Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

1 Поставте коефіцієнти у схемах, перетворивши їх на рівняння. Підкресліть однією рискою реакції сполучення, двома (позначені жирним шрифтом) - розкладу.

І варіант                                                    II варіант

1. 2Ca + O= 2CaO 1. 2NaNO3=2NaNO2+O2
2. 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O 2. 2C3H+ 9O26CO2+6H2O
3. 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2 3. 2Cu + O= 2CuO
4. 2NO + O2 = 2NO2 4. 4NH+ 3O= 2N+ 6H2O
5. 2Al + 3Br2 = 2AlBr3 5. 2Cr + 3Cl2 = 2CrCl3
6. 2KNO3 = 2KNO2 + O2 6. 2C2H6+7O24CO+ 6H2O
7. C4H8 + 6O2  4CO2 + 4H2O 7. 2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O

II рівень

2 Поставте коефіцієнти у схемах, перетворивши їх на рівняння. Підкресліть однією рискою реакції сполучення, двома (позначені жирним шрифтом) - розкладу. Кільцем обведіть реакції горіння.

І варіант                                                            II варіант

1. 6Fe + 4O2 = 2Fe3O4 1. 2Cr(OH)3 = Cr2O3 + 3H2O
2. 2C3H8 + 10O2 → 6CO2 + 8H2O 2. 2Zn + O2 = 2ZnO
3. 2H2O2 = 2H2O + O2 3. 2C6H6 + 15O2  12CO2 + 6H2
4. 4K + O2 = 2K2O 4. 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3
5. 4CrO + O2 = 2Cr2O3 5. 2PH3 + O2 = P2O5+ 3H2O
6. 2KClO3 = 2KCl + 3O2 6. 2C2H2 + 5O2  4CO2 + 2H2O
7. CS2 + 3O2 = 2SO2 + CO2 7. 2HgO = 2Hg + O2

III рівень

3 Позначте суму коефіцієнтів у реакції, схема якої Hg(NO3)2=Hg+NO2+O2. Укажіть, до якого типу вона належить:

А. 10 Б. 9 В. 6 Г. 5

Hg(NO3)2 = Hg + 2NO2 + O2       1+1+2+1=5 

Тип: реакція розкладу.

 

4 Установіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій та укажіть суму всіх коефіцієнтів у кожному рівнянні: 

A. Al + S  1. P2O5 + H2O I. 8
Б. PH3 + O2  2. P2O3 + H2 II. 6
  3. Al2S3 III. 10

А. 2Al + 3S = Al2S3      2+3+1=6

Б. 2PH3 + 4O2 = P2O5 + 3H2O    2+4+1+3 =10

 

5 Обчисліть та позначте масу кальцію, що прореагував з киснем масою 6,4 г, якщо утворився кальцій оксид масою 22,4 г.

Відомо: m(О2)=6,4 г

m(СаО)=22,4 г

Знайти: m(Са)-?

Розв'язування

2Ca + O2 = 2CaO

m(Са)=m(СаО)-m(О2)=22,4 г-6,4 г=16 г

Відповідь: m(Са)=16 г

IV рівень

6. Позначте послідовність реакцій, поданих схемою:

КNO3  O2  Р2O5  Н3РO4

A. 2КNO3 = 2КNO2 + O2

Б. Р2O5 + ЗН2O = 2Н3РO4

B. 4Р + 5O2 = 2Р2O5

Відповідь: АВБ

 

7. Установіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій та укажіть суму всіх коефіцієнтів у кожному рівнянні: 

A. NaNO3  1. СгВг3
I. 5
Б. Сг + Вг2  2. NаNO2 + O2
II. 7
B. Н2S + O2  3. SO2 + Н2O III. 8
  4. СO2 + Н2O IV. 9

А. 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2   2+2+1=5   

Б. 2Cr + 3Br2 = 2CrBr3     2+3+2=7

В. 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O    2+3+2+2=9

 

8 Напишіть рівняння реакцій, подані схемою Н2О2 → О2 → СО2 . Укажіть тип відомих вам реакцій.

2H2O2 = 2H2O + O2     реакція розкладу

С + O2 = CO2             реакція сполучення

 

9 Обчисліть та позначте масові частки елементів у кальцій гідроксиді Са(ОН)2.

Відповідь: Са 54,1%, О 43,2%, Н 2,7%

Відомо: Сa(OH)2       

Знайти: w(Ca)-?, w(O)-?, w(H)-?

Розв'язування

Mr(Ca(OH)2)=Ar(Ca)+2Ar(O)+2Ar(H)=40+216+21=74

w(Ca)=Ar(Ca)/Mr(Ca(OH)2)=40:74=0,541, або 54,1%

w(O)=2Ar(O)/Mr(Ca(OH)2)=216:74=0,432, або 43,2%

w(H)=100%-w(Са)-w(O)=100%-54,1%-43,2%=2,7%

Відповідь: w(Ca)=54,1%, w((O)=43,2%, w(H)=2,7%

Інші завдання дивись тут...