Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Поняття про оксиди.

І рівень

1. Напишіть назви оксидів за формулами речовин.

              І варіант                                      II варіант

Формула Назва Назва Формула
N2O3 нітроген (ІІІ) оксид Сульфур (VI) оксид SO3 
ZnO цинк оксид Фосфор (V) оксид P2O5
Fe2O3 ферум (V) оксид Алюміній оксид Al2O3 
Na2O Натрій оксид Нітроген (V) оксид N2O5

2. Обчисліть масову частку Мангану в манган (IV) оксиді MnO2.

Відомо: MnO2       

Знайти: w(Mn)-?

Розв'язання

Аr(Mn)=55, Mr(MnO2)=Ar(Mn)+2•Ar(O)=55+2•16=87

w(Mn)=Ar(Al)/Mr(MnO2)=55:87=0,632, або 63,2%

Відповідь: w(Mn)=62,3%

II рівень

3. Напишіть формули оксидів за їхніми назвами:

               І варіант                                 II варіант

Назва Формула Назва Формула
Сульфур(VІ) оксид 3 Алюміній оксид Al2O3
Калій оксид K2О Ферум(ІІ) оксид FeO
Купрум(І) оксид Сu2О Манган(VІІ) оксид Mn2O7
Хром(ІІІ) оксид Сr2О3 Аргентум(І) оксид Ag2O

4. Установіть та позначте ряд, в якому оксиди розташовані в порядку зростання валентності елемента:

A. SO2, СО, НgО Б. Мn2O3, МnO2, Мn2O7
B. СаО, Fе2O3, Аg2O Г. SiO2, СO2, SnO2

Відповідь:   Б 

5. Установіть відповідність між формулами і назвами оксидів.

        І варіант                                           II варіант

Формула Назва Формула Назва
А. МgО 3. Магній оксид А. Аg2O 3. Аргентум (І) оксид
Б. Сг2O3 4. Хром (ІІІ) оксид Б. Fе2O3 4. Ферум (ІІІ) оксид
В. СО 5. Карбон (ІІ) оксид В. FеО 2. Ферум (ІІ) оксид
Г. СO2 1. Карбон (ІV) оксид Г. МnO2 1. Манган (ІV) оксид
Ґ. Сl2O 2. Хлор (І) оксид Ґ. Мn2O7 5. Манган (VІІ) оксид

III рівень

6. Допишіть формули сполук, де це потрібно. Поставте коефіцієнти. Підкресліть реакції розкладу однією рискою, сполучення - двома.

 І варіант

 Тип

реакції

 ІI варіант

 Тип

реакції

2KClO3=2KCl+O2 розкладу 3Ca + N2=Ca3N2 сполучення
3Mg+N2=Mg3N2 сполучення 2H2O2=2H2O+O2 розкладу
2Na+S=Na2S сполучення 2H2+O2=2H2O сполучення
2HgO=2Hg+O2 розкладу 2KNO3=2KNO2+O2 розкладу
2Al + 3Cl2 = 2AlCl3 сполучення 2Al(OH)3=Al2O3+3H2O розкладу

7. Обчисліть масові частки елементів у складі сполук:

І варіант натрієвої селітри NaNO3

Відомо: NaNO3       

Знайти: w(Na)-?, w(N)-?, w(O)-?

Розв'язання

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3•Ar(O)=23+14+3•16=85

w(Na)=Ar(Na)/Mr(NaNO3)=23:85=0,271, або 27,1%

w(N)=Ar(N)/Mr(NaNO3)=14:85=0,165, або 16,5%

w(O)=100%-27,1%-16,5%=56,4%

Відповідь: w(Na)=27,1%, w(N)=16,5%, w(O)=56,4%

ІI варіант калієвої селітри KNO3

Відомо: KNO3       

Знайти: w(K)-?, w(N)-?, w(O)-?

Розв'язання

Mr(KNO3)=Ar(K)+Ar(N)+3•Ar(O)=39+14+3•16=101

w(K)=Ar(K)/Mr(KNO3)=39:101=0,386, або 38,6%

w(N)=Ar(N)/Mr(KNO3)=14:101=0,139, або 13,9%

w(O)=100%-38,6%-13,9%=47,5%

Відповідь: w(K)=38,6%, w(N)=13,9%, w(O)=47,5%

IV рівень

8. Допишіть формули продуктів реакцій, де це потрібно, і складіть відповідні рівняння реакцій. Укажіть реакції розкладу та сполучення.

І варіант                                        II варіант

1. 2КNO3=2KNO2+O2

  реакція розкладу

1. 2НgО=2Нg+O2

реакція розкладу

2. 2Zn+O2=2ZnO

  реакція сполучення

2. 2NaNO3=2NaNO2+O2

реакція розкладу

3. 2Аl+3Вr2= 2АlВr3

  реакція сполучення

3. Fe+S=FeS

реакція сполучення

4. 2К+S=К2S

реакція сполучення

4. 2Аl+3Сl2=2АlСl3

реакція сполучення

5. 2O2=2Н2O+O2

   реакція розкладу

5. 4Fе+3O2=2Fe2O3

реакція сполучення

6. 2КМnO42МnO4 + МnO2 +O2

    реакція розкладу

б. 2O=2Н2+O2

реакція розкладу

9. Глюкозу використовують у медицині як енергетичний засіб для хворих людей. Обчисліть масові частки елементів у цій речовині, формула якої C6H12O6:

Відомо: глюкоза C6H12O6       

Знайти: w(C)-?, w(H)-?, w(O)-?

Розв'язання

Mr(C6H12O6)=6Ar(C)+12Ar(H)+6•Ar(O)=6•12+12•1+6•16=180

w(C)=6Ar(C)/Mr(C6H12O6)=612:180=0,4, або 40%

w(H)=12Ar(H)/Mr(C6H12O6)=121:180=0,067, або 6,7%

w(O)=100%-w(C)-w(H)=100%-40%-6,7%=53,3%

Відповідь: w(C)=40%, w(H)=6,7%, w(O)=53,3%

Інші завдання дивись тут...