Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Хімічні властивості кисню. 

I рівень

1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії: а) силіцію; б) сірки з киснем. Дайте загальну назву речовинам, що утворюються внаслідок реакцій.

а) Sі + O2 = SiO2. Утворився оксид.

б) S + O2 = SO2. Утворився оксид.

2. Позначте рівняння реакції взаємодії неметалу з киснем:

A. 4Р + 5О2 = 2Р2О5.                 Б. 2SO2 + O2 = 2SO3.

B. 2Мg + O2 = 2МgО.                 Г. 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2.

Відповідь:    A   .

3. Позначте рівняння реакції взаємодії металу з киснем:

A. Sі + O2 = SiO2.                 Б. 2Fе + 3O2 = 2Fе2O3.

B. С + O2 = СO2.                  Г. 4Сr + 3O2 = 2Сr2O3.

Відповідь:  Б ,  Г.

II рівень

4. Напишіть рівняння реакцій взаємодії: а) фосфору; б) магнію з киснем. Чим відрізняються за складом продукти реакцій?

а) 4P+5O2=2P2O5    або    4P+3O2=2P2O3 (нестача О2)  кислотний оксид, Р-неметал

б) Mg+O2=MgO   основний оксид, Mg-метал.

5. Позначте два рівняння реакцій взаємодії неметалів з киснем:

A. S + O2 = SO2.                 Б. 2SO2 + O2 = 2SO3.

B. CH4 + O2 = CO2 + 2H2O.    Г. N2 + O2 = 2NO.

Відповідь:  А, Г  .

6. Позначте два рівняння реакцій взаємодії металу з киснем:

A. Si + O2 = SіO2.               Б. 4Fе + 3O2 = 2Fе2O3.

B. 2Сu + O2 = 2СuО.           Г. 4Р + 5O2 = 2Р2O5.

Відповідь:   Б, В   .

III рівень

7. Напишіть рівняння реакцій взаємодії: а) водню; б) заліза; в) магнію; г) сірки з киснем. Прочитайте рівняння. Підкресліть рівняння взаємодії кисню з металами.

а) 2H2 + O2 = 2H2O;            б) 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3;

в) 2Mg + O2 = 2MgO;            г) S + O2 = SO2.

8. Установіть відповідність між правими і лівими частинами схем реакцій:

І варіант                                                              II варіант

А. С + O—> 1. FеО А. Сг + O2 —> 1. СrO
Б. Fе + O2 —> 2. СO2 Б. Ва + O2 —> 2. ВаО
В. S + O2 —> 3. Fе3O4 В. Na + O2 —> 3. Сr2O3
Відповідь: A 2; Б 3; В 4. 4. SO2 Відповідь: А 3; Б 2; В 4. 4. Na2O2

IV рівень

9. Напишіть формули продуктів реакцій та складіть відповідні рівняння реакцій, поставивши коефіцієнти.

    І варіант                     II варіант

1. 2Zn + O2=2ZnO 1. 4Al + 3O2=2Al2O3
2. 2Mg + O2=2MgO 2. 4P + 5O2=2P2O5
3. 3Fe + 2O2=Fe3O4 3. 2Ca + O2=2CaO

10. Обчисліть та впишіть у таблицю масові частки елементів у:

І варіант - калій нітраті КNO3; II варіант - кальцій сульфаті СаSO4.

І варіант                              II варіант                          
К- 27%  N- 16%  O - 57% Са - 29% S - 24%  O - 47%

Відомо: KNO3       

Знайти: W(K)-? W(N)-? W(O)-?

Розв'язання: 

Аr(K)=23; Аr(N)=14; Аr(O)=16

Mr(KNO3)=Ar(K)+Ar(N)+3Ar(O)=

=23+14+316=85

W(K)=Ar(K)/Mr(KNO3)=23:85=0,27

або, помноживши це число на

100%, отримаємо 27%

W(N)=Ar(N)/Mr(KNO3)=14:85=0,16

або, помноживши це число на

100%, отримаємо 16%

W(O)=3Ar(O)/Mr(KNO3)=316:85=0,57

або, помноживши це число на

100%, отримаємо 57%.

Масову частку Оксигену в калій

нітраті можна знайти ще так:

1-(W(К)+W(N))=1-(0,27+0,16)=0,57

або так:

100%-(W(K)+W(N))=100% -

- (27%+16%)=57%

Відповідь: W(K)=0,27 або 27%, 

W(N)=0,16 або 16%, 

W(O)=0,57 або 57%

Відомо: CaSO4       

Знайти: W(Ca)-? W(S)-? W(O)-?

Розв'язання: 

Аr(Ca)=40;Аr(S)=32;Аr(O)=16

Mr(CaSO4)=Ar(Ca)+Ar(S)+4Ar(O)=

=40+32+416=136

W(Ca)=Ar(Ca)/Mr(CaSO4)=40:136=0,29

або, помноживши це число на

100%, отримаємо 29%

W(S)=Ar(S)/Mr(CaSO4)=32:136=0,24

або, помноживши це число на

100%, отримаємо 24%

W(O)=4Ar(O)/Mr(CaSO4)=416:136=0,47

або, помноживши це число на

100%, отримаємо 47%

Масову частку Оксигену в кальцій

сульфаті можна знайти ще так:

1-(W(Cа)+W(S))=1-(0,29+0,24)=0,47

або так:

100%-(W(Cа)+W(S))=100% -

- (29%+24%)=47%

Відповідь: W(Ca)=0,29 або 29%, 

W(S)=0,24 або 24%, 

W(O)=0,47 або 47%

 Інші завдання дивись тут...