Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Обчислення маси розчиненої речовини в розчині.

І та II рівні

1. Обчисліть масу цинк хлориду в розчині масою 240 г з масовою часткою солі - 25%.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m(розчину)=240 г;

W=25%.

Знайти:

m(речовини)-?

Знаходимо масу речовини (солів

розчині за формулою: 

m(речовини)=(Wm(розчину))/100%

m(речовини)(25%240 г):100%= 60 г.

Відповідь: в розчині цинк хлориду

масою 240 г з масовою часткою

речовини 25% міститься сіль масою

60 г.

2. Обчисліть масу натрій гідроксиду в розчині масою 80 г з масовою часткою основи - 2%.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m(розчину)=80 г;

W=2%.

Знайти:

m(речовини)-?

Знаходимо масу речовини (основив

розчині за формулою: 

m(речовини)=(Wm(розчину))/100%

m(речовини)(2%80 г):100%= 1,6 г.

Відповідь: в розчині натрій гідроксиду

масою 80 г з масовою часткою

речовини 2% міститься основа масою

1,6 г. 

3. Обчисліть масу розчину ферум (ІІ) нітрату, якщо маса розчиненої речовини становить 36 г, що відповідає масовій частці - 4%.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m(речовини)=36 г;

W=4%.

Знайти:

m (розчину)-?

Знаходимо масу розчину за формулою: 

m(розчину)=(m(речовини)/W)100%

m(розчину)(36 г : 4%)100%= 900 г.

Відповідь: маса розчину 900 г.  

4. Обчисліть масу розчину калій силікату, якщо маса розчиненої речовини становить 9 г, що відповідає масовій частці - 3%.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m(речовини)=9 г;

W=3%.

Знайти:

m(розчину) -?

Знаходимо масу розчину за формулою: 

m(розчину)=(m(речовини)/W)100%

m(розчину)(9 г : 3%)100%= 300 г.

Відповідь: маса розчину - 300 г.  

III рівень

5. Плями від арґентум (І) нітрату виводять використовуючи два розчини: спочатку розчин калій йодиду з масовою часткою його 5%, а потім - натрій тіосульфату з масовою часткою речовини 10%. Обчисліть, які маси солей треба взяти, щоб виготовити ці два розчини масами 100 і 150 г.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m1(розчину)=100 г;

m2(розчину)=150 г;

W1=5%;

W2=10%.

Знайти:

m1(речовини)-?

m2(речовини)-?

1. Те, що масова частка речовини становить

5%, означає, що в розчині масою 100 г

міститься розчинена речовина масою 5 г.

За умовою задачі треба виготовити розчин

масою 100 г, тому треба взяти 5 г солі. 

2. Знаходимо масу речовини (солів другому

розчині за формулою: 

m(речовини)=(Wm(розчину))/100%

m(речовини)(10%150 г):100%= 15 г.

Відповідь: для виготовлення розчину

калій йодиду масою 100 г з масовою

часткою його 5% треба взяти сіль

масою 5 г, а для виготовлення розчи-

ну натрій тіосульфату масою 150 г з

масовою часткою речовини 10% - 15 г.

6. У розчині калій гідроксиду масова частка основи становить 0,15. Обчисліть масу калій гідроксиду, що міститься в розчині об'ємом 600 мл, густина якого - 1,1 г/мл.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

V(розчину)=600 мл;

ρ=1,1 г/мл

W=0,15.

Знайти:

m(речовини)-?

1. Знаходимо масу розчину за формулою: 

m(розчину) = V(розчину)ρ.

m(розчину) = 600 мл  1,1 г/мл = 660 г.

2. Знаходимо масу речовини (основив 

розчині за формулою: 

m(речовини)=Wm(розчину)

m(речовини)0,15660 г= 99 г.

Відповідь: в розчині калій гідроксиду

об'ємом 600 мл з масовою часткою

речовини 0,15 міститься основа масою

99 г.

IV рівень

7. Для підживлення картоплі використовують розчин амоній сульфату, який вносять тричі: І раз - 3-5 днів після того, як зійшла на площу 2 м2 у воді об'ємом 10 л розчиняють добриво масою 50 г; II раз - розчин масою 10 055 г з масовою часткою добрива 0,547%; III - розчин масою 10030 г з масовою часткою добрива 0,299%. Обчисліть масову частку добрива в І розчині і маси речовини, що містяться у II і III розчинах.

Запис умови Розв'язування                                           
 Відомо:

V1(води)=10 л =

= 10000 мл;

m1(речовини)=50г;

m2(розчину)=10055г;

W2=0,547%;

m3(розчину)=10030г;

W3=0,299%.

Знайти:

W1-?

m2(речовини)-?

m3(речовини)-?

1. Знаходимо масу води у першому

розчині за формулою: 

m = Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m1(води) = V1(води)ρ=10000 мл1 г/мл=

=10000 г. Бачимо, що для води об'єм

відповідає масі,тому ця дія не є

обов'язковою.

2. Знаходимо масу першого розчину:

m1(розчину)=m1(речовини)+m1(води) =

= 50 г + 10000 г = 10050 г.

3. Знаходимо масову частку речовини

(добривав першому розчині за формулою: 

W1=(m1(речовини)/m1(розчину))100%

W= (50 г/10050г) 100%0,005100%=0,5%.

4. Знаходимо маси речовини (добрива) у ІІ і

ІІІ розчинах за формулою:

m(речовини)=(Wm(розчину))/100%

m2(речовини)(0,547%10055г):100%= 55 г.

m3(речовини)(0,299%10030г):100%= 30 г.

Відповідь: масова частка добрива у

першому розчині становить 0,005 або

0,5%; у другому розчині масою 10055 г

з масовою часткою добрива 0,547%

міститься розчинена речовина

масою 55 г, а в третьому розчині масою 

10030 г з масовою часткою добрива

0,299% - 30 г.

 Інші завдання дивись тут...