Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота. Обчислення масової частки розчиненої речовини, маси речовини.

І рівень

1. Напишіть формули оксидів, що виділяються в атмосферу і спричиняють утворення кислотних дощів.

NO2, NO, SO3.

2. Обчисліть масову частку Сульфуру у сульфур (VІ) оксиді.

Відомо: SO3         Знайти: W(S) - ?

Розв'язування:

Mr(SO3)=Ar(S)+3Ar(O)=32+316=80

W(S)=Ar(S)/Mr(SO3)=32/80=0,4 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 40%.

Відповідь: W(S)=0,4 або 40%.

3. І варіант. Обчисліть масову частку речовини в розчині нітратної кислоти масою 80 г, в якому маса речовини становить 1,6 г.

Запис умови Розв'язування                                          

Відомо:

m(розчину) = 80 г; 

m(речовини) = 1,6 г.

Знайти: W-?

І спосіб.

W=(m(речовини)/m(розчину)) 100%

W=(1,6 г/ 80 г)100%=0,02100%=2%

Відповідь: 0,02 або 2%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 80 г розчину - 1,6 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

80 г / 100 г = 1,6 г / х г, 

тому х г  80 г = 1,6 г  100 г, 

х = (1,6 г 100 г) : 80 г = 2 г,

тому W = 2%

Відповідь: 2% або 0,02.

4. II варіант. Обчисліть масову частку речовини в розчині сульфатної кислоти масою 60 г, в якому маса речовини становить 2,4 г.

Запис умови Розв'язування                                          

Відомо:

m(розчину) = 60 г; 

m(речовини) = 2,4 г.

Знайти: W-?

І спосіб.

W=(m(речовини)/m(розчину)) 100%

W=(2,4 г/60 г)100%=0,04100%=4%

Відповідь: 0,04 або 4%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 60 г розчину - 2,4 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

60 г / 100 г = 2,4 г / х г, 

тому х г  60 г = 2,4 г  100 г, 

х г = (2,4 г 100 г) : 60 г = 4 г,

тому  W = 4%

Відповідь: 4% або 0,04.

II рівень

5. Допишіть рівняння реакцій:

а) Р2O5 + 3Н2O = 2H3PO4; б) Na2O + Н2O = 2NaOH; в) СO2 + Н2O = H2CO3

6. І варіант. Обчисліть масу розчиненої речовини в розчині сульфатної кислоти масою 50 г з масовою часткою її 0,12.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину) = 50 г; 

W = 0,12 

Знайти: m(речовини)-?

І спосіб.

Знаходимо масу речовини за формулою:

m(речовини)=m(розчину)W

m(речовини)=50 г • 0,12 = 6 г.

Відповідь: у розчині сульфатної кислоти

масою 50 г з масовою часткою її 0,12

міститься кислота масою 6 г.

ІІ спосіб.

Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину - 12 г речовини

у 50 г розчину - х г речовини

100 г / 50 г = 12 г / х г, 

тому х г  100 г = 12 г 50 г, 

х = (12 г 50 г) : 100 г = 6 г,

тому m(речовини) = 6 г.

Відповідь: у розчині сульфатної кислоти

масою 50 г з масовою часткою її 0,12

міститься кислота масою 6 г.  

7. II варіант. Обчисліть масу розчиненої речовини в розчині ортофосфатної кислоти масою 70 г з масовою часткою її 2%.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину) = 70 г; 

W(речовини) = 2% 

Знайти: m(речовини)-?

І спосіб.

Знаходимо масу речовини за формулою:

m(речовини)=(m(розчину)W):100%

m(речовини)=(70 г • 2%):100%= 1,4 г.

Відповідь: у розчині ортофосфатної

кислоти масою 70 г з масовою часткою

її 2% міститься кислота масою 1,4 г.

ІІ спосіб.

Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину - 2 г речовини

у 70 г розчину - х г речовини

100 г / 70 г = 2 г / х г, 

тому х г  100 г = 2 г 70 г, 

х = (2 г 70 г) : 100 г = 1,4 г,

тому m(речовини) = 1,4 г.

Відповідь: у розчині ортофосфатної

кислоти масою 70 г з масовою часткою

її 2% міститься кислота масою 1,4 г.

III рівень

8. Напишіть рівняння реакцій між заданими речовинами і водою:

 

Назва речовин Рівняння реакцій
1. Сульфур (VІ) оксид SO+ H2O = H2SO4
2. Нітроген (ІV) оксид 2NO+ H2O = HNO3+HNO2
3. Фосфор (V) оксид P2O+ 3H2O = 2H3PO4
4. Карбон (ІV) оксид CO+ H2O = H2CO3

9. І варіант. Обчисліть масу розчиненої речовини в розчині натрій хлориду масою 80 г з масовою часткою її 0,15, якщо до нього долили воду об'ємом 70 мл. Помилка в умові, замість маси треба знайти масову частку розчиненої речовини в новому розчині, бо інакше це задача на одну дію.  

Запис умови Розв'язування                                                  
Відомо:

m1(розчину)=80 г;

W1=0,15;

V(води)=70 мл;

W2 -?

І спосіб.

1. Знаходимо масу речовини за формулою:

m1(речовини)=m1(розчину)W1=

= 80 г • 0,15 = 12 г.

2. Знаходимо масу води за формулою: 

m = Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 70 мл  1 г/мл = 70 г.

Бачимо, що для води об'єм відповідає

 масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Знаходимо масу нового розчину:

m2(розчину)= m1(розчину)+m(води)=

= 80 г + 70 г = 150 г.

4. Знаходимо масову частку речовини

в новому розчині за формулою: 

W2=(m1(речовини)/ m2(розчину))100%=

=(12 г/150 г)100%=0,08 100%=8%.

Відповідь: 0,08 або 8%.

ІІ спосіб.

1. Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину - 15 г речовини

у 80 г розчину - х г речовини

100 г / 80 г = 15 г / х г, 

тому х г  100 г = 15 г 80 г, 

х = (15 г 80 г) : 100 г = 12 г,

тому m1(речовини) = 12 г.

2. Знаходимо масу води за формулою: 

m = Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 70 мл  1 г/мл = 70 г.

Бачимо, що для води об'єм відповідає

 масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Знаходимо масу нового розчину:

m2(розчину)= m1(розчину)+m(води)=

= 80 г + 70 г = 150 г.

4. Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г нового розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 150 г розчину - 12 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

150 г / 100 г = 12 г / х г, 

тому х г  150 г = 12 г  100 г, 

х г = (12 г 100 г) : 150 г = 8 г,

тому W2 = 8%

Відповідь: 8% або 0,08.

10. II варіант. Обчисліть масу розчиненої речовини в розчині натрій сульфату масою 120 г з масовою часткою її 20%, якщо до нього долили воду об'ємом 80 мл. Помилка в умові, замість маси треба знайти масову частку розчиненої речовини в новому розчині, бо інакше це задача на одну дію. 

Запис умови Розв'язування                                                
Відомо:

m1(розчину)=120 г;

W1=20%;

V(води)=80 мл;

W2 -?

І спосіб.

1. Знаходимо масу речовини за формулою:

m1(речовини)=(m1(розчину)W1):100%=

=(120 г • 20%):100% = 24 г.

2. Знаходимо масу води за формулою: 

m = Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 80 мл  1 г/мл = 80 г.

Бачимо, що для води об'єм відповідає

 масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Знаходимо масу нового розчину:

m2(розчину)= m1(розчину)+m(води)=

=120 г + 80 г = 200 г.

 4. Знаходимо масову частку речовини

в новому розчині за формулою: 

W2=(m1(речовини)/ m2(розчину))100%=

=(24 г/200 г)100%=0,12 100%=12%.

Відповідь: 0,12 або 12%. 

ІІ спосіб.

1. Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину - 20 г речовини

у 120 г розчину - х г речовини

100 г / 120 г = 20 г / х г, 

тому х г  100 г = 20 г 120 г, 

х = (20 г 120 г) : 100 г = 24 г,

тому m1(речовини) = 24 г.

2. Знаходимо масу води за формулою: 

m = Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 80 мл  1 г/мл = 80 г.

Бачимо, що для води об'єм відповідає

 масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Знаходимо масу нового розчину:

m2(розчину)= m1(розчину)+m(води)=

=120 г + 80 г = 200 г.

4. Визначаємо масу речовини, що міститься у

100 г нового розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 200 г розчину - 24 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

200 г / 100 г = 24 г / х г, 

тому х г  200 г = 24 г  100 г, 

х = (24 г 100 г) : 200 г = 12 г,

тому  W2 = 12%

Відповідь: 12% або 0,12.

IV рівень

11. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою: 

I варіант. Н2О2?СаОСа(ОН)2II варіант. КNO3?CO2Н2СO3. 

      І варіант                                  II варіант

1. 2О2 = 2H2О + O2 2KNO3 = 2KNO2 + O2
2. O2 + 2Ca = 2CaO O2 + C = CO2
3. CaO + H2O = Ca(OH)2 CO2 + H2O = H2CO3.

12. 1 варіант. Обчисліть та позначте масу сульфатної кислоти в розчині об'ємом 250 мл з масовою часткою кислоти 0,15, якщо густина розчину - 1,35 г/мл. 

Запис умови Розв'язування
Відомо:

V(розчину) = 250 мл;

W= 0,15;

ρ(розчину) = 1,35 г/мл;

m(речовини) - ?

І спосіб.

1. Знаходимо масу розчину за формулою: 

m(розчину) = V(розчину)ρ(розчину)

m(розчину) = 250 мл • 1,35 г/ мл =  337,5 г.

2. Знаходимо масу розчиненої речовини

за формулою: m(речовини)=m(розчину)W

m(речовини)=337,5 г • 0,15 = 50,625 г. 

Відповідь: в розчині сульфатної кислоти

об'ємом 250 мл з масовою часткою її

0,15 міститься кислота масою 50,625 г.

ІІ спосіб.

1. Знаходимо масу розчину за формулою: 

m(розчину) = V(розчину)ρ(розчину)

m(розчину) = 250 мл • 1,35 г/ мл =  337,5 г.

2. Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину - 15 г речовини

у 337,5 г розчину - х г речовини

100 г / 337,5 г = 15 г / х г, 

тому х г  100 г = 15 г 337,5 г, 

х = (15 г 337,5 г) : 100 г = 50,625 г,

тому m(речовини) = 50,625 г.

Відповідь: в розчині сульфатної кислоти

об'ємом 250 мл з масовою часткою її 

0,15 міститься кислота масою 50,625 г.

13. II варіант. Обчисліть та позначте масу нітратної кислоти в розчині об'ємом 150 мл з масовою часткою кислоти 20%, якщо густина розчину -1,31 г/мл.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

V(розчину)=150 мл;

W=20%;

ρ(розчину)=1,31 г/мл;

m(речовини) -?

І спосіб.

1. Знаходимо масу розчину за формулою: 

m(розчину) = V(розчину)ρ(розчину)

m(розчину) = 150 мл • 1,31 г/ мл =  196,5 г.

2. Знаходимо масу розчиненої речовини

за формулою: 

m(речовини)=(m(розчину)W):100%

m(речовини)=(196,5 г • 20%):100% = 39,3 г. 

Відповідь: в розчині нітратної кислоти

об'ємом 150 мл з масовою часткою її

20% міститься кислота масою 39,3 г.

ІІ спосіб.

1. Знаходимо масу розчину за формулою: 

m(розчину) = V(розчину)ρ(розчину)

m(розчину) = 150 мл • 1,31 г/ мл =  196,5 г.

2. Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину - 20 г речовини

у 196,5 г розчину - х г речовини

100 г / 196,5 г = 20 г / х г, 

тому х г  100 г = 20 г 196,5 г, 

х = (20 г 196,5 г) : 100 г = 39,3 г,

тому m(речовини) = 39,3 г.

 Відповідь: в розчині нітратної кислоти

об'ємом 150 мл з масовою часткою її

20% міститься кислота масою 39,3 г.

Інші завдання дивись тут...