Інші завдання дивись тут...

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ»

1. Заповніть таблицю визначеннями понять, поданих у ній.

НАЗВА ВИЗНАЧЕННЯ                       МАТЕМАТИЧНИЙ ВИРАЗ              
1. Хімія

- наука про речовини,

їх склад, властивості

й хімічні перетворен-

ня та явища, що

супроводжують ці

перетворення

 -
2. Атом

хімічно неподільні

 електронейтральні

частинки речовини,

що складаються з

позитивно заряд-

женого ядра і

негативно заряд-

жених електронів

-
3.

Хімічний

елемент

 - це вид атомів з

певним зарядом

ядра

 -
4.

Відносна

атомна

маса 

- це число, яке показує

у скільки разів маса

атома важча за 1/12 

маси атома Карбону 12С

 Ar(E)=   ma(E)     

           1/12ma(C)

5. Молекула

- найдрібніші частинки

речовини, що зберіга-

ють її властивості.

 -
6.

Відносна

молекулярна

маса

- це фізична величина,

яка чисельно дорівнює

відношенню маси

молекули до 1/12

маси атома Карбону

 Mr=   m0     

       1/12ma(C)

7.

Хімічна

формула

- умовний запис складу

речовини за допомогою

хімічних символів та 

індексів

 -
8. Валентність

 - це властивість атомів

сполучатися з певною

кількістю таких самих

або інших атомів

 -
9.

Прості

речовини

- речовини, утворені

атомами одного елемента

 -
10.

Складні

речовини

- речовини, утворені

атомами  двох або більше

елементів

 -
11.

Масова

частка

елемента

у складі

речовинии

- це відношення маси

елемента у сполуці до

маси сполуки

W(елемента) =  nAr(елемента)

                 Mr(сполуки)

 Інші завдання дивись тут...