Інші завдання дивись тут...

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ»

1. Заповніть таблицю визначеннями понять, поданих у ній.

НАЗВА ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИЙ ВИРАЗ
1. Хімія

наука про речовини,

їх склад, властивості

й хімічні перетворен-

ня та явища, що

супроводжують ці

перетворення

2. Атом

хімічно неподільні

 електронейтральні

частинки речовини,

що складаються з

позитивно заряд-

женого ядра і

негативно заряд-

жених електронів

3.

Хімічний

елемент

- це вид атомів з

певним зарядом

ядра

4.

Відносна

атомна

маса

- це число, яке показує

у скільки разів маса

атома важча за 1/12 

маси атома Карбону 12С

Ar(E)=   ma(E)     

           1/12ma(C)

5. Молекула

- найдрібніші частинки

речовини, що зберіга-

ють її властивості.

6.

Відносна

молекулярна 

маса

- це фізична величина,

яка чисельно дорівнює

відношенню маси

молекули до 1/12

маси атома Карбону

Mr=   m0     

       1/12ma(C)

7.

Хімічна

формула

- умовний запис складу

речовини за допомогою

хімічних символів та 

індексів

8. Валентність

 - це властивість атомів

сполучатися з певною

кількістю таких самих

або інших атомів

 
9.

Прості

речовини

- речовини, утворені

атомами одного елемента

 
10.

Складні

речовини

- речовини, утворені

атомами  двох або більше

елементів

 
11.

Масова

частка

елемента

у складі

речовини

- це відношення маси

елемента у сполуці до

маси сполуки

W(елемента) =  nAr(елемента)

                 Mr(сполуки)

12.

Схема реакції

(приклад)

P + O2 → P2O5

 
13.

Рівняння

реакції

4P + 5O2 = 2P2O5

 
14.

Приклади

рівнянь

реакцій

а) C + O2 = CO2

б) 4Al + 3O2 = 2Al2O3

в) 2P + 3Cl2 = 2PCl3

г) Cu + O2 = CuO

ґ) Na2O + H2O = 2NaOH

д) 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3

 

Інші завдання дивись тут...