Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

І рівень

1 Поставте коефіцієнти у реакціях добування кисню:

а) 2H2O2=2H2O+O2

б) 2KMnO4= К2МnO4+МnО2+O2

 

2 Напишіть, які відомості про Оксиген можна дістати з однієї клітинки періодичної системи.

Хімічний символ О, порядковий номер 8, заряд ядра +8, відносна атомна маса Аr(О)=16, період 2 малий, група VІ головна, назва простої речовини  кисень.

 

3 Сформулюйте визначення реакцій:

а) сполучення

Реакції, під час яких з двох або більше вихідних речовин утворюється одна складна речовина, називаються реакціями сполучення.

б) розкладу

Реакції, під час яких з одної складної речовини утворюється два або більше речовин, називаються реакціями розкладу.

 

4 Обчисліть масову частку Феруму у ферум (ІІ) оксиді:

Аr(Fe)=56,  Mr(FeO)=Ar(Fe)+Ar(O)=56+16=72

w(Fe)=56:72100%=0,778100%=77,8%

Відповідь: w(Fe)=77,8%  

II рівень

1 Назвіть оксиди за їхніми формулами:

K2O ― калій оксид, Сг2O3 ― хром (ІІІ) оксид, СгO3 ― хром (VI) оксид

 

2 Назвіть елемент 8 та вкажіть його розташування у періодичній системі й відносну атомну масу.

Оксиген, 2 період малий, група VI головна, Ar(О)=16

 

3 Поставте коефіцієнти та вкажіть тип реакцій:

а) 2HgO = 2Hg + O2 ― реакція розкладу

б) 4FeO + O2= 2Fe2O― реакція сполучення

в) 2Fe + 3Сl2 =2FeCl3 ― реакція сполучення

 

Опишіть фізіологічну дію кисню. 

Кисень бере участь в процесах дихання. Крізь легені потрапляє у кров, розноситься нею до всіх органів, де відбуваються процеси окиснення, в результаті яких виділяються енергія на процеси життєдіяльності: пересування, роботи окремих органів та інше.

 

5 Обчисліть масову частку Оксигену в меркурій (ІІ) оксиді HgO.

Дано: HgO

Знайти: w(O)-?

Розв'язання

Аr(O)=16 ,  Mr(HgO)=Ar(Hg)+Ar(O)=201+16=217

w(O)=Ar(O)/Mr(HgO)=16:217=0,074, або 7,4%

Відповідь: 7,4%  

III рівень

1 Установіть відповідність між формулами та назвами оксидів.

A. МnО2

Б. К2О

B. FeO

Г. Fe2О3

1. Ферум (ІІ) оксид

2. Манган (ІІ) оксид

3. Ферум (ІІІ) оксид

4. Калій оксид

5. Манган(ІV) оксид

2 Охарактеризуйте Оксиген за місцем у періодичній системі, використовуючи алгоритм:

а) хімічний символ:  О

б) період, група, підгрупа: 

2 малий період, VI група, головна підгрупа

в) відносна атомна маса: Ar(О)=16

г) валентність у сполуках: ІІ

ґ) назва простої речовини: кисень

д) агрегатний стан за звичайних умов: газоподібний

е) фізичні властивості: безбарвний газ, не має запаху і смаку, малорозчинний у воді, важчий за повітря в 1,1 рази, зріджується за температури -1830С, твердне за температури -2190С.

 

3 Допишіть продукти реакцій, поставте коефіцієнти, підкресліть реакцію добування кисню.

а) 2КСlO3= 2КСl+3O2 (кисень добувають з бертолетової солі КСlO3  при наявності каталізатора MnOта нагріванні)

б) 2Zn + O2=2ZnO

в) 4Р + 5O2=2P2O5

г) C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O 

 

4 Охарактеризуйте значення кисню для живих організмів. 

Усі живі організми дихають киснем  і в безкисневій атмосфері просто не можливе життя. Лише деякі мікроорганізми ― анаеробні бактерії, живуть без кисню. Без кисню неможливий процес окиснення.

 

5 Обчисліть масові частки Купруму та Оксигену у купрум сульфаті СuSО4. 

Відомо: CuSO4                 

Знайти: w(Cu)-?, w(O)-? 

Розв'язання 

Аr(Cu)=64, Ar(O)=16, Mr(Cu4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4Ar(О)=64+32+4•16=160

w(Cu)=Ar(Cu)/Mr(Cu4)=64:160=0,4, або 40%

w(O)=Ar(O)/Mr(Cu4)=16:160=0,1, або 10%

Відповідь: w(Cu)=40%, w(O)=10%  

IV рівень

1 Напишіть рівняння реакцій горіння:

а) метану (СH4)

CH4 + 2O2 = CO+ 2H2O

б) міді

2Сu + O2= 2CuO

в) магнію

2Mg + O2 =2MgO

г) гідроген сульфіду (Н2S)

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O    (надлишок кисню)

чи так:

2H2S + O2 = 2S + 2H2O        (нестача кисню)

Чим відрізняються реакції горіння і повільного окиснення?

Під час горіння виділяється велика кількість теплоти та з'являється полум'я. Окиснення відбувається повільно, та може не супроводжуватися полум'ям.

 

2 Запропонуйте приклад каталітичної реакції добування кисню. Поясніть роль каталізатора.

 2КСlO3= 2КСl+3O2 

Кисень добувають з бертолетової солі КСlO3  при наявності каталізатора MnO2 та нагріванні.

Каталізатор  це речовина, що змінює швидкість (прискорює або уповільнює) реакції, але сама в результаті реакції не витрачається і не змінюється.

 

3 Наведіть приклади не менше двох реакцій розкладу та сполучення, використовуючи вивчені вами властивості кисню.

Реакції розкладу: 

1. 2КСlO= 2КСl+3O2 

2. 2Н2O = 2H2+ O2

3. 2KMnO= K2MnO4 + MnO2 + O2

Реакції сполучення: 

1. С+О2 = СО2

2. 2Mg + O2 = 2MgO

3. 2Сu + O2 = 2CuO

 

4 Порівняйте кисень і озон за складом молекул та відомими властивостями.

Кисень ― хімічний формула О2, молекула складається з двох атомів.

Властивості: газ без кольору, без запаху, без смаку, важчий за повітря, малорозчинний у воді.  

Озон ― хімічна формула О3, молекула складається з трьох атомів. 

Властивості: безбарвний, дуже токсичний газ з різким запахом. Він міститься у верхніх шарах атмосфери й захищає Землю від ультрафіолетових променів. Утворюється з кисню за температури 20000С і більше, за пониження температури перетворюється на кисень.

 

5 Виведіть хімічну формулу метану, якщо відомо, що масова частка Карбону становить 75% і  Гідроген.

Відомо:  w(С)=75%

Знайти: формулу СxHу- ?

Розв’язання

1. Обчислюємо масову частку Гідрогену.

w(H)=100%-w(С)=100%-75%=25%

2. Знаходимо формулу сполуки. Позначимо число атомів Карбону через х, Гідрогену  у.

3. Уважатимемо, що є 100 г речовини, тоді маса атомів Карбону становить 75 г, маса атомів Гідрогену ― 25 г.

4. Знаходимо число атомів Карбону і Гідрогену. Для цього їх масу поділимо на відповідні відносні атомні маси кожного з елементів:

x:y=(75:12):(25:1)=6,25:25

5. Якщо відношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то менше число (6,25) беремо за одиницю, а більше число ділимо на нього:

x:y=(6,25:6,25):(25:6,25)=1:4, отже, формула сполуки СН4

Відповідь: хімічна формула метану СН4

Інші завдання дивись тут...