Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА.

І та II рівні

1. Допишіть продукти реакцій у поданих схемах, де це потрібно, та перетворіть їх на рівняння. Укажіть реакції горіння.

І варіант                                              II варіант

1. 4Al + 3O2 = 2Al2O3

    реакція горіння

1. 2CH4 + 4O2  2CO2 + 4H2O
2. 2C2H4 + 6O2  4CO2 + 4H2O

2. C + O2 = CO2

   реакція горіння

3. S + O2 = SO2

   реакція горіння

3. 2Hg + O2 = 2HgO

   реакція горіння

4. 2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2 4. C6H12O6 + 6O2  6H2O + 6CO2

2. Назвіть усі сполуки, утворені внаслідок реакцій, запропонованих у завданні 1, та впишіть у таблицю.

І варіант                                      II варіант

 

1. Алюміній оксид 1. Карбон (IV) оксид і вода
2. Карбон (IV) оксид і вода 2. Карбон (IV) оксид
3. Сульфур (IV) оксид 3. Меркурій (ІІ) оксид
4. Вода і сульфур (IV) оксид 4. Вода і карбон (IV) оксид

III та IV рівні

3. Допишіть праві частини рівнянь реакцій. Поставте коефіцієнти. Укажіть реакції окиснення і горіння, сполучення і розкладу.

І варіант                                                    II варіант

1. S + O2 = SO2

реакція горіння

реакція сполучення

1. 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

реакція розкладу

2. 2KClO3 = 2KCl + 3O2

реакція розкладу

2. 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3

реакція горіння

реакція сполучення

3. 2Cu + O2 = 2CuO

реакція горіння

реакція сполучення

3. 2CH4 + 4O2  2CO2 + 4H2O

реакція окиснення

 

4. 2H2 + O2 = 2H2O

реакція окиснення

реакція сполучення

 

4. 2Mg + O2 = 2MgO

реакція горіння

реакція сполучення

5. 2KNO3 = 2KNO2 + O2

реакція розкладу

5. 2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2

реакція окиснення

 

6. C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O

реакція окиснення

6. 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2

реакція розкладу

4. Під час реакції розкладу меркурій (ІІ) оксиду утворилася ртуть масою 80,4 г і кисень масою 6,4 г. Обчисліть масу меркурій (ІІ) оксиду, що розклалася.

Відомо: m(Hg)=80,4 г;  m(О2)=6,4 г.  Знайти: m(HgO)-?

Розв'язування:

За законом збереження маси речовини, маса речовини до реакції дорівнює масі речовини після реакції. Звідси, маса меркурій (ІІ) оксиду дорівнює: 80,4 г + 6,4 г=86,8 г.

Відповідь:  m(HgO)=86,8 г.

5. Обчисліть масові частки елементів у барій сульфаті ВаSO4. 

Відповідь: Ва - 58,8% ; S - 13,7%; O - 27,5%.

Відомо: BaSO4       Знайти: W(Ba) - ? W(S) - ? W(O) - ?

Розв'язування:

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233

W(Ba)=Ar(Ba)/Mr(BaSO4)=137/233=0,588 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 58,8%.

W(S)=Ar(S)/Mr(BaSO4)=32/233=0,137 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 13,7%.

W(O)=4Ar(O)/Mr(BaSO4)=416/233=0,275 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 27,5%.

Масову частку Оксигену у барій сульфаті можна знайти ще так:

W(О)=1-(W(Bа)+W(S))=1-(0,588+0,137)=0,275,

або W(O)=100%-(W(Bа)+W(S))=100%-(58,8%+13,7%)=27,5%.

Відповідь: W(Ba)=0,588 або 58,8%; W((S)=0,137 або 13,7%; W(O)=0,275 або 27,5%.

Інші завдання дивись тут...