Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Хімічні властивості кисню. 

I рівень

1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії: а) силіцію; б) сірки з киснем. Дайте загальну назву речовинам, що утворюються внаслідок реакцій.

а) Sі + O2 = SiO2. Утворився оксид.

б) S + O2 = SO2. Утворився оксид.

2. Позначте рівняння реакції взаємодії неметалу з киснем:

A. 4Р + 5О2 = 2Р2О5                 Б. 2SO2 + O2 = 2SO3

B. 2Мg + O2 = 2МgО               Г. 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2

Відповідь:    A   .

3. Позначте рівняння реакції взаємодії металу з киснем:

A. Sі + O2 = SiO2                 Б. 2Fе + 3O2 = 2Fе2O3

B. С + O2 = СO                 Г. 4Сr + 3O2 = 2Сr2O3

Відповідь:  Б ,  Г.

II рівень

4. Напишіть рівняння реакцій взаємодії: а) фосфору; б) магнію з киснем. Чим відрізняються за складом продукти реакцій?

а) 4P+5O2=2P2O5    або    4P+3O2=2P2O3 (нестача О2)  кислотний оксид, Р-неметал

б) Mg+O2=MgO   основний оксид, Mg-метал.

5. Позначте два рівняння реакцій взаємодії неметалів з киснем:

A. S + O2 = SO2                 Б. 2SO2 + O2 = 2SO3

B. CH4 + O2 = CO2 + 2H2O    Г. N2 + O2 = 2NO

Відповідь:  А, Г  .

6. Позначте два рівняння реакцій взаємодії металу з киснем:

A. Si + O2 = SіO2               Б. 4Fе + 3O2 = 2Fе2O3

B. 2Сu + O2 = 2СuО           Г. 4Р + 5O2 = 2Р2O5

Відповідь:   Б, В   .

III рівень

7. Напишіть рівняння реакцій взаємодії: а) водню; б) заліза; в) магнію; г) сірки з киснем. Прочитайте рівняння. Підкресліть рівняння взаємодії кисню з металами.

а) 2H2 + O2 = 2H2O;            б) 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3;

в) 2Mg + O2 = 2MgO;            г) S + O2 = SO2.

8. Установіть відповідність між правими і лівими частинами схем реакцій:

І варіант                                                              II варіант

А. С + O—> 1. FеО А. Сг + O2 —> 1. СrO
Б. Fе + O2 —> 2. СO2 Б. Ва + O2 —> 2. ВаО
В. S + O2 —> 3. Fе3O4 В. Na + O2 —> 3. Сr2O3
Відповідь: A 2; Б 3; В 4. 4. SO2 Відповідь: А 3; Б 2; В 4. 4. Na2O2

IV рівень

9. Напишіть формули продуктів реакцій та складіть відповідні рівняння реакцій, поставивши коефіцієнти.

    І варіант                     II варіант

1. 2Zn + O2=2ZnO 1. 4Al + 3O2=2Al2O3
2. 2Mg + O2=2MgO 2. 4P + 5O2=2P2O5
3. 3Fe + 2O2=Fe3O4 3. 2Ca + O2=2CaO

10. Обчисліть та впишіть у таблицю масові частки елементів у:

І варіант - калій нітраті КNO3; II варіант - кальцій сульфаті СаSO4.

І варіант                             II варіант                          
К- 38,6%  N- 13,8%  O - 47,5% Са - 29,4%   S - 23,5%  O - 47,1%

Відомо: KNO3       

Знайти: w(K)-?, w(N)-?, w(O)-?

Розв'язання: 

Аr(K)=23, Аr(N)=14, Аr(O)=16

Mr(KNO3)=Ar(K)+Ar(N)+3Ar(O)=

=39+14+316=101

w(K)=Ar(K)/Mr(KNO3)=39:101=

=0,386, або 38,6%

w(N)=Ar(N)/Mr(KNO3)=14:101=

=0,138, або 13,8%

W(O)=3Ar(O)/Mr(KNO3)=316:101=

=0,475, або 47,5%.

Масову частку Оксигену можна знайти й так:

100%-w(K)-w(N)=100%-38,6%-13,9%=47,5%

Відповідь: w(K)=38,6%, w(N)=13,9%, 

w(O)=47,5%

Відомо: CaSO4       

Знайти: w(Ca)-?, w(S)-?, w(O)-?

Розв'язання

Аr(Ca)=40, Аr(S)=32, Аr(O)=16

Mr(CaSO4)=Ar(Ca)+Ar(S)+4Ar(O)=

=40+32+416=136

w(Ca)=Ar(Ca)/Mr(CaSO4)=40:136=

=0,294, або 29,4%

w(S)=Ar(S)/Mr(CaSO4)=32:136=

=0,23,5, або 23,5%

w(O)=4Ar(O)/Mr(CaSO4)=416:136=

=0,471, або 47,1%

Масову частку Оксигену можна знайти й так:

100%-w(Ca)-w(S)=100%-29,4%-23,5%=47,1%

Відповідь: w(Ca)=29,4%, w(S)=23,5%, 

w(O)=47,1%

 Інші завдання дивись тут...