Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ФРОНТАЛЬНЕ). Вода, склад її молекули.

1. За назвами оксидів складіть їхні формули і впишіть у таблицю:

Назва оксиду Формула Назва оксиду Формула
Калій оксид K2O Барій оксид BaO
Фосфор (V) оксид P2O5 Хром (VI) оксид CrO3
Карбон (IV) оксид CO2 Сульфур (VI) оксид SO3
Ферум (ІІ) оксид FeO Магній оксид MgO
Нітроген (ІV) оксид NO2 Силіцій (ІV) оксид SiO2
Кальцій оксид CaO Бром (V) оксид Br2O5

І та II рівні

2. Виберіть серед запропонованих явищ фізичні та хімічні: світіння електричної лампочки, горіння фосфору, окиснення мідної дротини, замерзання води, горіння магнію, кипіння води. Поділіть на групи.

Фізичні явища Хімічні явища

світіння електричної

лампочки

горіння фосфору
замерзання води окиснення мідної дротини
кипіння води горіння магнію

 III рівень

3. Проведіть дослідження. Запаліть природний газ і потримайте на невеликій відстані холодний предмет. Опишіть ваші спостереження. Назвіть продукти реакції.

Якщо над полум'ям горючого газу потримати холодний предмет, то з часом він нагріється, на поверхні утворяться крапельки води.

Продуктами реакції згоряння природного газу є вода (водяна пара) і вуглекислий газ.  

IV рівень

4. Обчисліть, у якій з речовин - гідроген сульфіді Н2S чи воді - масова частка Гідрогену є меншою.

Відповідь: у Н2S 6%; у Н2O - 11%

Відомо: H2S, H2O                  Знайти: W(H)-?

Розв'язання:

Аr(H)=1      

Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34

Mr(H2О)=2Ar(H)+Ar(О)=21+16=18

Обчислюємо масову частку Гідрогену у гідроген сульфіді.

W(H)=2Ar(H)/Mr(H2S)=21/34=0.06 або,

помноживши це число на 100%, отримаємо 6%

Обчислюємо масову частку Гідрогену у воді.

W(H)=2Ar(H)/Mr(H2О)=21/18=0.11 або,

помноживши це число на 100%, отримаємо 11%

Відповідь: у Н2S масова частка Гідрогену 6%, у Н2O - 11%, тому є меншою у гідроген сульфіді.

5. Напишіть рівняння реакцій, поданих схемою: НgО —> X —> ZпО.  X —> Н2—> Н2  Назвіть речовину X.

2HgO = 2Hg + O2 O2 + 2H2 = 2H2O
O2 + 2Zn = 2ZnO 2H2O = 2H2+ O2↑ (ел. струм)

Речовина х - це кисень О2.

Інші завдання дивись тут...