Інші завдання дивись тут...

Домашнє завдання (дослідницьке)

1. Дослідіть за допомогою індикаторного паперу, виготовленого для попереднього дослідження, визначте, як змінюють забарвлення індикатори у розчинах, вказаних у таблиці. Опишіть спостереження. Зробіть висновки. 

Назви індика-

торів

р-чин

нашатирно-

го спирту

(лужне

середовище)

р-чин

оцтової

кислоти

(кисле

середовище)

р-чин

мийного

засобу

«Гала»

(лужне

середовище)

р-чин

аспірину

(кисле

середовище)

р-чин

розсолу

кваше-

них

огірків

р-чин

кухон-

ної

солі

Лакмус

лакмус з 

фіолетового

змінився на 

синій

 лакмус з 

фіолетового

змінився на 

червоний

 лакмус з 

фіолетового

змінився на 

синій

 лакмус з

фіолетового

змінився на 

червоний

 без

змін

  без

змін

Мети-

лоранж

 метилоранж 

з оранжево-

го змінився

на жовтий

 метилоранж 

з оранжево-

го змінився

на рожевий

 метилоранж

з оранжево-

го змінився

на жовтий

метилоранж

з оранжево-

го змінився

на рожевий

 без

змін

 без

змін

Фенол-

фталеїн

фенолфта-

леїн з без-

барвного

змінився на

малиновий

 без змін

фенолфта-

леїн з без-

барвного

змінився на

малиновий

  без змін

 без

змін

 без

змін

Висновок: Індикатори змінюють колір в лужному і кислому середовищах. Фенолфталеїном не можна виявити кислоту.

І та II рівні

2. Допишіть пропущені слова, щоб вираз став закінченим.

1.Розчини - це однорідні системи, які  складаються з розчинника та розчиненої речовини, між якими відбуваються фізичні або хімічні взаємодії.

2. Компонентами розчину є розчинник і розчинена речовина.

3. Найпоширенішим розчинником є вода.

4. Розчини можуть бути в агрегатних станах: а) рідкому б) твердому; в) газоподібному.

5. Розчинниками, крім води, є: етанол (спирт), ацетон.

6. У водному розчині солі розчиненою речовиною є сіль.

7. Морська, мінеральна, джерельна води є розчинами.

3. Перетворіть схеми у рівняння реакцій, поставивши коефіцієнти.

І варіант                                 II варіант

a) Li2O + H2O = 2LiOH а) As2O3 + 3H2O = 2H3AsO3
б) SrO + H2O = Sr(OH)2 б) N2O5 + H2O = 2HNO3
в) P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 в) BaO + H2O = Ba(OH)2

III рівень

4. Допишіть праві частини у схемах реакцій, де це потрібно, та поставте коефіцієнти, перетворивши їх на рівняння.

I варіант                                      II варіант

а) K2O + H2O = 2KOH  а) 2H2O2 = 2H2O + O2
б) CH4 + 2O2 = 2H2O + CO2
б) 2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2
в) 2KClO3 = 2KCl + 3O2 в) CaO + H2O = Ca(OH)2

г) C6H12O6 + 6O2 = 6H2O + 6CO2 

помилкова умова, правильно так.

г) C2H4 + 3O2 = 2H2O + 2CO2

5. Обчисліть масові частки Нітрогену та Оксигену у складі нітратної кислоти.

Відомо: HNO3    Знайти: W(N) - ?, W(O) - ?

Розв'язування:

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63

W(N)=Ar(N)/Mr(HNO3)=14/63=0,220 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 22%.

W(O)=3Ar(O)/Mr(HNO3)=316/63=0,76 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 76%.

Відповідь: W(N)=0,22 або 22%; W((O)=0,76 або 76%. 

IV рівень

б. Допишіть ліві частини у рівняння реакцій та поставте коефіцієнти. Укажіть, до якого типу вони належать.

І варіант                                       II варіант

 

а) 3Fe + 2O2 = Fe3O4

а) H2O + CaO = Ca(OH)2
б) СH4 + 2O2 = CO2 + 2H2 б) 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O
в) P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 в) 2Mg + O2 = 2MgO
г) S + O2 = SO2 г) CO2 + H2O = H2CO3

Реакцій сполучення, обміну.

7. У лимонному соці масова частка лимонної кислоти становить 6,5%. Обчисліть масову частку кислоти в розчині, якщо до лимонного соку масою 50 г долили води об'ємом 150 мл.

Відомо: m1(розчину)=50г,

W1=6,5%, V(води)=150 мл.

Знайти: W2 -?

І спосіб.

1. Знаходимо масу речовини (кислоти) за формулою: 

m1(речовини)=(m1(розчину)W1) : 100%

m1(речовини)=(50 г • 6,5%) : 100% = 3,25 г.

2. Знаходимо масу води за формулою:  

m = Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 150 мл  1 г/мл = 150 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Знаходимо масу нового розчину: 

m2(розчину)=m1(розчину)+m(води)= 50г+150г=200г.

4. Знаходимо масову частку речовини в новому розчині за формулою: 

W2=(m1(речовини)/ m2(розчину))100%

W2=(3,25 г/200 г)100% = 0,016 • 100%=1,6%

Відповідь: 0,016 або 1,6%.

ІІ спосіб.

1. Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину, тому для визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину - 6,5 г речовини

у 50 г розчину - х г речовини

100 г / 50 г = 6,5 г / х г, 

тому х г  100 г = 6,5 г 50 г, 

х = (6,5 г 50 г) : 100 г = 3,25 г, тому m(речовини)=3,25 г. 

2. Знаходимо масу води за формулою:  

m = Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 150 мл  1 г/мл = 150 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Знаходимо масу нового розчину: 

m2(розчину)=m1(розчину)+m(води)= 50г+150г=200г.

4. Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 200 г розчину - 3,25 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

200 г / 100 г = 3,25 г / х г, 

тому х г  200 г = 3,25 г  100 г, 

х = (3,25 г 100 г) : 200 г = 1,6 г, тому W2 = 1,6% 

Відповідь: 1,6% або 0,016.

Інші завдання дивись тут...