Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ»

I рівень

1. Сформулюйте визначення відносної атомної маси.

Відносною атомною масою (Ar) називають число, яке показує у скільки разів маса атома важча за 1/12 маси атома Карбону 12С 

Математичний вираз:

Ar(Е)=      m0(Е)       

            1/12m0(C)

2. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їхніми формулами: СО2, CrS, СаСl2, Al2S3, Li2O.

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=12+32=44

Mr(CrS)=Ar(Cr)+Ar(S)=52+32=84

Mr(СаСІ2)=Ar(Са)+2Ar(Сl)=40+235,5=111

Mr(Al2S3)=2Ar(Al)+3Ar(S)=227+332=150

Mr(Li2O)=2Ar(Li)+Ar(O)=27+16=30

3. Обчисліть масову частку Купруму в купрум(ІІ) оксиді за формулою:

W(Cu)=(Ar(Cu)/Mr(CuO))100%

Аr(Сu)=64

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80

w(Cu)=(Ar(Cu)/Mr(CuO))100%=(64:80)100%=0,8100%=80%

Відповідь: w(Cu)=80%

4. Поділіть явища на фізичні та хімічні: випарювання розчину цукру, взаємодія алюмінію з киснем, бродіння виноградного соку, плавлення парафіну.

Фізичні: випарювання розчину цукру, плавлення парафіну.

Хімічні: взаємодія алюмінію з киснем, бродіння виноградного соку.

II рівень

1. Сформулюйте визначення відносної молекулярної маси.

Відносна молекулярна маса показує у скільки разів маса молекули більша 1/12 маси атома Карбону. 

Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас елементів з урахуванням їх кількості, що входять до складу молекули.

Відносна молекулярна маса є величиною безрозмірною.

2. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їхніми формулами: Mg3N2, NaOH, Al2O3, HNO3, FeCl3

Mr(Mg3N2)=3Ar(Mg)+2Ar(N)=324+214=72+28=100

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40

Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=227+316=54+48=102

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63

Mr(FeСІ3)=Ar(Fe)+3Ar(Сl)=56+335,5=162,5

3. Обчисліть масову частку Сульфуру у магній сульфіді (Мg5).

Дано: MgS                   Знайти: W(S)-?

Розв'язання:  обчислюємо за формулою W(S)=(Ar(S)/Mr(MgS))100%.

Аr(S)=32

Mr(MgS)=Ar(Mg)+Ar(S)=24+32=56

w(S)=Ar(S):Mr(MgS)=32:56 = 0,57

або, помноживши це число на 100%, одержимо 57%

Відповідь: w(S)=0,57 або 57%

4. Опишіть умови, за яких відбуваються хімічні перетворення.

1. Приведення в контакт реагуючих речовин.

2. Дотримання певного температурного режиму.

3. Збільшення тиску (для газів) та числа молекул (для розчинів).

III рівень

1. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їхніми формулами: H2SO4, Са(OH)2, Na3PO4, MgSiO3, Ag2SO4.

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98

Mr(Са(OH)2)=Ar(Са)+2Ar(O)+2Ar(H)=40+216+21=74

Mr(Na3PO4)=3Ar(Na)+Ar(P)+4Ar(O)=323+31+416=161

Mr(Mg3SiO3)=3Ar(Mg)+Ar(Si)+3Ar(O)=324+28+416=164

Mr(Ag2SO4)=2Ar(Ag)+Ar(S)+4Ar(O)=2108+32+416=312

2. Обчисліть масові частки елементів у калій гідроксиді (КОН).

Відомо: KOH           Знайти: W(K)-? W(O)-? W(H)-?

Розв'язання:

Аr(K)=39      Аr(O)=16    Аr(H)=1

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56

w(K)=Ar(K)/Mr(KOH)=39/56=0,696

або, помноживши це число на 100%, одержимо 69,6%

w(O)=Ar(O)/Mr(KOH)= 16/56=0,286

або, помноживши це число на 100%, одержимо 28,6%

w(H)=Ar(H)/Mr(KOH)=1/56=0,018

або, помноживши це число на 100%, одержимо 1,8%

Масову частку Гідрогену у сполуці калій гідроксиду КОН можна знайти ще так:

W(Н)=1-(W(K)+W(О))=1-(0,696+0,286) =1 - 0,982=0,018 ,

або W(Н)=100%-(W(K)+W(О))=100 %-(69,6%+28,8%)=100%-98,2%=1,8 %.

Відповідь: w(K)=0,696 або 69,6%; w(O)=0,286 або 28,6%; w(H)=0,018 або 1,8%.

3. Охарактеризуйте реакцію горіння спирту та фізичні явища, що її супроводжують.

Горіння спирту - це хімічне явище, бо утворюються нові речовини: вуглекислий газ і вода. Реакцію горіння спирту супроводжують фізичні явища: виділення тепла і світла.

IV рівень

1. Складіть формули речовин, до складу яких входять Na, Zn, АІ, і груп атомів OH(I), SO4(II), PO4(III).

NaOH Na2SO4 Na3PO4
Zn(OH)2
ZnSO4
Zn3(PO4)2
Al(OH)3
Al2(SO4)3
AlPO4

2. Обчисліть масові частки елементів у магній нітраті (Mg(NО3)2).

Дано: Mg(NО3)2        Знайти: W(Mg)-? W(N)-? W(О)-?

Розв'язання:

Аr(Mg)=24      Аr(N)=14    Аr(O)=16

Mr(Mg(NО3)2)=Ar(Mg)+2Ar(N)+6Ar(О)=24+214+616=148

W(Mg)=Ar(Mg)/Mr(Mg(NО3)2=24/148=0,162

або, помноживши це число на 100%, одержимо 16,2%

W(N)=2Ar(N)/Mr(Mg(NО3)2=214/148=0,189

або, помноживши це число на 100%, одержимо 18,9%

W(O)=6Ar(O)/Mr(Mg(NО3)2=616/148=0,649

або, помноживши це число на 100%, одержимо 64,9%

Масову частку Оксигену у сполуці Mg(NO3)2 можна знайти ще так:

W(O)=1-(W(Mg)+W(N))=1-(0,162+0,189) =1-0,351=0,649 ,

або W(O)=100%-(W(Mg)+W(N))=100 %-(16,2%+18,9%)=100%-35,1%=

=64,9 %.

Відповідь: W(Mg)=0,162 або 16,2%, W(N)=0,189 або 18,9%, W(O)=0,649 або 64,9%

3. Відносна молекулярна маса сполуки Силіцію з Гідрогеном чисельно дорівнює відносній молекулярній масі кисню. Яка формула сполуки?

Дано: Mr(cполуки)=Mr(O2)                    Знайти:  формулу сполуки-?

Розв'язання: 

Mr(O2)=2Ar(O2)=216=32 

Оскільки Ar(Si)=28, то у невідомій сполуці не може бути більше одного атома Si, бо 282>32.

Значить формула сполуки матиме вигляд SiHx     

Знаходимо індекс х

За умовою задачі Mr(SiHх)=Mr(O2), а Mr(SiHх)=Ar(Si)+xAr(H), тому Ar(Si)+xAr(H)=Mr(O2).

Складаємо рівняння і розв'язуємо його. 

28+х1=32

28+х=32

х=32-28

х=4

Отже, формула сполуки  SiH4   

 Інші завдання дивись тут...