Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ФРОНТАЛЬНЕ). Реакції розкладу. Поняття про каталізатор.

1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми.

2HgO=2Hg+O2

2КМnО4=K2MnO4+MnO2+O2

2КClO3=2KCl+3O2 (t=150-3000C, каталізатор MnO2)

2O=2Н2+O2

2КNO3=2KNO2+O2

2O2=2Н2O+O2

2NaNO3=2NaNO2+O2

 

2. Назвіть тип реакцій, за допомогою яких добувають кисень та сформулюйте їхнє визначення   

Усі реакції добування кисню належать до реакцій розкладу. Реакції, під час яких з однієї речовини утворюються кілька речовин, називають реакціями розкладу.

 

3. Позначте суму коефіцієнтів у реакції розкладу калій перманганату, схема якої КМnO4→К2МnO4+МnO2+O2.

А. 7 Б. 5 В. 6 Г. 4

2КМnО4=K2MnO4+MnO2+O2

2+1+1+1=5

III рівень

4. Обчисліть та позначте, у скільки разів кисень важчий за водень:

А. 8 Б. 20 В. 16 Г. 2

Один газ буде важчий від другого у стільки разів, у скільки відносна молекулярна маса першого важча за відносну молекулярну масу другого.

Mr(O2)=2Ar(О)=216=32, Mr2)=2Ar(Н)=21=2

Mr(O2)/Mr(Н2)=32:2=16

 

5. Позначте схему реакції розкладу:

A. Fе + НСІ → FеСl2 + Н2

B. СаСO3  СаО + СO2

Б. Na + Сl2  NaСl

Г. SO2 + O2 → SO3.

Реакції, під час яких з однієї речовини утворюються кілька речовин, називають реакціями розкладу.

 

6. Обчисліть та позначте масову частку Оксигену в гідроген пероксиді:

А. 94,1% Б. 92,0% В. 96,2% Г.92,8%

Відомо: H2O2                 

Знайти: w(O)-?

Розв'язання:  

Аr(O)=16, Mr(H2O2)=2Ar(H)+2Ar(O)=21+216=34

w(O)=(2Ar(O)/Mr(H2O2))=216:34=0,941, або 4,1%

Відповідь: w(O)=94,1%

 

IV рівень

7. Позначте суму коефіцієнтів у реакції, схема якої АgNO3 → Ag + NO2 + O2 та укажіть, до якого типу вона належить.

A. 10, сполучення

B. 6, обміну

Б. 9, заміщення

Г. 7, розкладу

2АgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2

2+2+2+1=7

Реакції, під час яких з однієї речовини утворюються кілька речовин, називають реакціями розкладу.

 

8. Позначте суму коефіцієнтів у реакціях, поданих схемами:

а) Р + О2 ⟶ Р2О5;                  

б) СrO3 ⟶ Сг2O3 + O2↑.

А. 18 Б. 20 В. 16 Г. 22

а) 4Р + 5О2 → 2Р2О5;   4 + 5 + 2 = 11

б) 4СrO3 → 2Сг2O3 + 3O2↑.   4 + 2 + 3 = 9, 9 + 11 = 20

 

9. Обчисліть та позначте масові частки Нітрогену й Оксигену, відповідно, в натрій нітраті NaNO3:

A. 16,47%; 56,47%

B. 16,87%; 56,07%

Б. 20,11 %; 52,36%

Г. 22,22%; 48,42%

Відомо: NaNO3               

Знайти: w(N)-?, w(O)-?

Розв'язання:  

Аr(N)=14, Аr(O)=16

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+316=85

w(N)=Ar(N)/Mr(NaNO3)=14:85=0,1647, або 16,47%

w(O)=(3Ar(O)/Mr(NaNO3)=316:85=0,5647, або 56,47%

Відповідь: w(N)=16,47%, w(O)=56,47% 

Інші завдання дивись тут...