Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І та II рівні

1. Позначте формулу речовини, добре розчинної e воді, використовуючи таблицю розчинності:

А. AlPO4.   Б. ВаSO4.   В. Na2SO4.   Г. Н2SiO3.

2. Позначте формулу речовини, нерозчинної у воді, використовуючи таблицю розчинності:

А. АgСl.   Б. К2SO4.   В. NaNO3.   Г. FеСl3.

3. Позначте формулу речовини, що є розчинником:

А. СН4. Б. В2O3.   В. Н2O.   Г. Н2СO3.

4. Установіть відповідність між речовиною, позначеною формулою, та її розчинністю:

A. Аl(NO3)3.     1. Нерозчинна.

Б. Аg2SO4.       2. Малорозчинна.

B. СаСO3.        3. Добре розчинна.

Відповідь: A. 3; Б.2; В.1.

5. Обчисліть та позначте масову частку речовини, якщо у розчині масою 80 г міститься калій бромід масою 2 г, використовуючи алгоритм розв'язку.

А. 2,55%. Б. 2,30%. В. 2,00%. Г. 2,50%.

Відомо: m(розчину) = 80 г; m(речовини) = 2 г

Знайти: w-?

Розв'язання

I спосіб

w=(m(речовини)/m(розчину))100%

w=(2 г : 80 г) • 100%=0,025100%=2,5%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 80 г розчину ― 2 г речовини

у 100 г розчину ― х г речовини

80 г / 100 г = 2 г / х г, за властивістю пропорції х г  80 г = 2 г  100 г, тому 

х = (2 г  100 г) : 80 г = 2,5 г, отже, w(речовини)=2,5 %

Відповідь: 2,5% або 0,025.

III рівень

6. І варіант. До розчину калій нітрату масою 150 г, в якому розчинена речовина масою 50 г, долили воду об'ємом 100 г. Обчисліть масову частку солі в новому розчині.

Відомо: m(розчину)=150 г, m(речовини)=50 г, m(води)=100 г

Знайти: w-?

Розв'язування

І спосіб

1. Знаходимо масу нового розчину:

m(н.розчину)= m(розчину)+m(води)=150 г + 100 г=250 г

2. Знаходимо масову частку речовини (солі) в новому розчині за формулою: 

w=(m(речовини)/m(н.розчину))100%

w=(50 г : 250 г)100%=0,2100%=20%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу нового розчину:

m(н.розчину)= m(розчину)+m(води)=150 г + 100 г =250 г

2. Визначаємо масу речовини що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 250 г розчину ― 50 г речовини

у 100 г розчину ― х г речовини

х = 50 г• 100 г : 250 г = 20 г, отже, w(речовини)=20%

Відповідь: 20% або 0,2.

7. II варіант. До розчину барій хлориду масою 300 г, в якому розчинена речовина масою 30 г, долили воду об'ємом 200 г. Обчисліть масову частку солі в новому розчині.

Відомо: m(розчину)=300 г, m(речовини)=30 г, m(води)=200 г

Знайти: w-?

Розв'язування

І спосіб

1. Знаходимо масу нового розчину:

m(н.розчину)= m(розчину)+m(води)=300 г+200 г= 500 г

2. Знаходимо масову частку речовини (солів новому розчині за формулою: 

W=(m(речовини)/m(н.розчину))100%

W=(30 г : 500 г• 100%0,06•100%=6%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу нового розчину:

m(н.розчину)=m(розчину)+m(води)=300 г + 200 г= 500 г

2. Визначаємо масу речовини що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 500 г розчину  30 г речовини

у 100 г розчину  х г речовини

х=30 г   100 г : 500 г=6 г, отже, w(речовини)=6%

Відповідь: 6%, або 0,06.

IV рівень

8. Для маринування овочів виготовляють маринад за таким рецептом: вода ― об'ємом 1300 мл, кухонна сіль ― масою 60 г, цукор ― 80 г і оцет ― масою 100 г з масовою часткою кислоти 6%. Обчисліть масові частки кожної речовини у складі такого розчину.

Відомо: V(води)=1300 мл, m(солі)= 60 г, m(цукру)= 80 г, m(оцту)= 100 г, Wоцті(кислоти) = 6%

Знайти: w(солі) -?, w(цукру) -?, wрозчині(кислоти) -?

Розв'язування

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води)=V(води)ρ=1300 мл1 г/мл=1300 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води) + m(солі) + m(цукру) + +m(оцту)=

= 1300 г + 60 г + 80 г + 100 г = 1540 г

3. Знаходимо масову частку речовини (солі, цукру, кислоти) в розчині за формулою: w=(m(речовини)/m(розчину))100%

W(солі)=(60 г : 1540 г• 100%=0,039 • 100%=3,9%

W(цукру)=(80 г : 1540 г• 100%=0,052 • 100%=5%

Оцет масою 100 г з масовою часткою кислоти 6% містить 6 г кислоти, тому 

Wрозчині(кислоти)=(6 г/1540 г)100%=0,004100%=0,4%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води)=V(води)ρ=1300 мл1 г/мл=1300 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води) + m(солі) + m(цукру) +m(оцту)=

= 1300 г + 60 г + 80 г + 100 г = 1540 г

3. Визначаємо масу речовини (солі, цукру, кислоти), що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорції і розв'язуємо їх.

У 1540 г розчину  60 г солі,

в 100 г розчину  х г солі

х = 60 г • 100 г : 1540 г = 3,9 г, отже, w(солі)=3,9%

У 1540 г розчину ― 80 г цукру,

в 100 г розчину  у г цукру

у = 80 г  100 г : 1540 г = 5,2 г, отже, w(цукру)=5,2%

Оцет масою 100 г з масовою часткою кислоти 6% містить 6 г кислоти, тому 

у 1540 г розчину  6 г кислоти,

в 100 г розчину  z г кислоти

= 6 г 100 г : 1540 г = 0,4 г, отже, wрозчині(кислоти)=0,4%

Відповідь: w(солі) =0,039, або 3,9%; w(цукру)=0,052, або 5,2%, wрозчині(кислоти)=0,004, або 0,4%

Інші завдання дивись тут...