Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Поняття про оксиди.

І рівень

1. Напишіть назви оксидів за формулами речовин.

              І варіант                                      II варіант

Формула Назва Формула Назва
N2O3 Нітроген (ІІІ) оксид SO3 Сульфур (VI) оксид 
ZnO Цинк оксид P2O5 Фосфор (V) оксид
V2O5 Ванадій (V) оксид NO2 Сульфур (ІV) оксид 
Na2O Натрій оксид CaO Кальцій оксид

2. Обчисліть масову частку Алюмінію в алюміній оксиді.

Відомо: Al2O3       Знайти: W(Al)-?

Розв'язання:  

Аr(Al)=27

Mr(Al2O3)=2·Ar(Al)+3·Ar(O)=2·27+3·16=102

W(Al)=2·Ar(Al)/Mr(Al2O3)=2·27:102=0,53

або, помноживши це число на 100%, отримаємо 53%

Відповідь: W(Al)=0,53 або 53%.

II рівень

3. Напишіть формули оксидів за їхніми назвами:

               І варіант                                 II варіант

Назва Формула Назва Формула
Сульфур(VІ) оксид 3 Алюміній оксид Al2O3
Калій оксид K2О Ферум(ІІ) оксид FeO
Купрум(І) оксид Сu2О Манган(VІІ) оксид Mn2O7
Хром(ІІІ) оксид Сr2О3 Аргентум(І) оксид Ag2O

4. Установіть та позначте ряд, в якому оксиди розташовані в порядку зростання валентності елемента:

A. SO2, СО, НgО Б. Мn2O3, МnO2, Мn2O7
B. СаО, Fе2O3, Аg2O Г. SiO2, СO2, SnO2

Відповідь:   Б   .

5. Установіть відповідність між формулами і назвами оксидів.

        І варіант                                           II варіант

Формула Назва Формула Назва
А. МgО 3. Магній оксид А. Аg2O 3. Аргентум (І) оксид
Б. Сг2O3 4. Хром (ІІІ) оксид Б. Fе2O3 4. Ферум (ІІІ) оксид
В. СО 5. Карбон (ІІ) оксид В. FеО 2. Ферум (ІІ) оксид
Г. СO2 1. Карбон (ІV) оксид Г. МnO2 1. Манган (ІV) оксид
Ґ. Сl2O 2. Хлор (І) оксид Ґ. Мn2O7 5. Манган (VІІ) оксид

III рівень

6. Допишіть формули сполук, де це потрібно. Поставте коефіцієнти. Підкресліть реакції розкладу однією рискою, сполучення - двома.

       І варіант                          II варіант

а) 2КClO3=2КСl+3O2 а) 3Са+N2=Ca3N2
б) 4Р+5O2=2Р2O5 б) 2O2=2H2O+O2 
в) 3Mg+ N2=Mg3N2 в) 2+O2=2H2O
г) 2HgO = 2Hg+O2 г) 2КNO3=2КNO2+O2

Реакція розкладу – це реакція, під час якої з однієї речовини утворюється дві або кілька нових речовин.

Реакція сполучення – це реакція, під час якої з двох або кількох речовин утворюється одна нова речовина.

IV рівень

7. Допишіть формули продуктів реакцій, де це потрібно, і складіть відповідні рівняння реакцій. Укажіть реакції розкладу та сполучення.

І варіант                                        II варіант

1. 2КNO3=2KNO2+O2
1. 2НgО=2Нg+O2
2. 2Zn+O2=2ZnO 2. 2NaNO3=2NaNO2+O2
3. 2Аl+3Вr2= 2АlВr3 3. 3Мg+2S=Мg3S2
4. 2К+S=К2S 4. 2Аl+3Сl2=2АlСl3
5. 2O2=2Н2O+O2 5. Fе+O2=Fe2O3
6. 2КМnO42МnO4 + МnO2 +O2 б. 2O2=2Н2O+O2

Інші завдання дивись тут...

  • Руся
    am улала
    Все и супер хімічці уру
    11 квітня 2016 18:52