Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.Обчислення маси розчиненої речовини в розчині.

Розв'яжіть задачі переходячи з нижчого рівня до вищого, визначаючи самостійно свій рівень досягнення результату.

I рівень

1. У бордоській рідині, якою профілактично обробляють полуницю від сірої гнилі, в розчині масою 10300 г масова частка купрум (ІІ) сульфату становить 2,912%. Обчисліть масу мідного купоросу в цьому засобі.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m(розчину)=10300 г,

W=2,912 %

Знайти:

m(речовини)―?

Знаходимо масу речовини (мідного купоросув розчи-

ні за формулою: m(речовини)=(Wm(розчину))/100%

m(речовини)=2,912% • 10300 г 100%=300 г

Відповідь: в бордоській рідині масою 10300 г

з масовою часткою купрум (ІІ) сульфату

2,912% міститься мідний купорос масою 300 г.

II рівень

2. Для відбілювання білизни використовують розчин, в масі якого 5 кг масова частка відбілювача становить 0,6%. Обчисліть масу речовини в цьому розчині. Яку масу її треба взяти для приготування такого розчину масою 12 кг? 

Запис умови Розв'язування

Відомо: m1(розчину)=

=5 кг=5000 г,

W=0,6%,

m2(розчину)=12 кг=

=12000 г

Знайти:

m1(речовини)?

m2(речовини)?

 

 

Знаходимо масу речовини в розчині за форму-

лою: m(речовини)=(Wm(розчину))/100%

У першому розчині:

m1(речовини)=(0,6%5000 г):100%=30 г

У другому розчині:

m2(речовини)=(0,6%12000 г):100%=72 г

Відповідь: в розчині відбілювача масою

5 кг з масовою часткою його 0,6%

міститься відбілювач масою 30 г. Для

приготування такого розчину масою 12 кг

треба взяти 72 г відбілювача.

 III рівень

3. Приміщення дезінфікують приміщення розчином хлорного вапна, в якому вапно масою 1 кг розчиняють у воді об'ємом 10 л. Менш насичений розчин для дезінфекції ванни ― у 41 кг розчину масова частка хлорки становить 2,44%. Обчисліть масову частку речовини у першому і масу речовини у другому розчині. 

Запис умови Розв'язування 
Відомо:

m1(речовини)=

=1 кг=1000 г,

V1(води)=10 л=

=10000 мл,

m2(розчину)=

=41 кг=41000 г,

W2=2,44%

Знайти:

W1 ―?

m2(речовини)―?

1. Знаходимо масу води в першому розчині за

формулою: m = Vρ, де густина води  ρ=1 г/мл.

m1(води)=V1(води)ρ=10000 мл1 г/мл =

=10000 г. Бачимо, що для води об'єм відпо-

відає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу першого розчину:

m1(розчину)=m1(речовини)+m1(води) =

= 1000 г + 10000 г=11000 г

3. Знаходимо масову частку речовини (вапна)

в першому розчині за формулою: 

W1=(m1(речовини)/m1(розчину))100%

W1=(1000 г : 11000 г 100%=0,09100%=9%

4. Знаходимо масу речовини (хлоркив другому розчині 

за формулою: m2(речовини)=(W2m2(розчину))/100%

m2(речовини)=2,44% • 41000г : 100%=

=1000,4 г1000 г = 1 кг

Відповідь: масова частка вапна в першому

розчині становить 0,09, або 9%; в розчині

хлорки масою 41 кг з масовою часткою її

2,44% міститься хлорка масою 1 кг.

IV рівень

4. До розчину амоній хлориду масою 200 г з масовою часткою солі 0,2 долили розчин цієї ж солі масою 300 г з масовою часткою 25%. Обчисліть масову частку речовини у новому розчині.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m1(розчину)=200 г,

W1=0,2,

m2(розчину)=300 г,

W2=25%

Знайти: W?

 

 

1. Знаходимо масу речовини (соліу першому розчині

за формулою: m1(речовини)=W1m1(розчину)

m1(речовини)=0,2200 г= 40 г

2. Знаходимо масу речовини (солі)  у другому розчині

за формулою: m2(речовини)=(W2m2(розчину)):100%

m2(речовини)=(25%300 г):100%=75 г

3. Знаходимо масу нового розчину:

m(розчину)= m1(розчину)+m2(розчину)=

= 200 г + 300 г = 500 г

4. Знаходимо масу речовини в новому розчині:

m(речовини)= m1(речовини)+m2(речовини)=

= 40 г + 75 = 115 г

5. Знаходимо масову частку речовини (солі) в новому

розчині за формулою: W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W=(115 г : 500 г 100%=0,23100%=23%

Відповідь: 0,23, або 23%

 Інші завдання дивись тут...