Інші завдання дивись тут...

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ»

1. Заповніть таблицю визначеннями понять, поданих у ній.

НАЗВА ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИЙ ВИРАЗ
1. Хімія

Наука про речовини, їх склад, властивості й

хімічні перетворення та явища, що супровод-

жують ці перетворення

2. Атом

Хімічно неподільні електронейтральні частинки 

речовини, що складаються з позитивно заряд-

женого ядра і негативно заряджених електронів

3.

Хімічний

елемент

Вид атомів з певним зарядом ядра

 

4.

Відносна

атомна

маса

Число, яке показує

у скільки разів маса

атома важча за 1/12 

маси атома Карбону 12С

Ar(E)=   ma(E)     

           1/12ma(C)

5. Молекула

Найдрібніші частинки речовини, що зберігають

її властивості

6.

Відносна

молеку-

лярна 

маса

Фізична величина, яка

чисельно дорівнює

відношенню маси

молекули до 1/12

маси атома Карбону

Mr=   m0     

       1/12ma(C)

7.

Хімічна

формула

Умовний запис складу речовини за допомогою

хімічних символів та індексів

8.

Валентність

(приклади)

Постійна: 

Змінна:

Na, K, Li, Zn, Al, Ba, Ca, Mg

 Сu, Fe, Mn, Cl, S, N, P
9.

Прості

речовини

Речовини, утворені атомами одного елемента

 

10.

Складні

речовини

Речовини, утворені атомами  двох або більше

елементів

11.

Масова

частка

елемента

у складі

речовини

Відношення маси

елемента у сполуці до

маси сполуки

W(ел.) =  nAr(ел.)

                 Mr(спол.)

12.

Схема

реакції

(приклад)

P + O2 → P2O5

 

13.

Рівняння

реакції

Умовний запис хімічної реакції за доромогою

хімічних формул і коефіцієнтів

14.

Приклади

рівнянь

реакцій

а) C + O2 = CO2

в) 2P + 3Cl2 = 2PCl3

ґ) Na2O + H2O = 2NaOH

б) 4Al + 3O2 = 2Al2O3

г) Cu + O2 = CuO

д) 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3

Інші завдання дивись тут...

  • шиш
    уряяяяя сяба за гдз
    14 грудня 2021 18:18