Інші завдання дивись тут...

І та II рівні

1. Допишіть вирази, щоб вони стали закінченими.

1. Відносна молекулярна маса ― це фізична величина, яка чисельно дорівнює відношенню маси молекули до 1/12 маси атома Карбону (С)

2. Відносну молекулярну масу позначають Mr

3. Відносна молекулярна маса величина безрозмірна

4. Обчислюють відносну молекулярну масу за хімічною формулою цієї речовини

II рівень

2. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їхніми формулами.

1 варіант                II варіант           III варіант         IV варіант

Формули Мг Формули Мг Формули Мг Формули Мг
B2O3 70  P4  124 CO2  44 CaBr2 200 
CS2  76 SiH4  32 Na2S  78 B2O3  70
V2O5  182 Mn2O7  222 FeCl3  162,5 CrO3  100
N2O  44 Al2O3  102 N2O5  108 Mg3P2  134

Mr(B2O3)=2Ar(B)+3•Ar(O)=2•11+3•16=70

Mr(CS2)=Ar(C)+2•Ar(S)=12+2•32=76

Mr(V2O5)=2Ar(V)+5•Ar(O)=2•51+5•16=182

Mr(N2O)=2Ar(N)+Ar(O)=2•14+16=44

Mr(P4)=4•Ar(P)=4•31=124

Mr(SiH4)=Ar(Si)+4•Ar(H)=28+4•1=32

Mr(Mn2O7)=2Ar(Mn)+7•Ar(O)=2•55+7•16=222

Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3•Ar(O)=2•27+3•16=102

Mr(CO2)=Ar(C)+2•Ar(O)=12+2•16=44

Mr(Na2S)=2Ar(Na)+Ar(S)=2•23+32=78

Mr(FeCl3)=Ar(Fe)+3•Ar(Cl)=56+3•35,5=162,5

Mr(N2O5)=2Ar(N)+5•Ar(O)=214+5•16=108

Mr(CaBr2)=Ar(Ca)+2•Ar(Br)=40+2•80=200

Mr(B2O3)=2Ar(B)+3•Ar(O)=2•11+3•16=70

Mr(CrO3)=Ar(Cr)+3•Ar(O)=52+3•16=100

Mr(Mg3P2)=3Ar(Mg)+2•Ar(P)=3•24+2•31=134

III рівень

3. Установіть відповідність між хімічними формулами та їхніми відносними молекулярними масами:

          1 варіант                II варіант             III варіант           IV варіант

Формули Мг Формули Мг Формули Мг Формули Мг
А. СаСO3 1.101 А. МgSO3 1.124 А. Н3РO4 1.84 А. NаNO3 1.85
Б. KNO3 2.105 Б. Н2SiO3 2.104 Б. LiNO3. 2.98 Б. FеSO4 2.134
В. ZпSO4 3.100 В. СuCO3 3.78 В. МgСO3 3.102 В. СаSіO3 3.152
Г. Fе2O3. 4.160 Г. Сг2O3 4.152 Г. Аl2O3 4.52 Г. Мg3Р2 4.116
  5.161   5.146   5.69   5.68

І варіант. Відповідь. А3, Б1, В5, Г4

Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3•Ar(O)=40+12+3•16=100

Mr(KNO3)=Ar(K)+Ar(N)+3•Ar(O)=39+14+3•16=101

Mr(ZnSO4)=Ar(Zn)+Ar(S)+4•Ar(O)=65+32+4•16=161

Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3•Ar(O)=2•56+3•16=160

ІІ варіант. Відповідь. А2, Б3, В1, Г4

Mr(MgSO3)=Ar(Mg)+Ar(S)+3•Ar(O)=24+32+3•16=104

Mr(H2SiO3)=2Ar(H)+Ar(Si)+3•Ar(O)=21+28+3•16=78

Mr(CuCO3)=Ar(Cu)+Ar(C)+3•Ar(O)=64+12+3•16=124

Mr(Cr2O3)=2Ar(Cr)+3•Ar(O)=2•52+3•16=152

ІІІ варіант. Відповідь. А2, Б5, В1, Г3

Mr(H3PO4)=3Ar(H)+Ar(P)+4•Ar(O)=31+31+4•16=98

Mr(LiNO3)=Ar(Li)+Ar(N)+3•Ar(O)=7+14+3•16=69

Mr(MgCO3)=Ar(Mg)+Ar(C)+3•Ar(O)=24+12+3•16=84

Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3•Ar(O)=2•27+3•16=102

ІV варіант. Відповідь. А1, Б3, В4, Г2

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3•Ar(O)=23+14+3•16=85

Mr(FeSO4)=Ar(Fe)+Ar(S)+4•Ar(O)=56+32+4•16=152

Mr(CaSiO3)=Ar(Ca)+Ar(Si)+3•Ar(O)=40+28+3•16=116

Mr(Mg3P2)=3Ar(Mg)+2•Ar(P)=3•24+2•31=134

IV рівень

4. Впишіть у таблицю відповідні дані. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їхніми формулами.

Хімічні

позначення

Що озна-

чають

позначення

Мг

речо-

вини

Відношен-

ня мас

елементів

Що відображає

хімічна формула

2AlPO4

(алюміній

ортофосфат)

2 формульні

одиниці

алюміній

ортофосфату

 122  27:31:64 1 атом Алюмінію

1 атом Фосфору

4 атоми Оксигену

5AgNO3

(аргентум

нітрат)

5 формульних

одиниць

аргентум

нітрату

 170  54:7:24 1 атом Аргентуму

1 атом Нітрогену

3 атоми Оксигену

3K3PO4

(калій

ортофосфат)

3 формульні

одиниці

калій

ортофосфату

 212 117:31:64 3 атоми Калію

1 атом Фосфору

4 атоми Оксигену

4(NH4)2SO4

(амоній

сульфат)

4 формульні

одиниці

амоній

сульфату

 132 7:2:8:16 2 атоми Нітрогену

8 атомів Гідрогену

1 атоми Сульфуру

4 атоми Оксигену

Пояснення. Коефіцієнт, який записується перед формулою або хімічним символом, позначає кількість формульних одиниць.

Відносну атомну масу (Мr) можна обчислити, знайшовши суму відносних атомних мас хімічних елементів, що входять до складу речовини.

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3•Ar(O)=108+14+3•16=170

Mr(K3PO4)=3Ar(K)+Ar(P)+4•Ar(O)=339+31+4•16=212

Mr(NH4)2SO4)=2Ar(N)+8Ar(H)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•14+8•1+32+4•16=132

Відношення мас хімічних елементів дорівнює відношенню їх відносних атомних мас, помножених на кількість атомів кожного елемента у речовині.

Для AlPO4 маємо m(Al):m(P):m(O)=(Ar(Al)•1):(Ar(P)•1):(Ar(O)•4)=(27•1):(31•1):(16•4)=

=27:31:64

Для AgNO3 маємо m(Ag):m(N):m(O)=(Ar(Ag)•1):(Ar(N)•1):(Ar(O)•3)=(108•1):(14•1):(16•3)=

=108:14:48=54:7:24

Для K3PO4 маємо m(K):m(P):m(O)=(Ar(K)•3):(Ar(P)•1):(Ar(O)•4)=(39•3):(31•1):(16•4)=

=117:31:64

Для (NH4)2SO4 маємо m(N):m(H):m(S):m(O)=(Ar(N)•2):(Ar(H)•8):(Ar(S)•1):(Ar(O)•4)=

=(14•2):(1•8):(32•1):(16•4)=28:8:32:64=7:2:8:16

Хімічна формула відображає кількісний та якісний хімічний склад речовини. Кількісний склад  вказує, скільки атомів кожного елемента входить до її складу, а якісний  які елементи входять до її складу.

Інші завдання дивись тут...

  • веталь
    почему нет сторинки з химиї 7 клас 57 сторінки за новою програмою ----------> Все є на цій сторінці (у зошиті 57 сторінка - це продовження домашнього завдання, початок якого є на сторінці 56).
    13 листопада 2015 22:16