщений хімічний елемент і зростає зліва направо.

 

5. Назвіть по два елементи головної підгрупи ІІІ та V груп та складіть формули цих елементів з Гідрогеном і Оксигеном.

Фосфор (P), Нітроген (N) ― елементи V групи.

PH3, NH3P2O5, N2O5.

Пригадаймо. Вища валентність хімічного елемента у сполуках з Оксигеном співпадає з номером групи, в якому розміщений хімічний елемент, a значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, в якій він розташований. Наприклад., валентність  P у сполуці з Гідрогеном  ІІІбо 8-5=3.

IV рівень

1. Подайте схемою відому вам класифікацію речовин.

                      Речовини

                      ↓            

               прості       складні

               ↓     

         метали   неметали

 

2. Виберіть металічний і неметалічний елементи, що входять до одного періоду, та охарактеризуйте їх за розташуванням у періодичній системі.

Металічний елемент

Cимвол хімічного елемента: Li,

назва хімічного елемента: Літій,

назва простої речовини: літій,

порядковий номер: 3,

заряд ядра атома: +3,

число електронів: 3,

номер періоду,  малий чи великий період: 2, малий,

номер групи, головна чи побічна підгрупа: І, головна,

відносна атомна маса: Ar(Li)=7.

Неметалічний елемент

Cимвол хімічного елемента: N,

назва хімічного елемента: Нітроген,

назва простої речовини: азот,

порядковий номер: 7,

заряд ядра атома: +7,

число електронів: 7,

номер періоду,  малий чи великий період: 2, малий,

номер групи, головна чи побічна підгрупа: V, головна,

відносна атомна маса: Ar(N)=14.

 

3. Напишіть формули сполук, утворених елементами з порядковими номерами 5,12,19,20,56 з Оксигеном.

B2O3, MgO, K2O, CaO, BaO.

Пояснення. Вища валентність хімічного елемента у сполуках з Оксигеном співпадає з номером групи, в якому розміщений хімічний елемент.

 

4. Напишіть формули сполук, утворених елементами з порядковими номерами 3, 4, 11, 13, З0 з Гідрогеном. Виявіть закономірність, характерну для окремих груп елементів.

LiH, BeH2, NaH, AlH3, ZnH2.

Значення валентності елементів І-ІІІ груп головних підгруп збігається із номером групи, ці елементи мають постійну валентність.

 

5. Складіть формули складних речовин за валентністю груп атомів, поданих у таблиці.

І варіант                                                             II варіант 

Складові

част.

речов.

K

 

Mg

 

Al

 

Складові

част.

речов.

Na

 

Ba

 

Cr (III)

 

OH (I) KOH Mg(OH)2 Al(OH)3 OH (I) NaOH Ba(OH)2 Cr(OH)3
NO3 (I) KNO3 Mg(NO3)2 Al(NO3)3 NO3 (I) NaNO3 Ba(NO3)2 Cr(NO3)3
SO4 (II) K2SO4 MgSO4 Al2(SO4)3 SO4 (II) Na2SO4 BaSO4 Cr2(SO4)3
CO3 (II) K2CO3 MgCO3 Al2(CO3)3 CO3 (II) Na2CO3 BaCO3 Cr2(CO3)3
PO4 (III) K3PO4 Mg3(PO4)2 AlPO4 PO4 (III) Na3PO4 Ba3(PO4)2

CrPO4

Інші завдання дивись тут...

 • Олена
  дещо неправильно написано ---> Дякуємо. Виправлено.
  28 березня 2016 19:11
 • Гамагей
  Супер
  Клас!
  22 листопада 2016 18:28