Інші завдання дивись тут...

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 4. ВИГОТОВЛЕННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ РЕЧОВИН

Мета: виготовити розчин заданої маси з певною масовою часткою речовини. 

Реактиви: вода, калій сульфат, натрій карбонат, глюкоза, лимонна кислота.

Обладнання: склянки, мірні циліндри, ваги з наважками, скляні палички.

І та II рівні

1. Виготовіть розчини, подані у підручнику для І і II варіантів або за завдання­ми вчителя. Обчисліть, опишіть ваші дії, зробіть висновки.

І варіант Виготовте розчин калій сульфату K2SO4 масою 50 г з масовою часткою речовини 20%.

Умова завдання    Обчислення                                            Опис дій
Відомо:

m(розчину)=50г;

W=20%.

Знайти:

m(речовини)-?

1. Знаходимо масу речовини (калій

сульфатув розчині за формулою: 

m(речовини)=(Wm(розчину))/100%

m(речовини)=(20%50 г):100%=10г.

2. Знаходимо масу води:

m(води)=m(розчину)-m(речовини)=

=50 г - 10 г = 40 г.

Відповідь: для приготування

розчину калій сульфату масою

50 г з масовою часткою його

25% треба взяти калій сульфат

масою 10 г і воду масою 40 г. 

1.Обчислимо,

які маси солі і

води треба 

взяти для

приготування

розчину.

2. Відважимо

сіль масою 10г,

висипимо в

склянку.

3. Виміряємо

воду об'ємом

40 мл (відпо-

відає масі)

мірним цилінд-

ром, долиємо

до солі і пере-

мішаємо скля-

ною паличкою

до повного

розчинення.

Висновок: ми приготували розчин заданої маси з певною масовою часткою речовини.

ІІ варіант. Виготовте розчин натрій карбонату Na2CO3 масою 60 г з масовою часткою речовини 0,15.

Умова завдання     Обчислення                                   Опис дій
Відомо:

m(розчину)=60г;

W=0.15

Знайти:

m(речовини)-?

1.Знаходимо масу речовини (натрій

карбонату) в розчині за формулою: 

m(речовини)=Wm(розчину)

m(речовини)=0,1560 г=9 г.

2. Знаходимо масу води:

m(води)=m(розчину)-m(речовини)

=60 г - 9 г = 51 г.

Відповідь: для приготування

розчину натрій карбонату 

масою 60 г з масовою част-

кою його 0,15 треба взяти

натрій карбонату масою 9 г

і воду масою 51 г. 

1.Обчислимо,

які маси солі і

води треба 

взяти для

приготування

розчину.

2. Відважимо

сіль масою 9г,

висипимо в

склянку.

3. Виміряємо

воду об'ємом

51 мл (відпо-

відає масі) 

мірним цилін-

дром,долиємо

до солі і пере-

мішаємо скля-

ною паличкою

до повного

розчинення.

Висновок: ми приготували розчин заданої маси з певною масовою часткою речовини.

III та IV рівні

2. Виготовіть розчини, подані у підручнику для III і IV варіантів або за завдан­нями вчителя. Обчисліть, опишіть ваші дії, зробіть висновки.

III варіант Виготовте розчин глюкози С6Н12О6 масою 80 г з масовою часткою речовини 4%. Обчисліть, яку масу води треба долити, щоб отримати розчин з масовою часткою 0,02. Виготовте такий розчин. 

Умови завдання    Обчислення                                      Опис дій
Відомо:

m(розчину)=80г;

W=4%

Wн=0,02

Знайти:

m0(води)-?

 1. Знаходимо масу речовини (глю-

козив розчині за формулою: 

m(речовини)=(Wm(розчину))/100%

m(речовини)=(4%80 г):100%=3,2г.

2. Знаходимо масу води:

m(води)=m(розчину)-m(речовини)=

=80 г - 3,2 г = 76,8 г.

3. Знаходимо масу нового розчину,

що містить 3,2 г глюкози з масовою

часткою її в розчині 0,02 за

формулою:

mн(розчину)=m(речовини)/Wн

mн(розчину)=3,2 г:0,02=160 г.

4. Знаходимо масу води в новому

розчині:

mн(води)=mн(розчину)-m(речовини)=

=160 г - 3,2 г = 156,8 г.

5. Знаходимо масу води, що треба

долити:

m0(води)=mн(води)-m(води)=

=156,8 г - 76,8 г = 80 г.

Відповідь: щоб приготувати

розчин глюкози з масовою

часткою її 0,02 треба до

наявного розчину глюкози

масою 80 г з масовою часткою

її 4% долити воду масою 80 г.

1.Обчислимо,

які маси солі і

води треба 

взяти для

приготування

розчину.

2. Відважимо 

сіль масою 

3,2г і висипи-

мо в склянку.

3. Виміряємо

воду об'ємом 

76,8мл (відпо-

відає масі)

мірним цилін-

дром,долиємо

до солі, 

перемішаємо

скляною

паличкою до

повного 

розчинення.

4. Обчислимо,

яку масу води

треба долити

до наявного

розчину, щоб

отримати роз-

чин з масо-

вою часткою

глюкози 0,02

5. Виміряємо

воду об'ємом

80 мл (відпо-

відає масі)

мірним цилін-

дром,долиємо

до наявного

розчину, 

перемішаємо

скляною

паличкою.

Висновок: ми приготували розчин заданої маси з певною масовою часткою речовини.

IV варіант У вас наявна лимонна кислота. Виготовте розчин масою 120 г з масовою часткою цієї кислоти 0,06. Чи всю кислоту використано для виготовлення розчину?

Умови завдання      Обчислення                                     Опис дій
Відомо:

m(розчину)=120 г;

W=0.06

Знайти:

m(речовини)-?

 1.Знаходимо масу речовини (кис-

лоти) в розчині за формулою: 

m(речовини)=Wm(розчину)

m(речовини)=0,06120 г=7,2 г.

2. Знаходимо масу води:

m(води)=m(розчину)-m(речовини)=

=120 г - 7,2 г = 112,8 г.

Відповідь: для приготування

розчину лимонної кислоти 

масою 120 г з масовою част-

кою її 0,06 треба взяти

кислоту масою 7,2 г і воду

масою 112,8 г. 

1.Обчислимо,

які маси кисло-

ти і води треба 

взяти для

приготування

розчину.

Кислоту лиють

у воду, а не 

навпаки!

2.Виміряємо воду

об'ємом 112,8 мл

(відповідає масі)

 мірним цилінд-

ром і наллємо у

 посудину.

3. Відважимо

 кислоту масою

 7,2 г, висипимо

 до води,

перемішаємо

скляною

паличкою.

Висновок: ми приготували розчин заданої маси з певною масовою часткою речовини.

Інші завдання дивись тут...