Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Хімічні властивості кисню. 

I рівень

1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії:

варіант І

а) силіцію;

Sі + O2 = SiO2

б) цинку з киснем.

2Zn + O2 = 2ZnO

варіант ІI

а) фосфору;

4P + 5O2 = 2P2O5

б) магнію з киснем.  

2Mg + O2 = 2MgO

2. Позначте рівняння реакції взаємодії неметалу з киснем:

A. C + О2 = CО2

B. 2Сa + O2 = 2CaО

Б. 2SO2 + O2 = 2SO3

Г. 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2.

Відповідь:    A  

3. Позначте рівняння реакції взаємодії металу з киснем:

A. N2 + O2 = 2NO

B. Fe + O2 = Fe3O4

Б. 2Sе + 3O2 = 2SеO3

Г. 4Сr + 3O2 = 2Сr2O3

Відповідь:  В, Г

II рівень

4. Напишіть рівняння реакцій запропонованих речовин з киснем. Дайте загальну назву продуктам реакції.

варіант I

а) сірки;

S+O2=SO2  

б) алюмінію.

4Al + 3O2=2Al2O3

Загальна назва продуктів реакції: оксиди

варіант II

а) сірки;

4B+3O2=2B2O3  

б) кальцію.

2Ca + O2=2CaO

Загальна назва продуктів реакції: оксиди

5. Позначте 2 рівняння реакцій: а) горіння неметалу; б) взаємодії неметалу з киснем:

A. S + O2 = SO2

B. CH4 + O2 = CO2 + 2H2O

Б. 2SO2 + O2 = 2SO3

Г. N2 + O2 = 2NO

Відповідь: а)  А, Г б)  А, Г 

6. Позначте два рівняння реакцій взаємодії металу з киснем:

A. Si + O2 = SіO2

B. 2Сu + O2 = 2СuО

Б. 4Fе + 3O2 = 2Fе2O3

Г. 4Р + 5O2 = 2Р2O5

Відповідь:   Б, В  

III рівень

7. Напишіть рівняння реакцій взаємодії: а) літію; б) вольфраму (VI); в) алюмінію; г) азоту з киснем. Прочитайте рівняння. Підкресліть рівняння взаємодії кисню з металами.

а) 4Li + O2 = 2Li2O

в) 4Al + 3O2 = 2Al2O3

б) 2W + 3O2 = 2WO3

г) 2N + O2 = 2NO

8. Установіть відповідність між правими і лівими частинами схем реакцій:

   І варіант                                                      II варіант

А. С + O—> 1. FеО А. Сг + O2 —> 1. Ba2O
Б. Fе + O2 —> 2. СO2 Б. Ва + O2 —> 2. Na2O2
В. S + O2 —> 3. Fе3O4 В. Na + O2 —> 3. BaO
Відповідь: A 2; Б 3; В 4. 4. SO2 Відповідь: А 4; Б 3; В 2. 4. Cr2O3

IV рівень

9. Напишіть формули продуктів реакцій та складіть відповідні рівняння реакцій, поставивши коефіцієнти.

    І варіант                     II варіант

1. 2Zn + O2=2ZnO 1. 4Al + 3O2=2Al2O3
2. 2Mg + O2=2MgO 2. 4P + 5O2=2P2O5
3. 3Fe + 2O2=Fe3O4 3. 2Ca + O2=2CaO

10. Обчисліть та впишіть у таблицю масові частки елементів у:

І варіант - калій нітраті КNO3;

К- 38,6%    N- 13,9%    O - 47,5%

Відомо: KNO3       

Знайти: w(K)-?, w(N)-?, w(O)-?

Розв'язання 

Аr(K)=39; Аr(N)=14; Аr(O)=16

Mr(KNO3)=Ar(K)+Ar(N)+3Ar(O)=39+14+316=101

w(K)=Ar(K)/Mr(KNO3)=39:101=0,386, або 38,6%

W(N)=Ar(N)/Mr(KNO3)=14:101=0,139, або 13,9%

W(O)=3Ar(O)/Mr(KNO3)=316:101=0,475, або 47,5%

Масову частку Оксигену можна знайти ще так:

100%-w(K)-w(N)=100%-38,6%-13,9%=47,5%

Відповідь: w(K)=38,6%, w(N)=13,9%, w(O)=47,5%

II варіант - кальцій сульфаті СаSO4.

Са - 29,4%    S - 23,5%   O - 47,1%

Відомо: CaSO4       

Знайти: w(Ca)-?, w(S)-?, w(O)-?

Розв'язання

Аr(Ca)=40, Аr(S)=32, Аr(O)=16

Mr(CaSO4)=Ar(Ca)+Ar(S)+4Ar(O)=40+32+416=136

w(Ca)=Ar(Ca)/Mr(CaSO4)=40:136=0,294, або 29,4%

w(S)=Ar(S)/Mr(CaSO4)=32:136=0,235, або 23,5%

w(O)=4Ar(O)/Mr(CaSO4)=416:136=0,471, aбо 47,1%

Масову частку Оксигену можна знайти ще так:

100%-w(Cа)-w(S)=100%-29,4%-23,5%)=47,1%

Відповідь: w(Ca)=29,4%, w(S)=0,23,5%, w(O)=47,1%

 Інші завдання дивись тут...