Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Взаємодія кисню зі складними речовинами.

І рівень

1. Поставте коефіцієнти у схемах, перетворивши їх на рівняння. Підкресліть однією рискою реакції сполучення, двома (позначені жирним шрифтом) - розкладу.

І варіант                               II варіант

1. 2Ca + O2 = 2CaO 1. 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2
2. 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O 2. 2C3H6 + 9O2  6CO2 + 6H2O
3. 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 3. 2Cu + O2 = 2CuO
4. 2NO + O2 = 2NO2 4. 4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O
5. 2Al + 3Br2 = 2AlBr3 5. 2Cr + 3Cl2 = 2CrCl3
6. 2KNO3 = 2KNO2 + O2 6. 2C2H6 + 7O2  4CO2 + 6H2O
7. C4H8 + 6O2  4CO2 + 4H2O 7. 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

Реакція розкладу – це реакція, під час якої з однієї речовини утворюється дві або кілька нових речовин.

Реакція сполучення – це реакція, під час якої з двох або кількох речовин утворюється одна нова речовина.

II рівень

2. Поставте коефіцієнти у схемах, перетворивши їх на рівняння. Підкресліть однією рискою реакції сполучення, двома (позначені жирним шрифтом) - розкладу. Кільцем обведіть реакції горіння.

І варіант                                                            II варіант

1. 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 1. 2Cr(OH)3 = Cr2O3 + 3H2O
2. 2C3H8 + 10O2 → 6CO2 + 8H2O 2. 2Zn + O2 = 2ZnO
3. 2H2O2 = 2H2O + O2 3. 2C6H6 + 15O2  12CO2 + 6H2
4. 4K + O2 = 2K2O 4. 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3
5. 4CrO + O2 = 2Cr2O3 5. 2PH3 + O2 = P2O5+ 3H2O
6. 2KClO3 = 2KCl + 3O2 6. 2C2H2 + 5O2  4CO2 + 2H2O
7. CS2 + 3O2 = 2SO2 + CO2 7. 2HgO = 2Hg + O2

III рівень

3. Позначте суму коефіцієнтів у реакції, схема якої AgNO3 = Ag + NO2 + O2. Укажіть, до якого типу вона належить:

А. 10. Б. 9. В. 6. Г. 7. Відповідь: __Г__

2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2        2 + 2 + 2 + 1 = 7

Тип: реакція розкладу.

4. Установіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій та укажіть суму всіх коефіцієнтів у кожному рівнянні: 

A. Al + S  1. P2O5 + H2O I. 8
Б. PH3 + O2  2. P2O3 + H2 II. 6
  3. Al2S3 III. 10

 

A.  3 ІІ
Б. 1 ІІІ

А. 2Al + 3S = Al2S3      2 + 3 + 1 = 6

Б. 2PH3 + 4O2 = P2O5 + 3H2O    2 + 4 + 1 + 3 =10

5. Обчисліть та позначте масу кальцію, що прореагував з киснем масою 6,4 г, якщо утворився кальцій оксид масою 22,4 г.

Відомо: m(О2)=6,4 г;  m(СаО)=22,4 г.  Знайти: m(Са)-?

Розв'язування:

2Ca + O2 = 2CaO

За законом збереження маси речовини, маса речовини до реакції дорівнює масі речовини після реакції. Звідси, маса кальцію дорівнює: 22,4 г - 6,4 г=16 г.

Відповідь:  m(Са)=16 г.

IV рівень

6. Позначте послідовність реакцій, поданих схемою КNO3  O2  Р2O5  Н3Р04:

A. 2КNO3 = 2КNO2 + O2.

Б. Р2O5 + ЗН2O = 2Н3РO4.

B. 4Р + 5O2 = 2Р2O5. Відповідь: __А В Б___

7. Установіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій та укажіть суму всіх коефіцієнтів у кожному рівнянні: 

A. NaNO3  1. СгВг3. I.5.
Б. Сг + Вг2  2. NаNO2 + O2. II.7.
B. Н2S + O2  3. SO2 + Н2O. III. 8.
  4. СO2 + Н2O. IV. 9.

 

А 2 I
Б 1 II
В 3 IV

А. 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2   2 + 2 + 1 = 5   

Б. 2Cr + 3Br2 = 2CrBr3     2 + 3 + 2 = 7

В. 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O    2 + 3 + 2 + 2 = 9

8. Напишіть рівняння реакцій, подані схемою Н2О2 → О2 → СО2 відомих вам реакцій. Укажіть тип відомих вам реакцій.

2H2O2 = 2H2O + O2     реакція розкладу

С + O2 = CO2             реакція сполучення

9. Обчисліть та позначте масові частки елементів у кальцій гідроксиді Са(ОН)2.

Відповідь: Са 54,1% ; О 43,2% ; Н 2,7%.

Відомо: Сa(OH)2       Знайти: W(Ca) - ? W(O) - ? W(H) - ?

Розв'язування:

Mr(Ca(OH)2)=Ar(Ca)+2Ar(O)+2Ar(H)=40+216+21=74

W(Ca)=Ar(Ca)/Mr(Ca(OH)2)=40/74=0,541 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 54,1%.

W(O)=2Ar(O)/Mr(Ca(OH)2)=216/74=0,432 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 43,2%.

W(H)=2Ar(H)/Mr(Ca(OH)2)=21/74=0,027 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 2,7%.

Масову частку Гідрогену у кальцій гідроксиді можна знайти ще так:

W(H)=1-(W(Са)+W(O))=1-(0,541+0,432)=0,027,

або W(H)=100%-(W(Са)+W(O))=100%-(54,1%+43,2%)=2,7%.

Відповідь: W(Ca)=0,541 або 54,1%; W((O)=0,432 або 43,2%; W(H)=0,027 або 2,7%.

Інші завдання дивись тут...