Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

І рівень

1. Позначте правильні відповіді.

1. Позначте один з компонентів розчину натрій сульфату:

А. Натрій нітрат.

Б. Натрій сульфат.
В. Натрій сульфіт. Г. Вода.

2. Позначте дві фізичні властивості води:

А. Солодка.      Б. Голубого забарвлення.
В. Баз смаку. Г. Кипить за 1000С.

3. Позначте умову за якої розчинність зростає:

   А. За підвищення температури.   Б. За зниження температури.      
   В. За зниження тиску.              Г. Речовину взято шматком.

2. Сформулюйте визначення розчину та назвіть його компоненти.

Розчин - це однорідна система, яка складається з розчинника та розчиненої речовини, між якими відбуваються фізичні або хімічні взаємодії. Компоненти розчину: розчинник та розчинена речовина.

3. Перетворіть схеми реакцій у рівняння, поставивши коефіцієнти.

А. K2O + H2O = 2KOH  Б. 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O
В. 2H2O2 = 2H2O + O2  Г. P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

4. Обчисліть масову частку цукру в розчині, якщо у воді масою 150 г розчинили цукор масою 50 г.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m(води) = 150 г; 

m(речовини) = 50 г. 

Знайти: W-?

І спосіб.

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(речовини)+m(води)=

= 50 г + 150 г= 200 г.

2. Знаходимо масову частку речовини

за формулою:

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W=(50 г/200 г)100%=0,25100%=25%

Відповідь: 0,25 або 25%.

ІІ спосіб.

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(речовини)+m(води)=

= 50 г + 150 г= 200 г.

2. Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 200 г розчину - 50 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

200 г / 100 г = 50 г / х г, 

тому х г  200 г = 50 г  100 г, 

х г = (50 г 100 г) : 200 г = 25 г,

тому W=25%

Відповідь: 25% або 0,25.

ІІ рівень.

1. Позначте правильні відповіді у тестових завданнях.

1. Позначте формулу речовини, добре розчинної у воді: 

А. KBr        Б. Fe(OH)3      В. BaSO4    Г. AgCl

Розчинність визначають за таблицею розчинності кислот, основ і солей (див. на форзаці підручника чи робочого зошита).

2. Позначте формулу речовини, нерозчинної у воді:

А. MgCl2     Б. Na2SiO3     В. Na2S      Г. CaCO3

Розчинність визначають за таблицею розчинності кислот, основ і солей (див. на форзаці підручника чи робочого зошита).

3. Установіть відповідність між формулою речовини та її розчинністю у воді:

А. AlCl3       1. Малорозчинна
Б. Ag2SO4    2. Нерозчинна
В. H2SiO3  3. Добре розчинна

Відповідь: A 3; Б 1; В 2.

Розчинність визначають за таблицею розчинності кислот, основ і солей (див. на форзаці підручника чи робочого зошита).

2. Напишіть формули гідроксидів, що відповідають таким оксидам, та назвіть гідроксиди.

а) Li2O - 

   LiOH

б) CO2 -

 H2CO3

в) SO3 -

H2SO4

г) Al2O3 -

Al(OH)3

а) літій

гідроксид

б) карбонатна

кислота

в) сульфатна

кислота

г) алюміній

гідроксид

3. Перетворіть схеми реакцій у рівняння, поставивши коефіцієнти.

А. P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 
Б. 2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O
В. 2H2O2 = 2H2O + O2   
Г. 2KClO3 = 2KCl + 3O2

4. Обчисліть масу речовини в розчині масою 90 г з масовою часткою речовини 0,2. 

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m(розчину) = 90 г; 

W = 0,2.

Знайти: 

m(речовини)-?

І спосіб.

Знаходимо масу речовини за формулою:

m(речовини)=m(розчину)W

m(речовини)=90 г • 0,2 = 18 г.

Відповідь: у розчині масою 90 г

з масовою часткою речовини 20%

міститься речовина масою 18 г.

ІІ спосіб.

Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину - 20 г речовини

у 90 г розчину - х г речовини

100 г / 90 г = 20 г / х г, 

тому х г  100 г = 20 г 90 г, 

х = (20 г 90 г) : 100 г = 18 г,

тому m(речовини) = 18 г.

Відповідь: у розчині масою 90 г

з масовою часткою речовини 20%

міститься речовина масою 18 г.

ІІІ рівень

1. Напишіть формули оксидів та гідроксидів, що відповідають таким формулам.

а) NaOH -

Na2O

б) H2SO4 -

SO3

в) NO2 - ?

 N2O5 -

HNO3;

N2O3 -

HNO2

г) Cr2O3 -

Cr(OH)3

г) Fe(OH)3 -

Fe2O3

д) Zn(OH)2 -

ZnO

е) SO2 -

H2SO3

є) HNO3 -

N2O5

2. Допишіть праві частини у схемах реакцій, де це потрібно, перетворивши їх на рівняння.

 a) BaO + H2O = Ba(OH)2     a) 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2      
 б) C2H4 + 3O2 = 2CO2 +2H2O  б) CS2 + 3O2 = 2SO2 + CO2 
 в) 2KMnO4 = K2MnO4 + O2  в) K2O + H2O = 2KOH 

3. Поясніть, як змінять забарвлення індикатори у розчинах: 

а) калій гідроксидулакмус стає синій, фенолфталеїн - малиновий, метиловий оранжевий (скорочена назва метилоранж) - жовтий;

б) оцтової кислоти: лакмус стає червоний, фенолфталеїн - не змінює забарвлення і залишається безбарвним, тому ним не можна виявити кислоту, метиловий оранжевий (скорочена назва метилоранж) - рожевий.

Чому? Зміна забарвлення індикатора є наслідком його реакції з лугом або кислотою. У нейтральному середовищі (воді): лакмус є фіолетовий, фенолфталеїн - безбарвний, метиловий оранжевий (скорочена назва метилоранж) - оранжевий.

4. Обчисліть масу розчиненої речовини в розчині натрій хлориду масою 180 г з масовою часткою її 0,15, якщо до нього долити воду об'ємом 170 мл. Помилка в умові, замість маси треба знайти масову частку розчиненої речовини в новому розчині, бо інакше це задача на одну дію. 

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m1(розчину)=180 г;

W1=0,15 або 15%;

V(води)=170 мл;

W2 -?

І спосіб.

1. Знаходимо масу речовини за формулою:

m1(речовини)=m1(розчину)W1

m1(речовини)=180 г • 0,15 = 27 г.

2. Знаходимо масу води за формулою: 

m = Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 170 мл  1 г/мл = 170 г.

Бачимо, що для води об'єм відповідає

масі, тому ця дія не є обов'язкова.

3. Знаходимо масу нового розчину:

m2(розчину)= m1(розчину)+m(води)=

= 180 г + 170 г = 350 г.

4. Знаходимо масову частку речовини

в новому розчині за формулою: 

W2=(m1(речовини)/ m2(розчину))100%

W2=(27 г/350 г)100% = 0,08 100%=

=8%.

Відповідь: 0,08 або 8%.

ІІ спосіб.

1. Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину - 15 г речовини

у 180 г розчину - х г речовини

100 г / 180 г = 15 г / х г, 

тому х г  100 г = 15 г 180 г, 

х = (15 г 180 г) : 100 г = 27 г,

тому m1(речовини) = 27 г.

2. Знаходимо масу води за формулою: 

m = Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 170 мл  1 г/мл = 170 г.

Бачимо, що для води об'єм відповідає

масі, тому ця дія не є обов'язкова.

3. Знаходимо масу нового розчину:

m2(розчину)= m1(розчину)+m(води)=

= 180 г + 170 г = 350 г.

4. Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 350 г розчину - 27 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

350 г / 100 г = 27 г / х г, 

тому х г  350 г = 27 г  100 г, 

х г = (27 г 100 г) : 350 г = 8 г, 

тому  W2 = 8% 

Відповідь: 0,08 або 8%.

IV рівень

1. Поясніть складові розчину та визначте послідовність дій для виготовлення розчину натрій сульфату, маючи 120 мл води та 30 г солі.

Складовими розчину натрій сульфату є сіль (натрій сульфат) і вода.

Послідовність дій під час приготування розчину.

1. Обчислюємо масу розчину. Беремо до уваги те, що для води об'єм відповідає масі. 

m(розчину)= m(речовини)+m(води)=30 г+120 г=150 г.

2. Відважуємо сіль масою 30 г і всипаємо у мірний циліндр.

3. Доливаємо воду в мірний циліндр до позначки, що відповідає масі розчину.

2. Допишіть ліві або праві частини рівнянь реакцій, поставте коефіцієнти. Назвіть типи реакцій.

а) 4Сr + 3O2 = 2Cr2O3

реакція сполучення

б) 2HgO = 2Hg + O2

реакція розкладу

в) Na2O + H2O = 2NaOH

реакція сполучення

г) 2KClO3 = 2KCl + 3O2

реакція розкладу

3. Здійсніть перетворення, подані схемою. Напишіть рівняння реакцій: KMnO4->O2->CaO->X. Назвіть речовину, позначену Х.

2KMnO4 = K2MnO4+MnO2+O2

O2 + 2Ca = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

Речовина, позначена Х - це кальцій гідроксид Ca(OH)2.

4. Для підживлення рослин використовують розчин амоніачної селітри. Для цього у воді об'ємом 10 л розчиняють добриво масою 100 г. Обчисліть масову частку речовини в такому розчині. Обчисліть маси води та добрива для виготовлення розчину масою 15 кг.

Запис умови Розв'язування                                                   
Відомо:

V1(води)=10 л =

=10000 мл;

m1(речовини)=100 г;

m2(розчину)= 15 кг=

=15000 г.

W1-? 

m2(речовини)-? 

m2(води)-? 

І спосіб.

1. Знаходимо масу води за формулою: 

m = Vρ, де густина води ρ(води)=1 г/мл.

m1(води) = 10000 мл  1 г/мл = 10000 г.

Бачимо, що для води об'єм відповідає масі,

тому ця дія не є обов'язкова. 

2. Знаходимо масу розчину.

m1(розчину) =m1(води)+m1(речовини) =

=10000 г+100 г=10100 г

3. Знаходимо масову частку речовини 

(добрива) в розчині за формулою: 

W1=(m1(речовини)/m1(розчину))100%

W1=(100 г/10100 г)100%=0,01100%=1%.

4. Знаходимо масу речовини (добрива)

в розчині масою 15 кг з масовою часткою

 її 1% за формулою: 

m2(речовини)=(W1m2(розчину))/100%

m2(речовини)(1%•15000г):100%= 150 г.

5. Знаходимо масу води в розчині масою

15 кг з розчиненою речовиною (добривом)

масою 150 г.

m2(води)=m2(розчину)-m2(речовини)=

= 15000 г - 150 г = 14850 г= 14 кг 850 г.

Відповідь: для виготовлення 15 кг розчину

амоніачної селітри з масовою часткою

добрива 1% треба взяти воду

масою 14 кг 850 г і добриво масою 150 г.

ІІ спосіб.

1. Знаходимо масу води за формулою: 

m = Vρ, де густина води ρ(води)=1 г/мл.

m1(води) = 10000 мл  1 г/мл = 10000 г.

Бачимо, що для води об'єм відповідає масі,

тому ця дія не є обов'язкова. 

2. Знаходимо масу розчину.

m1(розчину) =m1(води)+m1(речовини) =

=10000 г+100 г=10100 г

3. Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 10100 г розчину - 100 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

10100 г / 100 г = 100 г / х г, 

тому х г  10100 г = 100 г  100 г, 

х г = (100 г 100 г) : 10100 г = 1 г, 

тому  W1 = 1% 

4. Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину - 1 г речовини

у 15000 г розчину - х г речовини

100 г / 15000 г = 1 г / х г, 

тому х г  100 г = 1 г 15000 г, 

х = (1 г 15000 г) : 100 г = 150 г,

тому m2(речовини) = 150 г. 

5. Знаходимо масу води в розчині масою

15 кг з розчиненою речовиною (добривом)

масою 150 г.

m2(води)=m2(розчину)-m2(речовини)=

= 15000 г - 150 г = 14850 г= 14 кг 850 г.

Відповідь: для виготовлення 15 кг розчину

амоніачної селітри з масовою часткою

добрива 1% треба взяти воду

масою 14 кг 850 г і добриво масою 150 г.

 Інші завдання дивись тут...

 

  • Я
    Дякую
    20 травня 2017 08:49