Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.Обчислення маси розчиненої речовини в розчині.

Розв'яжіть задачі переходячи з нижчого рівня до вищого, визначаючи самостійно свій рівень досягнення результату.

I рівень

1. У бордоській рідині, якою профілактично обробляють полуницю від сірої гнилі, в розчині масою 10 300 г масова частка купрум (ІІ) сульфату становить 2,912%. Обчисліть масу мідного купоросу в цьому засобі.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m(розчину)=10300 г;

W=2,912%.

Знайти:

m(речовини)-?

Знаходимо масу речовини (мідного купоросу)

 в розчині за формулою: 

m(речовини)=(Wm(розчину))/100%

m(речовини)(2,912%10300 г):100%= 300 г.

Відповідь: в розчині бордоської рідини

масою 10300 г з масовою часткою

купрум (ІІ) сульфату 2,912% міститься

мідний купорос масою 300 г. 

II рівень

2. Для відбілювання білизни використовують розчин, в масі якого 5 кг масова частка відбілювача становить 0,6%. Обчисліть масу речовини в цьому розчині. Яку масу її треба взяти для приготування такого розчину масою 12 кг? 

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m1(розчину)=5 кг=

=5000 г;

W=0,6%;

m2(розчину)=12 кг=

=12000 г;

Знайти:

m1(речовини) -?

m2(речовини) -?

Знаходимо масу речовини в розчині за 

формулою: 

m(речовини)=(Wm(розчину))/100%

У першому розчині:

m1(речовини)(0,6%5000 г):100%= 30 г.

У другому розчині:

m2(речовини)(0,6%12000 г):100%= 72 г.

Відповідь: в розчині відбілювача масою

5 кг з масовою часткою його 0,6%

міститься відбілювач масою 30 г. Для

приготування такого розчину масою

12 кг треба взяти 72 г відбілювача.

 III рівень

3. Дезінфікують приміщення розчином хлорного вапна, в якому вапно масою 1 кг розчиняють у воді об'ємом 10 л. Менш насичений розчин для дезінфекції ванни - у 41 кг розчину масова частка хлорки становить 2,44%. Обчисліть масову частку речовини у першому і масу речовини у другому розчині. 

Запис умови Розв'язування 
Відомо:

m1(речовини)=

=1кг=1000г;

V1(води)=10л=

=10000 мл;

m2(розчину)=

=41кг=41000г;

W2=2,44%.

Знайти:

W1 -?

m2(речовини) -?

1. Знаходимо масу води в першому розчині

за формулою: 

m = Vρ, де густина води  ρ=1 г/мл.

m1(води)=V1(води)ρ=10000 мл1 г/мл =

=10000 г. Бачимо, що для води об'єм

відповідає масі, тому ця дія не є

обов'язковою.

2. Знаходимо масу першого розчину:

m1(розчину)=m1(речовини)+m1(води) =

= 1000 г + 10000 г = 11000 г.

3. Знаходимо масову частку речовини (вапна)

в першому розчині за формулою: 

W1=(m1(речовини)/m1(розчину))100%

W1(1000 г/11000 г) 100%0,09100%=9%.

4. Знаходимо масу речовини (хлоркив другому

розчині за формулою: 

m2(речовини)=(W2m2(розчину))/100%

m2(речовини)=(2,44%41000г):100%=1000,4 г=

1000 г = 1 кг.

Відповідь: масова частка вапна в першому

розчині становить 0,09 або 9%; в розчині

хлорки масою 41 кг з масовою часткою її

2,44% міститься хлорка масою 1 кг.

IV рівень

4. До розчину амоній хлориду масою 200 г з масовою часткою солі 0,2 долили розчин цієї ж солі масою 300 г з масовою часткою 25%. Обчисліть масову частку речовини у новому розчині.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m1(розчину)=200 г;

W1=0,2;

m2(розчину)=300 г;

W2=25%.

Знайти:

W -?

1. Знаходимо масу речовини (соліу першому

розчині за формулою: 

m1(речовини)=W1m1(розчину)

m1(речовини)0,2200 г= 40 г.

2. Знаходимо масу речовини (солі)  у другому

розчині за формулою: 

m2(речовини)=(W2m2(розчину)):100%

m2(речовини)= (25%300 г):100%= 75 г.

3. Знаходимо масу нового розчину:

m(розчину)= m1(розчину)+m2(розчину)=

= 200 г + 300 г = 500 г.

4. Знаходимо масу речовини в новому роз-

чині:

m(речовини)= m1(речовини)+m2(речовини)=

= 40 г + 75 = 115 г.

5. Знаходимо масову частку речовини (солі)

в новому розчині за формулою: 

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W= (115 г/500 г) 100%0,23100%=23%.

Відповідь: 0,23 або 23%.

 Інші завдання дивись тут...