Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Кількісний склад розчину. Масова частка речовини в розчині.

І та II рівні

1. Позначте формулу речовини, добре розчинної e воді, використовуючи таблицю розчинності:

А. AlPO4.   Б. ВаSO4.   В. Na2SO4.   Г. Н2SiO3. Відповідь:   В  

2. Позначте формулу речовини, нерозчинної у воді, використовуючи таблицю розчинності:

А. АgСl.   Б. К2SO4.   В. NaNO3.   Г. FеСl3. Відповідь:  A  .

3. Позначте формулу речовини, що є розчинником:

А. СН4. Б. В2O3.   В. Н2O.   Г. Н2СO3. Відповідь:  B  .

4. Установіть відповідність між речовиною, позначеною формулою, та її розчинністю:

A. Аl(NO3)3.     1. Нерозчинна.

Б. Аg2SO4.       2. Малорозчинна.

B. СаСO3.        3. Добре розчинна. Відповідь: A. 3; Б.2; В.1.

5. Обчисліть та позначте масову частку речовини, якщо у розчині масою 80 г міститься калій бромід масою 2 г, використовуючи алгоритм розв'язку.

А. 2,55%. Б. 2,30%. В. 2,00%. Г. 2,50%.

Відповідь:   Г   

Відомо: m(розчину) = 80 г; m(речовини) = 2 г. Знайти: W-?

Розв'язання.

і спосіб.

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W=(2 г/80 г)100%=0,025100%=2,5%

Відповідь: 0,025 або 2,50%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу речовини що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 80 г розчину - 2 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

80 г / 100 г = 2 г / х г, 

тому х г  80 г = 2 г  100 г, 

х = (2 г  100 г) : 80 г = 2,5 г,

тому W(речовини)=2,5 %.

Відповідь: 2,5% або 0,025.

III рівень

6. І варіант. До розчину калій нітрату масою 150 г, в якому розчинена речовина масою 50 г, долили воду об'ємом 100 г. Обчисліть масову частку солі в новому розчині. 

 

Запис умови          Розв'язування                                       

Відомо:

m(розчину)=150 г;

m(речовини)=50 г;

m(води)=100 г;

W -?

І спосіб.

1. Знаходимо масу нового розчину:

m(н.розчину)= m(розчину)+m(води)=

150 г + 100 г = 250 г.

2. Знаходимо масову частку речовини 

(солів новому розчині за формулою: 

W=(m(речовини)/m(н.розчину))100%

W= (50г/250г)100%0,2100%=20%.

Відповідь: 0,2 або 20%.

ІІ спосіб.

1. Знаходимо масу нового розчину:

m(н.розчину)= m(розчину)+m(води)=

150 г + 100 г = 250 г.

2. Визначаємо масу речовини що

міститься у 100 г розчину, тобто,

масову частку речовини. Для цього

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 250 г розчину - 50 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

250 г / 100 г = 50 г / х г, 

тому х г 250 г = 50 г 100 г, 

х = (50 г100 г) : 250 г = 20 г,

тому W(речовини)=20%.

Відповідь: 20% або 0,2.

7. II варіант. До розчину барій хлориду масою 300 г, в якому розчинена речовина масою 30 г, долили воду об'ємом 200 г. Обчисліть масову частку солі в новому розчині.

Запис умови           Розв'язування                                       

Відомо:

m(розчину)=300 г;

m(речовини)=30 г;

m(води)=200 г;

W -?

І спосіб.

1. Знаходимо масу нового розчину:

m(н.розчину)= m(розчину)+m(води)=

300 г+200 г= 500 г.

2. Знаходимо масову частку речовини

 (солів новому розчині за формулою: 

W=(m(речовини)/m(н.розчину))100%.

W=(30 г/ 500 г)100%0,06•100%= 6%. 

Відповідь: 0,06 або 6%.

ІІ спосіб.

1. Знаходимо масу нового розчину:

m(н.розчину)= m(розчину)+m(води)=

300 г+200 г= 500 г.

2. Визначаємо масу речовини що

міститься у 100 г розчину, тобто,

масову частку речовини. Для цього

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 500 г розчину - 30 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

500 г / 100 г = 30 г / х г, 

тому х г  500 г = 30 г  100 г, 

х = (30 г  100 г) : 500 г = 6 г,

тому W(речовини)=6%.

Відповідь: 6% або 0,06.

IV рівень

8. Для маринування овочів виготовляють маринад за таким рецептом: вода - об'ємом 1300 мл, кухонна сіль - масою 60 г, цукор - 80 г і оцет - масою 100 г з масовою часткою кислоти 6%. Обчисліть масові частки кожної речовини у складі такого розчину.

Запис умови         Розв'язування задачі                                         

Відомо:

V(води)=1300 мл;

m(солі)= 60 г;

m(цукру)= 80 г;

m(оцту)= 100 г;

Wоцті(кислоти) = 6%

W(солі) -?

W(цукру) -?

Wрозчині(кислоти) -?

І спосіб.

1. Знаходимо масу води за формулою: m = Vρ,

де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = V(води)ρ=1300 мл1 г/мл=

=1300 г. Бачимо, що для води об'єм відпо- 

відає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води) + m(солі) + m(цукру) +

+m(оцту)=1300 г+60 г+80 г+100 г=1540 г.

3. Знаходимо масову частку речовини (солі,

цукру, кислоти) в розчині за формулою: 

W=(m(речовини)/m(розчину)) 100 %.

W(солі)=(60 г/1540 г)• 100%=0,039 100%

=3,9%.

W(цукру)=(80 г/1540 г)• 100%=0,052 100%

=5,2%.

Оцет масою 100 г з масовою часткою кислоти

6% містить 6 г кислоти, тому 

Wрозчині(кислоти)=(6 г/1540 г)100%=0,004100%

=0,4%.

Відповідь: W(солі) =0,039 або 3,9%; 

W(цукру)=0,052 або 5,2%;

Wрозчині(кислоти)=0,004 або 0,4%.

ІІ спосіб.

1. Знаходимо масу води за формулою: m = Vρ,

де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = V(води)ρ=1300 мл1 г/мл=

=1300 г. Бачимо, що для води об'єм відпо- 

відає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води) + m(солі) + m(цукру) +

+m(оцту)=1300 г+60 г+80 г+100 г=1540 г.

3. Визначаємо масу речовини (солі, цукру,

кислоти), що міститься у 100 г розчину, тобто,

масову частку речовини. Для цього складаємо

пропорції і розв'язуємо їх.

Перша пропорція.

у 1540 г розчину - 60 г солі

у 100 г розчину - х г солі

1540 г / 100 г = 60 г / х г, 

тому х г 1540 г = 60 г 100 г, 

х = (60 г 100 г) : 1540 г = 3,9 г,

тому W(солі)=3,9%.

Друга пропорція.

у 1540 г розчину - 80 г цукру

у 100 г розчину - х г цукру

1540 г / 100 г = 80 г / х г, 

тому х г  1540 г = 80 г 100 г, 

х = (80 г 100 г) : 1540 г = 5,2 г,

тому W(цукру)=5,2%.

Третя пропорція.

Оцет масою 100 г з масовою часткою кислоти

6% містить 6 г кислоти, тому 

у 1540 г розчину - 6 г кислоти

у 100 г розчину - х г кислоти

1540 г / 100 г = 6 г / х г, 

тому х г   1540 г = 6 г 100 г, 

х = (6 г 100 г) : 1540 г = 0,4 г,

тому Wрозчині(кислоти)=0,4%.

Відповідь: W(солі) =0,039 або 3,9%; 

W(цукру)=0,052 або 5,2%;

Wрозчині(кислоти)=0,004 або 0,4%.

Інші завдання дивись тут...