Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА.

І та II рівні

1. Допишіть продукти реакцій у поданих схемах, де це потрібно, та перетворіть їх на рівняння. Укажіть реакції горіння.

І варіант                                              II варіант

1. 4Al + 3O2 = 2Al2O3

    реакція горіння

1. 2CH4 + 4O2  2CO2+4H2O

реакція горіння

2. 2C2H4 + 6O2  4CO2 + 4H2O

реакція горіння

2. C + O2 = CO2

   реакція горіння

3. S + O2 = SO2

   реакція горіння

3. 2Hg + O2 = 2HgO

   реакція горіння

4. 2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2

4. C6H12O6+6O26H2O+6CO2

Зміни 2020 року видання. 2. Обчисліть та позначте масові частки елементів у складі сполук

І варіант гідрген сульфіді H2S

Відомо: H2S       

Знайти: w(H)-?, w(S)-?

Розв'язування

Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34

w(H)=2Ar(H)/Mr(H2S)=21:34=0,059, або 5,9%

w(S)=100%-w(H)=100%-5,9%=94,1%

Відповідь: w(H)=5,9%; w(S)=94,1%

ІI варіант метанi СН4

Відомо: СН4       

Знайти: w(С)-?, w(Н)-?

Розв'язування

Mr(СН4)=Ar(C)+4Ar(H)=12+41=16

w(C)=Ar(C)/Mr(CH4)=12:16=0,75, або 75%

w(H)=100%-w(C)=100%-75%=25%

Відповідь: w(C)=75%; w(H)=25%

2. Назвіть усі сполуки, утворені внаслідок реакцій, запропонованих у завданні 1, та впишіть у таблицю.

І варіант                                      II варіант

1. Алюміній оксид 1. Карбон (IV) оксид і вода
2. Карбон (IV) оксид і вода 2. Карбон (IV) оксид
3. Сульфур (IV) оксид 3. Меркурій (ІІ) оксид
4. Вода і сульфур (IV) оксид 4. Вода і карбон (IV) оксид

III та IV рівні

Зміни 2020 року видання. 3. Допишіть праві частини рівнянь реакцій. Поставте коефіцієнти. Укажіть реакції окиснення і горіння, сполучення і розкладу.

І варіант                                                            II варіант

1. 4B + 3O2 = 2B2O3

реакція горіння

реакція сполучення

1. 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2

реакція розкладу

 

2. 2KClO3 = 2KCl + 3O2

реакція розкладу

 

2. 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3

реакція горіння

реакція сполучення

3. 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3

реакція сполучення

3. 2C2H6 + 7O24CO2+6H2O

реакція окиснення 

4. 2C3H6+9O2=6CO2+6H2O

реакція горіння

реакція сполучення

4. 2Fe + 3B2 = 2FeBr3

реакція сполучення

 

5. 2KNO3 = 2KNO2 + O2

реакція розкладу

5. 2Al + 3S = Al2S3

реакція окиснення

6. 4FeO + O2 = 2Fe2O3

реакція сполучення

6. 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2

реакція розкладу

3. Допишіть праві частини рівнянь реакцій. Поставте коефіцієнти. Укажіть реакції окиснення і горіння, сполучення і розкладу.

І варіант                                                    II варіант

1. S + O2 = SO2

реакція горіння

реакція сполучення

1. 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

реакція розкладу

2. 2KClO3 = 2KCl + 3O2

реакція розкладу

2. 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3

реакція горіння

реакція сполучення

3. 2Cu + O2 = 2CuO

реакція горіння

реакція сполучення

3. 2CH4 + 4O2  2CO2 + 4H2O

реакція окиснення

 

4. 2H2 + O2 = 2H2O

реакція окиснення

реакція сполучення

4. 2Mg + O2 = 2MgO

реакція горіння

реакція сполучення

5. 2KNO3 = 2KNO2 + O2

реакція розкладу

5. 2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2

реакція окиснення

6. C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O

реакція окиснення

6. 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2

реакція розкладу

4. Під час реакції розкладу меркурій (ІІ) оксиду утворилася ртуть масою 80,6 г і кисень масою 6,4 г. Обчисліть масу меркурій (ІІ) оксиду, що розклалася.

Відомо: m(Hg)=80,6 г;  m(О2)=6,4 г

Знайти: m(HgO)-?

Розв'язування:

2Hg + O2 = 2HgO

m(HgO)=m(Hg)+m(O2)=80,6 г + 6,4 г=87 г

Відповідь: m(HgO)=87 г

 

5. Обчисліть масові частки елементів у барій сульфаті ВаSO4. 

Відповідь: Ва ― 58,8% ; S ― 13,7%; O ― 27,5%

Відомо: BaSO4       

Знайти: w(Ba)-?, w(S)-?, w(O)-?

Розв'язування

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233

w(Ba)=Ar(Ba)/Mr(BaSO4)=137:233=0,588 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 58,8%

w(S)=Ar(S)/Mr(BaSO4)=32:233=0,137, або 13,7%

w(O)=100%-w(Bа)-w(S)=100%-58,8%-13,7%=27,5%

Відповідь: w(Ba)=58,8%; w((S)=13,7%; w(O)=27,5%

Інші завдання дивись тут...