Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ФРОНТАЛЬНЕ). Добування кисню у лабораторії та промисловості. Реакції розкладу.

1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми.

2HgO=2Hg+O2

2КМnО4=K2MnO4+MnO2+O2

2КClO3=2KCl+3O2 (t=150-3000C, каталізатор MnO2)

2O=2Н2+ O2

2КNO3=2KNO2+O2

2O2=2Н2O+ O2

2NaNO3=2NaNO2+O2

2. Назвіть тип реакцій, за допомогою яких добувають кисень та сформулюйте їхнє визначення   

Усі реакції добування кисню належать до реакцій розкладу. Реакції, під час яких з однієї речовини утворюються кілька речовин, називають реакціями розкладу.

3. Позначте суму коефіцієнтів у реакції розкладу калій перманганату, схема якої КМпO4 -> К2МпO4 + МпO2 + O2.

А. 7. Б. 5. В. 6. Г.4. Відповідь: Б.5.

2КМnО4=K2MnO4+MnO2+O2

2+1+1+1=5

III рівень

4. Обчисліть та позначте, у скільки разів кисень важчий за водень:

А. 8. Б. 20. В. 16. Г. 2.

Відповідь:   В  .

Один газ буде важчий від другого у стільки разів, у скільки відносна молекулярна маса першого важча за відносну молекулярну масу другого.

Mr(O2)=2Ar(О)=216=32

Mr(Н2)=2Ar(Н)=21=2

Mr(O2)/Mr(Н2)=32:2=16

5. Позначте схему реакції розкладу:

A. Fе + НСІ -> FеСl2 + Н2.     Б. Na + Сl2 -> NaСІ.

B. СаСO3 -> СаО + СO2.        Г. SO2 + O2 -> SO3.

Відповідь:  B  .

Реакції, під час яких з однієї речовини утворюються кілька речовин, називають реакціями розкладу.

6. Обчисліть та позначте масову частку Оксигену в гідроген пероксиді: 

А. 94,1%. Б. 92,0%. В. 96,2%. Г.92,8%.

Відповідь:   А  .

Відомо: H2O2                  Знайти: w(O)-?

Розв'язання:  

Аr(O)=16

Mr(H2O2)=2Ar(H)+2Ar(O)=21+216=34

Обчислюємо масову частку Оксигену.

W(O)=(2Ar(O)/Mr(H2O2)=216:34=0,941 або,

помноживши це число на 100%, отримаємо 94,1%.

Відповідь: w(O)=94,1%  

IV рівень

7. Позначте суму коефіцієнтів у реакції, схема якої АgNO3 —> Ag + NO2 + O2 та укажіть, до якого типу вона належить.

A. 10, сполучення.                    Б. 9, заміщення. 

B. 6, обміну.                         Г. 7, розкладу.

Відповідь:   Г .

2АgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2

2 + 2 + 2 + 1 =7

Реакції, під час яких з однієї речовини утворюються кілька речовин, називають реакціями розкладу.

8. Позначте суму коефіцієнтів у реакціях, поданих схемами:

а) Р + О2 -> Р2О5;                  б) СrO3 -> Сг2O3 + O2↑.

А. 18. Б. 20. В. 16. Г. 22.

Відповідь:   Б  .

а) 4Р + 5О2 -> 2Р2О5;

4 + 5 + 2 = 11

б) 4СrO3 -> 2Сг2O3 + 3O2↑.

4 + 2 + 3 = 9

9 + 11 = 20

9. Обчисліть та позначте масові частки Нітрогену й Оксигену, відповідно, в натрій нітраті NaNO3:

A. 16,47%; 56,47%.      Б. 20,11 %; 52,36%.

B. 16,87%; 56,07%.      Г. 22,22%; 48,42%.

Відповідь:  A  .

Відомо: NaNO3                 Знайти: w(N)-? w(O)-?

Розв'язання:  

Аr(N)=14

Аr(O)=16

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+316=85

Обчислюємо масову частку Нітрогену.

W(N)=Ar(N)/Mr(NaNO3)=14:85=0,1647 або,

помноживши це число на 100%, отримаємо 16,47%.

Обчислюємо масову частку Оксигену.

W(O)=(3Ar(O)/Mr(NaNO3)=316:85=0,5647 або,

помноживши це число на 100%, отримаємо 56,47%.

Відповідь: w(N)=16,47% ;  w(O)=56,47% 

Інші завдання дивись тут...