Інші завдання дивись тут...

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ "ВОДА"

1. Дайте відповіді на запитання, запропоновані у таблиці.

ПИТАННЯ ВІДПОВІДІ                     ВІДПОВІДІ                      
1.

Поясніть

будову

молекули

води та

охарак-

теризуйте 

фізичні

властивості.

Будова молекули води:

складається з одного

атома Оксигену та двох

атомів Гідрогену. Атом

Оксигену сполучається

з атомами Гідрогену під

кутом 1050, тому елект-

ричні заряди, що вини-

кають всередині моле-

кули, розподіляються

нерівномірно: на її по-

люсах є негативний

заряд - на атомі

Оксигену та позитив-

тивний - на атомах

Гідрогену. Цим пояс-

нюються специфічні

властивості води,

зокрема здатність

розчиняти багато

речовин.

 

 

Фізичні властивості:

безбарвна (прозора)

рідина, без запаху й

смаку, замерзає при

температурі 00С,

кипить при 1000С, густина

1,00 г/см3 (при t=40С),

має малу теплопровідність,

не проводить електричного

струму. 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Охаракте-

ризуйте

склад

розчину, 

наведіть

приклади

розчинів.

Склад розчину:

однорідна система, що

складається з компо-

нентів: розчинника і

розчиненої речовини,

між якими відбувають-

ся фізичні або хімічні

взаємодії.

Приклади:

оцет, маринади, газовані

напої, мінеральна вода,

розчини цукру чи кухонної

солі, йодна настоянка,

повітря тощо

3.

Поясніть

поняття 

"масова

частка 

речовини

в розчині",

запишіть 

матема-

тичний

вираз.

Визначення масової

частки:

масова частка це

відношення маси цієї

речовини до маси

розчину

 

Математичний вираз:

W=m(р.р.)/m(розчину) 

або виразити у відсотках

W=

(m(р.р.)/m(розчину))100%,

де р.р.- розчинена речови-

на.

4.

Запишіть

похідні

формули

від масо-

вої частки

Формула визначення маси

розчиненої речовини:

m(р.р.)=Wm(розчину)

або  m(р.р.)=

=(Wm(розчину)):100%

 

Формула визначення маси

р-ну:

m(розчину)=m(р.р.)/W

або   m(розчину)=

=(m(р.р.)/W)100%

5.

Наведіть

приклади 

взаємодії

води з

основни-

ми та 

кислот-

ними

оксидами.

Взаємодія з основними

оксидами:

СаО + Н2О = Са(ОН)2

Na2O + H2O = 2NaOH

 

Взаємодія з кислотними

оксидами:

Р2О5 + 3Н2О = 2Н3РО4

СО2 + Н2О = Н2СО3

 

 

6.

Опишіть

коротко 

значення

води для 

життя

живих

організмів.

Вода входить до складу

клітин живих організмів,

плазми крові, речовини

беруть участь у проце-

сах в розчиненому 

вигляді.

 
7.

Поясніть,

як відбува-

ється заб-

руднення

води та

способи 

очищення.

 

Забруднення:

природне:

• повені;

• стікання дощових

(кислотних) і талих

вод.

штучне:

• водний транспорт;

 виробничі і госпо-

дарсько-побутові стоки;

• стоки тваринництва;

• видобуток корисних

копалин;

• промисловість (мета-

лургія, машинобуду-

вання, хімічна тощо).

 

Способи очищення:

- від нерозчинних домішок

• ощищення відстоюван-

ням;

• очищення фільтруванням;

• очищення кип'ятінням.

- від розчинних домішок

• ощищення перегонкою

або дистиляція.

- від хвороботворних бак-

терій

• озонують;

• хлорують.

Очищення питної води для

населення здійснюють на

водоочисних станціях.

 Інші завдання дивись тут...