Інші завдання дивись тут...

1. Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння.

І рівень

           І варіант                        II варіант

1. 2K+S=K2S 1. 2Al+3Br2= 2AlBr3
2. 2P+3H2=2PH3
2. 4Li+O2=2Li2O
3. H2+I2=2HI 3. 2Al+N2=2AlN
4. 2Сu+O2=2СuO 4. F2+H2=2HF
5. Al+3Cl=AlCl3
5. 2P+3Cl2=2PCl3

II рівень

             І варіант                                II варіант

1. 4Al+3O2=2Al2O3
1. 3Fe+2O2=Fe3O4
2. 3Mg+2Р=Mg3P2
2. 3Si+2N2=Si3N4
3. 2FeCl2+Cl2=2FeCl3
3. 4P+5O2=2P2O5
4. Na2O+H2O=2NaOH 4. 2Cl2O7=2Cl2+7O2
5. 2Al(OH)3=Al2O3+3H2O 5. Li2O+H2O=2LiOH

III рівень

          І варіант                                                     II варіант

1. 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O 1. 3KOH+H3PO4=K3PO4+3H2O
2. CaO+2HCl=CaCl2+H2O 2. CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O
3. Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O 3. WO3+3H2=W+3H2O
4. Sr2O3+3H2=2Sr+3H2O 4.

2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2 

5. 2H2O+2Cl2=4HCl+O2 5. 2NaNO3=2NaNO2+O2

IV рівень

                    І варіант                                                           II варіант

1. 2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2 1. 3K2O+2H3PO4=2K3PO4+3H2O
2. CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2+2NaCl 2. Al(OH)3+3HNO3=Al(NO3)3+3H2O
3. SiH4+2O2=SiO2+2H2O 3. ZnS+O2=ZnO+SO2
4. 3BaO+2H3PO4=Ba3(PO4)2+3H2 4. 2C2H2+5O2=4CO2+2H2O
5. Zn(NO3)2+2KCl=ZnCl2+2KNO3
5. 2Na3PO4+3Ba(OH)2=Ba3(PO4)2+6NaOH

III рівень

Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між вихідними речовинами та продуктами реакцій.

A. B+F 1. FeCl3
Б. Fe+Cl 2. Al2O3
B. Al+O 3. BF3
Г. K+S ⟶  4. FeCl2
  5. K2S

3. Позначте маси вихідних речовин, якщо утвориться магній хлорид МgСl2 масою 9,5 г.

А. 2,4 Мg і 7,1 Сl2

Б. 4,8 Мg і 4,7 Сl2

В. 3,6 Мg і 5,9 Сl2

Г. 2,2 Мg і 7,3 Сl2

Mg + Cl2 = MgCl2 За законом збереження маси речовини, маса речовини до реакції дорівнює масі речовини після реакції, тому 2,4+7,1=9,5

IV рівень

4. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між вихідними речовинами і продуктами реакцій.

 

A. CaCO3+HCl  1. СаCl2+CO2
Б. Al+H2SO4 2. Ba(NO3)2+H2O
B. BaO+HNO3 3. CaCl2+CO2+H2O
Г. FeCl3 + NaOH 4. Fe(OH)3+NaCl
  5. Al2(SO4)3+H2

5. Позначте суму коефіцієнтів у реакції, поданій схемою: Nal+Pb(NO3)2Pbl2+NaNO3  

Відповідь: 6

2Nal + Pb(NO3)2 = Pbl2 + 2NaNO3.   2+1+1+2=6

6. Позначте суму коефіцієнтів у реакції, поданій схемою: PH3+O2P2O5+H2O

Відповідь: 10

2PH3+4O2=P2O5+3H2O     2+4+1+3=10

7. Позначте суму коефіцієнтів у реакції, поданій схемою: Fe + Н2OFe3O4+H2

Відповідь: 12

3Fe + 4Н2O=Fe3O4+4H2    3+4+1+4=12

8. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між вихідними речовинами і продуктами реакцій та укажіть суму всіх коефіцієнтів у кожному рівнянні:

А. FеО + НСІ ⟶ 1. FеСl2 + Н2O I.10
Б. Сг(ОН)3 + Н2SO4  2. Сг2(SO4)3 + Н2O II.12
  3. РеСl3 + Н2O III. 5

FеО + 2НСl = FeCl2 + H2O    1+2+1+1=5

2Сг(ОН)3 + 3Н2SO4 = Cr2(SO4)3 +6H2O      2+3+1+6=12 

Інші завдання дивись тут...