Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Обчислення маси розчиненої речовини в розчині.

І та II рівні

1. Обчисліть масу цинк хлориду в розчині масою 240 г з масовою часткою солі ― 25%.

Запис умови Розв'язання
Відомо:

m(розчину)=240 г,

W=25%

Знайти: m(солі)―?

Знаходимо масу речовини (солів розчині

за формулою: m(речовини)=(Wm(розчину))/100%

m(солі)=25% • 240 г 100%= 60 г

Відповідь: в розчині цинк хлориду масою

240 г з масовою часткою 25% міститься

сіль масою 60 г.

2. Обчисліть масу натрій гідроксиду в розчині масою 80 г з масовою часткою основи ― 2%.

Запис умови Розв'язання
Відомо:

m(розчину)=80 г,

W=2%

Знайти: m(основи)?

Знаходимо масу речовини (основи) в розчині за

формулою: m(речовини)=(Wm(розчину))/100%

m(основи)=2% • 80 г 100%= 1,6 г

Відповідь: в розчині натрій гідроксиду

масою 80 г з масовою часткою 2%

міститься основа масою 1,6 г. 

3. Обчисліть масу розчину ферум (ІІ) нітрату, якщо маса розчиненої речовини становить 36 г, що відповідає масовій частці ― 4%.

Запис умови Розв'язання
Відомо:

m(речовини)=36 г,

W=4%

Знайти: m(розчину)?

Знаходимо масу розчину за формулою: 

m(розчину)=(m(речовини)/W)100%

m(розчину)=(36 г : 4%)100%=900 г

Відповідь: маса розчину 900 г.  

4. Обчисліть масу розчину калій силікату, якщо маса розчиненої речовини становить 9 г, що відповідає масовій частці ― 3%.

Запис умови Розв'язання
Відомо:

m(речовини)=9 г,

W=3%

Знайти: m(розчину)?

Знаходимо масу розчину за формулою: 

m(розчину)=(m(речовини)/W)100%

m(розчину)(9 г : 3%)100%=300 г

Відповідь: маса розчину 300 г.  

III рівень

5. Плями від арґентум (І) нітрату виводять використовуючи два розчини: спочатку розчин калій йодиду з масовою часткою його 5%, а потім ― натрій тіосульфату з масовою часткою речовини 10%. Обчисліть, які маси солей треба взяти, щоб виготовити ці два розчини масами 100 і 150 г.

Запис умови Розв'язання
Відомо:

m1(розчину)=100 г,

W1=5%

m2(розчину)=150 г,

W2=10%

Знайти:

m1(солі)―?

m2(солі)―?

1. Те, що масова частка речовини становить

5%, означає, що в розчині масою 100 г

міститься розчинена речовина масою 5 г.

За умовою задачі треба виготовити розчин

масою 100 г, тому треба взяти 5 г солі. 

2. Знаходимо масу речовини (солів другому розчині

за формулою: m(речовини)=(Wm(розчину))/100%

m2(солі)=10% • 150 г 100%= 15 г

Відповідь: для виготовлення розчину калій

йодиду масою 100 г з масовою часткою 

його 5% треба взяти сіль масою 5 г, а для

виготовлення розчину натрій тіосульфату

масою 150 г з масовою часткою 10% ― 15 г.

6. У розчині калій гідроксиду масова частка основи становить 0,15. Обчисліть масу калій гідроксиду, що міститься в розчині об'ємом 600 мл, густина якого ― 1,1 г/мл.

Запис умови Розв'язання
Відомо:

V(розчину)=600 мл,

ρ=1,1 г/мл, W=0,15

Знайти: m(основи)?

1. Знаходимо масу розчину за формулою: 

m(розчину) = V(розчину)ρ

m(розчину)=600 мл  1,1 г/мл = 660 г

2. Знаходимо масу речовини (основив розчині

за формулою: m(речовини)=Wm(розчину)

m(речовини)=0,15 • 660 г=99 г

Відповідь: в розчині калій гідроксиду 

об'ємом 600 мл з масовою часткою його

0,15 міститься основа масою 99 г.

IV рівень

7. Для підживлення картоплі використовують розчин амоній сульфату, який вносять тричі: І раз ― 3-5 днів після того, як зійшла. На площу 2 м2 у воді об'ємом 10 л розчиняють добриво масою 50 г; II раз ― розчин масою 10055 г з масовою часткою добрива 0,547%; III ― розчин масою 10030 г з масовою часткою добрива 0,299%. Обчисліть масову частку добрива в І розчині і маси речовини, що містяться у II і III розчинах.

Запис умови Розв'язання                                           
 Відомо:

V1(води)=10 л =

= 10000 мл,

m1(добрива)=50 г,

m2(добрива)=10055 г,

W2=0,547%,

m3(розчину)=10030 г,

W3=0,299%.

Знайти:

W1―?

m2(добрива)―?

m3(добрива)―?

1. Знаходимо масу води у І розчині за формулою: 

m=Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m1(води)=V1(води)ρ=10000 мл1 г/мл=

=10000 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає

масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу І розчину:

m1(розчину)=m1(добрива)+m1(води) =

= 50 г + 10000 г =10050 г

3. Знаходимо масову частку речовини (добрива) в І

розчині за формулою: 

W1=(m1(речовини)/m1(розчину))100%

W1=(50 г : 10050 г 100%=0,005100%=0,5%

4. Знаходимо маси речовини (добрива) у ІІ і ІІІ розчинах

за формулою: m(речовини)=(Wm(розчину))/100%

m2(добрива)=0,547% • 10055 г : 100%=55 г

m3(добрива)=0,299% • 10030г : 100%=30 г

Відповідь: масова частка добрива у І розчині

становить 0,005, або 0,5%; у ІІ розчині амоній

сульфату масою 10055 г з його масовою

часткою 0,547% міститься добриво масою 55 г,

а в ІІІ розчині амоній сульфату масою 10030 г

з його масовою часткою 0,299% ― 30 г.

 Інші завдання дивись тут...