Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ»

I рівень

1. Сформулюйте визначення відносної атомної маси.

Відносною атомною масою (Ar) називають число, яке показує, у скільки разів маса атома відповідного елемента більша від 1/12 маси атома Карбону 12С.

Математичний вираз:

Ar(Е)=      m0(Е)       

            1/12m0(C)

2. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їхніми формулами: СО2, CrS, СаСl2, Al2S3, Li2O.

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=12+32=44

Mr(CrS)=Ar(Cr)+Ar(S)=52+32=84

Mr(СаСІ2)=Ar(Са)+2Ar(Сl)=40+235,5=111

Mr(Al2S3)=2Ar(Al)+3Ar(S)=227+332=150

Mr(Li2O)=2Ar(Li)+Ar(O)=27+16=30

 

3. Обчисліть масову частку Купруму в купрум (ІІ) оксиді за формулою:

w(Cu)=(Ar(Cu)/Mr(CuO))100%

Аr(Сu)=64, Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80

w(Cu)=(Ar(Cu)/Mr(CuO))100%=(64:80)100%=0,8100%=80%

Відповідь: w(Cu)=80%

 

4. Поділіть явища на фізичні та хімічні: випарювання розчину цукру, взаємодія алюмінію з киснем, бродіння виноградного соку, плавлення парафіну.

Фізичні явища Хімічні явища

випарювання розчину цукру

плавлення парафіну

взаємодія алюмінію з киснем

бродіння виноградного соку

5. Складіть рівняння реакцій за схемами:

а) 3Fe + 2O2 = Fe3O4

б) 2Ag2O = 4Ag + O2

в) 3H2 + N2 = 2NH3

II рівень

1. Сформулюйте визначення відносної молекулярної маси.

Відносна молекулярна маса — це число, яке показує, у скільки разів маса певної молекули більша від 1/12 маси атома Карбону.

 

2. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їхніми формулами: Mg3N2, NaOH, Al2O3, HNO3, FeCl3

Mr(Mg3N2)=3Ar(Mg)+2Ar(N)=324+214=72+28=100

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40

Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=227+316=54+48=102

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63

Mr(FeСl3)=Ar(Fe)+3Ar(Сl)=56+335,5=162,5

 

3. Обчисліть масову частку Сульфуру у магній сульфіді (МgS).

Дано: MgS                  

Знайти: w(S)-?

Розв'язання:

Аr(S)=32, Mr(MgS)=Ar(Mg)+Ar(S)=24+32=56

w(S)=(Ar(S):Mr(MgS))100%=(32:56)100%=57,1%

Відповідь: 57,1%

 

4. Опишіть умови, за яких відбуваються хімічні перетворення.

1. Приведення в контакт реагуючих речовин.

2. Дотримання певного температурного режиму.

3. Збільшення тиску (для газів) та числа молекул (для розчинів).

 

5. Складіть рівняння реакцій за схемами:

а) 4Fe + 3Br2 = 2FeBr3

б) 2Ag + O3 = Ag2O + O2

в) 3Mg + N2 = Mg3N2

III рівень

1. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їхніми формулами: H2SO4, Са(OH)2, Na3PO4, MgSiO3, Ag2SO4.

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98

Mr(Са(OH)2)=Ar(Са)+2Ar(O)+2Ar(H)=40+216+21=74

Mr(Na3PO4)=3Ar(Na)+Ar(P)+4Ar(O)=323+31+416=164

Mr(MgSiO3)=Ar(Mg)+Ar(Si)+3Ar(O)=24+28+316=100

Mr(Ag2SO4)=2Ar(Ag)+Ar(S)+4Ar(O)=2108+32+416=312

 

2. Обчисліть масові частки елементів у калій гідроксиді (КОН).

Відомо: KOH          

Знайти: w(K)-?, w(O)-?, w(H)-?

Розв'язання:

Аr(K)=39, Аr(O)=16, Аr(H)=1

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56

w(K)=Ar(K)/Mr(KOH)=39:56=0,696, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 69,6%

w(O)=Ar(O)/Mr(KOH)=16:56=0,286, або 28,6%

w(H)=Ar(H)/Mr(KOH)=1:56=0,018, або 1,8%

Масову частку Гідрогену у сполуці калій гідроксиду КОН можна знайти ще так:

w(Н)=1-w(K)-w(О)=1-0,696-0,286=0,018

чи так:

w(Н)=100%-w(K)-w(О)=100%-69,6%-28,6%=1,8%

Відповідь: w(K)=0,696, або 69,6%; w(O)=0,286, або 28,6%; 

w(H)=0,018, або 1,8%

 

3. Охарактеризуйте реакцію горіння спирту та фізичні явища, що її супроводжують.

Горіння спирту ― це хімічне явище, бо утворюються нові речовини: вуглекислий газ і вода. Хімічну реакцію горіння спирту супроводжують фізичні явища: виділення тепла і світла.

 

4. Складіть формули продуктів реакцій і поясніть, що означають ці записи:

а) P + O2 P2O5

Схема реакції, в якій реагентами є фосфор і кисень, а продуктом реакції  фосфор (V) оксид.

б) Si + N2 → Si3N4

Схема реакції, в якій реагентами є кремній і азот, а продуктом реакції  силіцій нітрид.

в) Mg + Cl2 → MgCl2

Схема реакції, в якій реагентами є магній і хлор, а продуктом реакції  магній хлорид.

 

5. Складіть рівняння реакцій за схемами:

а) Сr2O3 + 6HCl = 2CrCl3 + 3H2O

б) BaS + 2HBr = BaBr2 + H2S

в) 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

IV рівень

1. Складіть формули речовин, до складу яких входять Na, Zn, АІ, і груп атомів OH(I), SO4(II), PO4(III).

  OH (I) SO4 (II)
PO4 (III)
Na NaOH Na2SO4 Na3PO4
Zn
Zn(OH)2
ZnSO4
Zn3(PO4)2
Al
Al(OH)3
Al2(SO4)3 AlPO4

2. Обчисліть масові частки елементів у магній нітраті (Mg(NО3)2).

Дано: Mg(NО3)2       

Знайти: w(Mg)-?, w(N)-?, w(О)-?

Розв'язання:

Аr(Mg)=24, Аr(N)=14, Аr(O)=16

Mr(Mg(NО3)2)=Ar(Mg)+2Ar(N)+6Ar(О)=24+214+616=148

w(Mg)=Ar(Mg)/Mr(Mg(NО3)2)=24:148=0,162, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 16,2%

w(N)=2Ar(N)/Mr(Mg(NО3)2=214:148=0,189, або 18,9%

w(O)=6Ar(O)/Mr(Mg(NО3)2=616:148=0,649, або 64,9%

Масову частку Оксигену у сполуці Mg(NO3)2 можна знайти ще так:

w(O)=1-w(Mg)-w(N))=1-0,162-0,189=0,649

чи ще так:

w(O)=100%-w(Mg)-w(N))=100 %-16,2%-18,9%=64,9 %

Відповідь: w(Mg)=0,162, або 16,2%; w(N)=0,189, або 18,9%;

w(O)=0,649, або 64,9%

 

3. Відносна молекулярна маса сполуки Силіцію з Гідрогеном чисельно дорівнює відносній молекулярній масі кисню. Яка формула сполуки?

Дано: Mr(cполуки)=Mr(O2)                    

Знайти:  формулу сполуки-?

Розв'язання: 

Mr(O2)=2Ar(O2)=216=32 

Оскільки Ar(Si)=28, то у невідомій сполуці не може бути більше одного атома Si, бо 282>32.

Значить формула сполуки матиме вигляд SiHx, тому знаходимо індекс х.

За умовою задачі Mr(SiHх)=Mr(O2), а Mr(SiHх)=Ar(Si)+xAr(H), тому 

Ar(Si)+xAr(H)=Mr(O2).

Підставляємо значення, одержимо рівняння і розв'язуємо його. 

28+х1=32

28+х=32

х=32-28

х=4

Отже, формула сполуки  SiH4

 

4. Складіть формули продуктів реакцій і реагентів, де це потрібно, та поясніть, що означають ці записи:

а) Zn + Cl2 → ZnCl2

Схема реакції, в якій реагентами є цинк і хлор, а продуктом реакції  цинк хлорид.

б) Fe + Br2 → FeBr3

Схема реакції, в якій реагентами є залізо і бром, а продуктом реакції  ферум (III) бромід.

в) CrCl2 + Cl2 → CrCl3

Схема реакції, в якій реагентами є хром (II) хлорид і хлор, а продуктом реакції  хром (III) хлорид.

 

5. Складіть рівняння реакцій за схемами:

а) Fe2S3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2S

б) Al2O3 + 6HBr = 2AlBr3 + 3H2O

в) 3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O

 Інші завдання дивись тут...

  • Денис
    Дякую
    16 грудня 2020 16:20