Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

І рівень

Вправа 1 Позначте правильні відповіді.

1 Позначте один з компонентів розчину натрій сульфату:

А. Натрій нітрат

Б. Натрій сульфат
В. Натрій сульфіт Г. Вода

2 Позначте дві фізичні властивості води:

А. Солодка      Б. Голубого забарвлення
В. Баз смаку Г. Кипить за 1000С

3 Позначте умову за якої розчинність зростає:

   А. За підвищення температури  Б. За зниження температури
   В. За зниження тиску           Г. Речовину взято шматком

Вправа 2 Сформулюйте визначення розчину та назвіть його компоненти.

Розчин - це однорідна система, яка складається з розчинника та розчиненої речовини, між якими відбуваються фізичні або хімічні взаємодії. Компоненти розчину: розчинник та розчинена речовина.

 

Вправа 3 Перетворіть схеми реакцій у рівняння, поставивши коефіцієнти.

А. K2O + H2O = 2KOH

Б. 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

В. 2H2O2 = 2H2O + O2 

Г. P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

 

Вправа 4 Обчисліть масову частку цукру в розчині, якщо у воді масою 150 г розчинили цукор масою 50 г.

Відомо: m(води)=150 г, m(цукру)=50 г

Знайти: w(цукру)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(цукру)+m(води)=50 г + 150 г= 200 г

2. Знаходимо масову частку цукру:

w(цукру)=(m(цукру):m(розчину))100%=(50 г:200 г)100%=25%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(цукру)+m(води)=50 г + 150 г=200 г

2. Визначаємо масу цукру, що міститься у 100 г розчину, тобто масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 200 г розчину ― 50 г цукру, а

в 100 г розчину  х г цукру

200 г / 100 г = 50 г / х г, звідси х г • 200 г = 50 г  100 г

х=50 г  100 г : 200 г=25 г, тому w(цукру)=25%

Відповідь: 25%.

ІІ рівень

Вправа 1 Позначте правильні відповіді у тестових завданнях.

1 Позначте формулу речовини, добре розчинної у воді: 

А. KBr        

Б. Fe(OH)3     

В. BaSO4   

Г. AgCl

Розчинність визначають за таблицею розчинності кислот, основ і солей (див. на форзаці підручника чи робочого зошита).

2 Позначте формулу речовини, нерозчинної у воді:

А. MgCl2     

Б. Na2SiO3     

В. Na2S      

Г. CaCO3

Розчинність визначають за таблицею розчинності кислот, основ і солей (див. на форзаці підручника чи робочого зошита).

3 Установіть відповідність між формулою речовини та її розчинністю у воді:

А. AlCl3       1. Малорозчинна
Б. Ag2SO4    2. Нерозчинна
В. H2SiO3  3. Добре розчинна

Відповідь: A3, Б1, В2

 

Вправа 2 Напишіть формули гідроксидів, що відповідають таким оксидам, та назвіть гідроксиди.

а) Li2O ―  LiOH літій гідроксид

б) CO2 ― H2CO3 карбонатна кислота

в) SO3 ― H2SO4 сульфатна кислота

г) Al2O3  Al(OH)3 алюміній гідроксид


Вправа 3 Перетворіть схеми реакцій у рівняння, поставивши коефіцієнти.

А. P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

Б. 2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O

В. 2H2O2 = 2H2O + O2

Г. 2KClO3 = 2KCl + 3O2

 

Вправа 4 Обчисліть масу речовини в розчині масою 90 г з масовою часткою речовини 0,2.

Відомо: m(розчину)=90 г, w(речовини)=0,2

Знайти: m(речовини)-?

Розв'язування

І спосіб

Знаходимо масу речовини:

m(речовини)=m(розчину)w(речовини)=90 г  0,2=18 г

ІІ спосіб

Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину, тому для визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 100 г розчину  20 г речовини, а

в 90 г розчину  х г речовини

100 г / 90 г = 20 г / х г, звідси за властивістю пропорції

х г • 100 г = 20 г • 90 г

х=20 г • 90 г : 100 г=18 г, отже, m(речовини)=18 г

Відповідь: у розчині масою 90 г з масовою часткою речовини 20% міститься речовина масою 18 г.

ІІІ рівень

Вправа 1 Напишіть формули оксидів та гідроксидів, що відповідають таким формулам.

а) NaOH ― Na2O

б) H2SO4 ― SO3

в) NO2 ― ?

   N2O5 ― HNO3

   N2O3  HNO2

г) Cr2O3 ― Cr(OH)3

г) Fe(OH)3 ― Fe2O3

д) Zn(OH)2 ― ZnO

е) SO2 ― H2SO3

є) HNO3 ― N2O5


Вправа 2 Допишіть праві частини у схемах реакцій, де це потрібно, перетворивши їх на рівняння.

a) BaO + H2O = Ba(OH)2

б) C2H4 + 3O2 = 2CO2 +2H2O

в) 2KMnO4 = K2MnO4 + O2

a) 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2

б) CS2 + 3O2 = 2SO2 + CO2

в) K2O + H2O = 2KOH


Вправа 3 Поясніть, як змінять забарвлення індикатори у розчинах: 

а) калій гідроксиду: 

Лакмус стає синій, фенолфталеїн  малиновий, метиловий оранжевий (скорочена назва метилоранж)  ―  жовтий.

б) оцтової кислоти: 

Лакмус стає червоний, метиловий оранжевий (скорочена назва метилоранж)  рожевий.

Чому? Зміна забарвлення індикатора є наслідком його реакції з лугом або кислотою. Фенолфталеїном не можна виявити кислоту. 

 

Вправа 4 Обчисліть масу розчиненої речовини в розчині натрій хлориду масою 180 г з масовою часткою її 0,15, якщо до нього долити воду об'ємом 170 мл. Помилка в умові, замість маси треба знайти масову частку натрій хлориду в новому розчині, бо інакше це задача на одну дію.

Відомо: m1(розчину)=180 г, w1(NaCl)=0,15, V(Н2О)=170 мл

Знайти: w2(NaCl)-?

Розв'язання

І спосіб

1. Знаходимо масу NaCl за формулою:

m1(NaCl)=m1(розчину)w1(NaCl)=180 г  0,15=27 г

2. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ, де ρ(H2O)=1 г/мл

m(H2O)=V(H2O)•ρ(H2O)=170 мл•1 г/мл=170 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язкова.

3. Знаходимо масу нового розчину:

m2(розчину)=m1(розчину)+m(H2O)=180 г + 170 г=350 г

4. Знаходимо масову частку NaCl в новому розчині: 

W2(NaCl)=(m1(NaCl)/m2(розчину))100%=(27 г:350 г)•100%=8%

ІІ спосіб

1. Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься у 100 г розчину, тому для визначення маси NaCl у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину  15 г NaCl

у 180 г розчину  х г NaCl

100 г / 180 г = 15 г / х г, звідси за властивістю пропорції

х г • 100 г = 15 г • 180 г

х=15 г • 180 г : 100 г=27 г, отже, m1(NaCl)=27 г

2. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де ρ(H2O)=1 г/мл

m(H2O)=V(H2O)•ρ(H2O)=170 мл•1 г/мл=170 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язкова.

3. Знаходимо масу нового розчину:

m2(розчину)=m1(розчину)+m(H2O)=180 г + 170 г=350 г

4. Визначаємо масу речовини, що міститься  у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 350 г розчину  27 г NaCl, а

в 100 г розчину  х г NaCl

350 г / 100 г = 27 г / х г, звідси х г • 350 г = 27 г • 100 г

х=27 г • 100 г : 350 г=8 г, тому w2(NaCl)=8%

Відповідь: 8%.

IV рівень

Вправа 1 Поясніть складові розчину та визначте послідовність дій для виготовлення розчину натрій сульфату, маючи 120 мл води та 30 г солі.

Складовими розчину натрій сульфату є сіль (натрій сульфат) і вода.

Послідовність дій під час приготування розчину:

1. Обчислюємо масу розчину. Беремо до уваги те, що для води об'єм відповідає масі. 

m(розчину)= m(речовини)+m(води)=30 г+120 г=150 г

2. Відважуємо сіль масою 30 г і всипаємо у мірний циліндр.

3. Доливаємо воду в мірний циліндр до позначки, що відповідає масі розчину.

 

Вправа 2 Допишіть ліві або праві частини рівнянь реакцій, поставте коефіцієнти. Назвіть типи реакцій.

а) 4Сr + 3O2 = 2Cr2O3  реакція сполучення

б) 2HgO = 2Hg + O2  реакція розкладу

в) Na2O + H2O = 2NaOH  реакція сполучення

г) 2KClO3 = 2KCl + 3O2  реакція розкладу

 

Вправа 3 Здійсніть перетворення, подані схемою. Напишіть рівняння реакцій: KMnO4->O2->CaO->X. Назвіть речовину, позначену Х.

2KMnO4 = K2MnO4+MnO2+O2

O2 + 2Ca = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

Речовина, позначена Х  це кальцій гідроксид Ca(OH)2

 

Вправа 4 Для підживлення рослин використовують розчин амоніачної селітри. Для цього у воді об'ємом 10 л розчиняють добриво масою 100 г. Обчисліть масову частку речовини в такому розчині. Обчисліть маси води та добрива для виготовлення розчину масою 15 кг.

Відомо: V12О)=10 л =10000 мл, m1(речовини)=100 г, 

m2(розчину)=15 кг=15000 г

Знайти: w1(речовини)-?, m2(речовини)-?, m22О)-? 

Розв'язування

І спосіб.

1. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де ρ(Н2О)=1 г/мл.

m12О)=V(Н2О)ρ(Н2О)=10000 мл • 1 г/мл=10000 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язкова. 

2. Знаходимо масу розчину.

m1(розчину) =m12О)+m1(речовини)=10000 г+100 г=10100 г

3. Знаходимо масову частку речовини (добрива) в розчині. 

w1(речовини)=(m1(речовини)/m1(розчину))•100%=(100 г:10100 г)•100%=

=1%

4. Знаходимо масу речовини (добривав розчині масою 15 кг з масовою часткою 1%. 

m2(речовини)=w1(речовини)•m2(розчину):100%=1%15000 г:100%=150 г

5. Знаходимо масу води в розчині масою 15 кг з розчиненою речовиною (добривоммасою 150 г:

m22О)=m2(розчину)-m2(речовини)=15000 г - 150 г=14850 г=14 кг 850 г

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де ρ(Н2О)=1 г/мл.

m12О)=V(Н2О)ρ(Н2О)=10000 мл • 1 г/мл=10000 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язкова. 

2. Знаходимо масу розчину.

m1(розчину) =m1(води)+m1(речовини)=10000 г+100 г=10100 г

3. Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 10100 г розчину  100 г речовини, а

в 100 г розчину  х г речовини

10100 г / 100 г = 100 г / х г, звідси за властивістю пропорції

х г  10100 г = 100 г  100 г

х =100 г • 100 г : 10100 г=1 г, отже, w1(речовини)=1% 

4. Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину, тому для визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину  1 г речовини

у 15000 г розчину  х г речовини

100 г / 15000 г = 1 г / х г, звідси за властивістю пропорції

х г  100 г = 1 г  15000 г

х=1 г • 15000 г : 100 г=150 г, тому m2(речовини)=150 г

5. Знаходимо масу води в розчині масою 15 кг з розчиненою речовиною (добривоммасою 150 г.

m2(води)=m2(розчину)-m2(речовини)= 15000 г - 150 г=14850 г=14 кг 850 г

Відповідь: для виготовлення 15 кг розчину амоніачної селітри з масовою часткою добрива 1% треба взяти воду масою 14 кг 850 г і добриво масою 150 г.

 Інші завдання дивись тут...

  • Я
    Дякую
    20 травня 2017 08:49
  • Павло
    Дякую за відповіді!
    2 червня 2020 16:38