Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Поняття про оксиди.

І рівень

1. Напишіть назви оксидів за формулами речовин.

              І варіант                                      II варіант

Формула Назва Формула Назва
N2O3 Нітроген (ІІІ) оксид SO3 Сульфур (VI) оксид 
ZnO Цинк оксид P2O5 Фосфор (V) оксид
Fe2O3 Ферум (ІІІ) оксид Al2O3 Алюміній оксид
V2O5 Ванадій (V) оксид SO2 Сульфур (ІV) оксид 
Na2O Натрій оксид NO2 Нітроген (ІV) оксид

2. Обчисліть масову частку:

а)  Мангану в манган оксиді MnO2.

Відомо: MnO2

Знайти: w(Mn)-?

Розв'язання 

Аr(Mn)=55, Mr(MnO2)=Ar(Mn)+2Ar(O)=55+2•16=87

w(Mn)=Ar(Mn)/Mr(MnO2)=55:87=0,63, або 63%

Відповідь: w(Mn)=0,63, або 63%.

б) Алюмінію в алюміній оксиді Al2O3.

Відомо: Al2O3       

Знайти: w(Al)-?

Розв'язання  

Аr(Al)=27, Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=227+316=102

w(Al)=2Ar(Al)/Mr(Al2O3)=227:102=0,53, або 53%

Відповідь: w(Al)=0,53, або 53%.

II рівень

3. Напишіть формули оксидів за їхніми назвами:

               І варіант                                 II варіант

Назва Формула Назва Формула
Сульфур(VІ) оксид 3 Алюміній оксид Al2O3
Калій оксид K2О Ферум(ІІ) оксид FeO
Купрум(І) оксид Сu2О Манган(VІІ) оксид Mn2O7
Хром(ІІІ) оксид Сr2О3 Аргентум(І) оксид Ag2O

4. Установіть та позначте ряд, в якому оксиди розташовані в порядку зростання валентності елемента:

A. SO2, СО, НgО Б. Мn2O3, МnO2, Мn2O7
B. СаО, Fе2O3, Аg2O Г. SiO2, СO2, SnO2

5. Установіть відповідність між формулами і назвами оксидів.

        І варіант                                           II варіант

Формула Назва Формула Назва
А. МgО 3. Магній оксид А. Аg2O 3. Аргентум (І) оксид
Б. Сг2O3 4. Хром (ІІІ) оксид Б. Fе2O3 4. Ферум (ІІІ) оксид
В. СО 5. Карбон (ІІ) оксид В. FеО 2. Ферум (ІІ) оксид
Г. СO2 1. Карбон (ІV) оксид Г. МnO2 1. Манган (ІV) оксид
Ґ. Сl2O 2. Хлор (І) оксид Ґ. Мn2O7 5. Манган (VІІ) оксид

III рівень

6. Допишіть формули сполук, де це потрібно. Поставте коефіцієнти.

Підкреслили реакції розкладу рискою, а решта  реакції сполучення.

       І варіант                          II варіант

1) 2КClO3=2КСl+3O2 1) 3Са+N2=Ca3N2
2) 3Mg+ N2=Mg3N2 2) 2O2=2H2O+O2 
3) 2Na + S=Na2S 3) 2+O2=2H2O
4) 2HgO = 2Hg+O2 4) 2КNO3=2КNO2+O2
5) 2Al + 3Cl2=2AlCl3 5) 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O

Реакція розкладу  це реакція, під час якої з однієї речовини утворюється дві або кілька нових речовин.

Реакція сполучення  це реакція, під час якої з двох або кількох речовин утворюється одна нова речовина.

 

7. Обчисліть масову частки елементів в cполуках:

I варіант натрієва селітра NaNO3:

Відомо: NaNO3

Знайти: w(Na)-?, w(N)-?, w(O)-?

Розв'язання 

Mr(NaNO3)=85

w(Na)=Ar(Na)/Mr(NaNO3)=23:85=0,27, або 27%

w(N)=Ar(N)/Mr(NaNO3)=14:85=0,16, або 16%

w(O)=3Ar(O)/Mr(NaNO3)=316:85=0,57, або 57%

Масову частку Оксигену можна знайти ще так:

w(O)=100%-w(Na)-w(N)=100%-27%-16%=57%

Відповідь: w(Na)=27%, w(N)=16%, w(O)=57%.

II варіант катрієва селітра KNO3:

Відомо: KNO3

Знайти: w(K)-?, w(N)-?, w(O)-?

Розв'язання 

Mr(KNO3)=101

w(K)=Ar(K)/Mr(KNO3)=39:101=0,39, або 39%

w(N)=Ar(N)/Mr(KNO3)=14:101=0,14, або 14%

w(O)=3Ar(O)/Mr(KNO3)=316:101=0,47, або 47%

Масову частку Оксигену можна знайти ще так:

w(O)=100%-w(K)-w(N)=100%-39%-14%=47%

Відповідь: w(K)=39%, w(N)=14%, w(O)=47%.

IV рівень

8. Допишіть формули продуктів реакцій, де це потрібно, і складіть відповідні рівняння реакцій. Укажіть реакції розкладу та сполучення.

І варіант                                        II варіант

1. 2КNO3=2KNO2+O2
1. 2НgО=2Нg+O2
2. 2Zn+O2=2ZnO 2. 2NaNO3=2NaNO2+O2
3. 2Аl+3Вr2= 2АlВr3 3. Fe+S=FeS
4. 2К+S=К2S 4. 2Аl+3Сl2=2АlСl3
5. 2O2=2Н2O+O2 5. Fе+O2=Fe2O3
6. 2КМnO42МnO4 + МnO2 +O2 б. 2O2=2Н2O+O2

9. Обчисліть масову частки елементів в речовині, формула якої C6H12O6:

Відомо: C6H12O6

Знайти: w(C)-?, w(H)-?, w(O)-?

Розв'язання 

Mr(C6H12O6)=180

w(C)=6Ar(C)/Mr(C6H12O6)=612:180=0,4, або 40%

w(H)=12Ar(H)/Mr(C6H12O6)=121:180=0,07, або 7%

w(O)=100%-w(C)-w(H)=100%-40%-7%=53%

Відповідь: w(C)=40%, w(H)=7%, w(O)=53%.

Інші завдання дивись тут...

  • Руся
    am улала
    Все и супер хімічці уру
    11 квітня 2016 18:52