Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Виготовлення водних розчинів речовин.

І та IV рівні

1. Приготуйте розчин кухонної солі масою 150 г з масовою часткою солі 0,05. Опишіть послідовність дій.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину) = 150 г; 

W(речовини) = 0,05 

Знайти: m(речовини)-?

1. Знаходимо масу речовини за формулою:

m(речовини)=m(розчину)W

m(речовини)=150 г • 0,05 = 7,5 г.

2. Обчислюємо масу води, необхідну для

приготування розчину:

m(води)=m(розчину)-m(речовини)=

150 г - 7,5 г = 142,5 г.

3. Знаходимо об'єм води за формулою: 

V = m/ρ, де густина води ρ=1 г/мл.

V(води) = 142,5 г : 1 г/мл = 142,5 мл.

Бачимо, що для води об'єм відповідає

 масі, тому остання дія не є обов'язковою.

Відповідь: для приготування розчину

кухонної солі масою 150 г з масовою

часткою її 0,05 треба взяти 142,5 мл

води  і сіль масою 7,5 г.

Послідовність дій під час приготування розчину кухонної солі.

1. Обчислити масу солі та води для приготування розчину. Маса солі 7,5 г  і маса води 142,5 г.

2. Відважити сіль масою 7,5 г та всипати в склянку.

3. Відміряти мірним циліндром воду об'ємом 142,5 мл (відповідає масі) і долити до солі, ретельно розмішати скляною паличкою до повного розчинення кухонної солі. 

2. Обчисліть масову частку натрій гідроксиду в розчині, що утворився від розчинення його масою 20 г у воді об'ємом 300 мл. Опишіть, як виготовити такий розчин.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m(води)=300мл;

m(речовини)=20г;

W -?

І спосіб.

1. Знаходимо масу води за формулою: 

m = Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 300 мл  1 г/мл = 300 г.

Бачимо, що для води об'єм відповідає

 масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)= m(речовини)+m(води)=

20 г + 300 г = 320 г.

3. Знаходимо масову частку речовини

в розчині за формулою:

W=(m(речовини)/m(розчину)100%

W=(20 г/320 г)100% = 0,0625100% 

=6,25%.

Відповідь: 0,0625 або 6,25%. 

ІІ спосіб.

1. Знаходимо масу води за формулою: 

m = Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 300 мл  1 г/мл = 300 г.

Бачимо, що для води об'єм відповідає

 масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)= m(речовини)+m(води)=

20 г + 300 г = 320 г.

3. Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 320 г розчину - 20 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

320 г / 100 г = 20 г / х г, 

тому х г  320 г = 20 г  100 г, 

х = (20 г 100 г) : 320 г = 6,25 г, тому

W = 6,25%

Відповідь: 6,25% або 0,0625.

Послідовність дій під час приготування розчину натрій гідроксиду.

1. Відважити речовину натрій гідроксиду масою 20 г і всипати у мірний циліндр.

2. Обчислити масу розчину. Маса розчину 320 г.

3. Долити воду в мірний циліндр до позначки, що відповідає масі розчину.

Інші завдання дивись тут...