Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА). Взаємодія кисню зі складними речовинами.

1. Перетворіть схеми реакцій, подані у таблиці, у рівняння, використовуючи правило у підручнику.

1. Горіння метану:

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O.

2. Горіння гідроген сульфіду:

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

3. Горіння етанолу:

C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O

4. Горіння глюкози:

C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O

2. Допишіть продукти реакцій за їхніми назвами й поставте коефіцієнти, перетворивши схеми на рівняння.

І та II рівні

І варіант                                                      II варіант

Рівняння реакцій Рівняння реакцій
А. C + O2 = CO2  А. 2H2O2 = 2H2O + O2
Б. CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O Б. 2Cu + O2 = 2CuO
В. 2Mg + O2 = 2MgO В. 3Fe + 2O2 = Fe3O4
Г. 2Н2 + O2 = 2H2O Г. 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

III рівень

3. Перетворіть схеми на рівняння реакцій, поставивши коефіцієнти. Зробіть висновок про взаємодію складних речовин з киснем.

І варіант                             II варіант                              
а) 2S + 3O2 = 2SO2 + 2Н2O. а) 2Н4 + 6O2  4Н2O + 4СO2.
б) 2Н2+ 5O2  2Н2O+ 4СO2.  б) 2ZnS + 3O2 = 2ZnО + 2SO2.
в) СН4+ 2O2  2Н2O+ СO2.  в) С6Н12O6+ 6O2  6СO2 + 6Н2O.

Висновок: кисень реагує зі складними речовинами, внаслідок чого окиснюється кожний елемент, що входить до складної речовини. 

IV рівень

4. Перетворіть схеми на рівняння реакцій, поставивши коефіцієнти. Укажіть, до якого типу вони належать. Підкресліть реакції горіння.

І варіант                          II варіант                           
а) СН4+ 2O2  СO2+ 2Н2O;  а) СаСO3 = СаО + СO2;
б) Н2SіО3 = SіO2 + Н2O;       б) 2S +3O2 = 2SO2+ 2Н2O;
в) Нg + S = НgS;      в) 2Аl + 3Сl2 = 2АlСl3;
г) 2НgО = 2Нg + O2.       г) 2Аg2O = 4Аg + O2.
Реакції сполучення: а), в). Реакції сполучення: б), в).
Реакції розкладу: б), г).    Реакції розкладу: а), г).

Реакції, під час яких з двох або більше вихідних речовин утворюється одна складна речовина, називаються реакціями сполучення. Реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюються кілька речовин, називаються реакціями розкладу.    

5. Напишіть рівняння реакцій взаємодії простих і складних речовин з киснем: метану, гідрогенсульфіду, міді, водню, вуглецю, заліза, сірки, глюкози. Поясніть подібність та відмінність реакцій горіння й окиснення.

Вихідні речовини Рівняння реакції
 CH4 , O2  CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
 H2S, O2  2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O
 Cu, O2  2Cu + O2 = 2CuO
 H2 , O2  2H2 + O2 = 2H2O
 C , O2  C + O2 = CO2
 Fe , O2  4Fe + 3O2 = 2Fe2O3
 S , O2  S + O2 = SO2
 C6H12O6 , O2  C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O

Окиснення - реакції взаємодії речовин з киснем. Горіння - реакції окиснення речовин з виділенням тепла і світла.

6. Напишіть самостійно по два-три рівняння реакцій сполучення та розкладу. Поясніть,у чому полягає суть цих перетворень.

Реакції, під час яких з двох або більше вихідних речовин утворюється одна складна речовина, називаються реакціями сполучення.

2Zn + O2 = 2ZnO

4Al + 3O2 = 2Al2O3

4P + 5O2 = 2P2O5

Реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюються кілька речовин, називаються реакціями розкладу.   

2H2O2 = 2H2O + O2

2HgO = 2Hg + O2

2KClO3 = 2KCl + 3O2

Інші завдання дивись тут...