Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 

Впишіть у таблицю рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості основ та солей.

Розчинні у воді основи (луги).

1. 2KOH+CO2=K2CO3+H2O                                           

2. NaOH+HCl=NaCl+H2O                                             

3. Ba(OH)2+Na2SO4=BaSO4+2NaOH                                          

Нерозчинні у воді основи.

1. Cu(OH)2+H2SO4=CuSO4+H2O                                          

2. Cu(OH)2=CuO+H2O                           

Амфотерні гідроксиди.

1. Zn(OH)2+2HCl=ZnCl2+2H2O

2. Zn(OH)2+ 2NaOH=Na2ZnO2+2H2O

Хімічні властивості солей

1. CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu

2. HgCl2 + Cu = CuCl2 + Hg

3. K2CO3 + 2HNO3 = 2KNO3 + H2O + CO2

4. FeCl2 + 2KOH = Fe(OH)2 + 2KCl

5. CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaCl

6. CaCO3 = CaO + CO2

 

Вправа 2. Розв’яжіть задачі.

Задача 1

Обчисліть та позначте, яка маса натрій гідроксиду утворилася внаслідок взаємодії натрію масою 13,8 г з водою:

А. 20 г

Б. 28 г

В. 12 г

Г. 24 г

Відомо: m(Na)=13,8 г

Знайти: m(NaOH)-?  

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

13,8 г              x г                       

2Na + 2H2O=  2NaOH + H2    

46 г               80 г                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль  натрію Na з утворенням 2 моль натрій гідроксиду  NaOHОбчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, маси 2 моль.

Mr(Na)=Ar(Na)=23M(Na)=23 г/моль

Маса 1 моль=23 г, а маса 2 моль=46 г

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль

Маса 1 моль=40 г, а маса 2 моль=80 г

Відповідні значення записуємо під формулами сполук у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу NaOH.

13,8 г / 46 г = х г / 80 г, звідси

х=13,8 г • 80 г : 46 г=24 г

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини Na масою 13,8 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Na)=Ar(Na)=23M(Na)=23 г/моль

v(Na)=m(Na):M(Na)=13,8 г: 23 г/моль=0,6 моль

Записуємо рівняння реакції: 2Na+2H2O=2NaOH+H2

За рівнянням реакції v(Na):y(NaOH)=2:2, кількість речовини однакова, тому

v(NaОН):v(Na)=0,6 моль

Обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин.

Mr(Na)=Ar(Na)=23M(Na)=23 г/моль

Обчислюємо масу NaOH кількістю речовини 0,6 моль за формулою m=yM. 

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль

m(NaOH)=v(NaОН)v(NaОН)=0,6 моль•40 г/моль=24 г

Відповідь: 24 г.

 

Задача 2 

Обчисліть та позначте масу «сирнистого» осаду, що утворився від взаємодії аргентум (І) нітрату кількістю речовини 0,2 моль з натрій хлоридом:

А. 22,8 г

Б. 28,7 г

В. 26,5 г

Г. 24,7 г

Відомо: v(AgNO3)=0,2 моль

Знайти: m(AgCl)-?  

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,2 моль           x г                       

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3    

1 моль            143,5 г                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль  аргентум (І) нітрату AgNO3 з утворенням 1 моль осаду аргентум (I) хлориду AgClОбчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) аргентум (I) хлориду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)+Ar(H)=108+35,5=143,5  

M(AgCl)=143,5 г/моль. Маса 1 моль=143,5 г

Відповідні значення зписуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу AgCl.

0,2 моль / 1 моль = х г / 143,5 г, звідси

х=0,2 моль • 143,5 г : 1 моль=28,7 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: AgNO3+NaCl=AgCl+NaNO3

За рівнянням реакції v(AgNO3):v(AgCl)=1:1, кількості речовини однакові, тому

v(AgCl):v(AgNO3)=0,2 моль

Обчислюємо масу AgCl кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=vM, де М=Мrг/моль

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)+Ar(H)=108+35,5=143,5, M(AgCl)=143,5 г/моль

m(AgCl)=0,2 моль•143,5 г/моль=28,7 г

Відповідь:  m(AgCl)= 28,7 г

 

Задача 3 

На суміш солей калій карбонату з барій хлоридом масою 30,8 г подіяли розчином сульфатної кислоти. Після закінчення реакції, виділився газ об’ємом 2,24 л (н.у.) та випав осад масою 23,3 г. Обчисліть маси солей у вихідній суміші.

Дано: m(суміші)=30,8 г, V(CO2)=2,24 л, m(BaSO4)=23,3 г

Знайти: m(K2CO3)-? m(BaCl2)-? 

Розв'язання

Записуємо два рівняння реакції:  

K2CO3+H2SO4=K2SO4+H2O+CO2↑   (1)

BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl         (2)

Бачимо, що з двох складових частин суміші з розчином сульфатної кислоти із виділенням газу CO2 взаємодіє калій карбонат, а з утворенням осаду BaSO4 - барій хлорид. (Увага, задача розв'язується алгебраїчним способом. Треба позначити кількість речовини кожного компонента суміші невідомими х, у (за кількістю компонентів у суміші), скласти систему алгебраїчних рівнянь (число їх дорівнює числу компонентів у суміші) і розв’язати її методом «підстановки» або «віднімання». Перевірити правильність розв’язання).

Обчислюємо молярні маси складових частин суміші і барій сульфату.

Mr(K2CO3)=2Ar(K)+Ar(C)+3Ar(O)=2•39+12+3•16=138,

M(K2CO3)=138 г/моль

Mr(BaCl2)=Ar(Ba)+2Ar(Cl)=137+2•35,5=208, M(BaCl2)=208 г/моль

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233,  

M(BaSO4)=233 г/моль

Складемо перше алгебраїчне рівняння.

Позначимо v(K2CO3)=х моль, а v(BaCl2)=у моль, тоді

m(K2CO3)=M(K2CO3)v(K2CO3)=138х

m(BaCl2)=M(BaCl2)v(BaCl2)=208y

Беручи до уваги те, що маса суміші дорівнює 30,8 г, отримаємо перше рівняння:

138х+208у=30,8

Складемо друге алгебраїчне рівняння, що включає x та y.

За рівнянням реакції (1) v(K2CO3):v(CO2)=1:1, кількості речовини однакові, тому

v(CO2)=v(K2CO3)=х моль

За рівнянням реакції (2) v(BaCl2):v(BaSO4)=1:1кількості речовини однакові, тому

v(BaSO4)=v(BaCl2)=у моль

Кількість речовини всього карбон (IV) оксиду, що добули, дорівнює:

v(CO2)=V(CO2):Vm=2,24 л : 22,4 л/моль=0,1 моль

Кількість речовини всього барій сульфату, що добули, дорівнює:

v(BaSO4)=m(BaSO4):М(BaSO4)=23,3 г : 233 г/моль=0,1 моль

Сумарна кількість речовини карбон (IV) оксиду і барій сульфату:

v(CO2)+v(BaSO4)=0,1 моль+0,1 моль=0,2 моль

Маємо друге алгебраїчне рівняння: х+у=0,2

Отже, отримали систему рівнянь:

138х+208у=30,8

х + у=0,2

Помножимо друге рівняння на 138 і віднімемо від першого, отримаємо:

70у=3,2, звідси у=3,2:70=0,0457

Отже, кількість речовини v(BaCl2)=0,0457 моль

Обчислюємо масу складових суміші.

Маса барій хлориду кількістю речовини 0,0457 моль дорівнює:

m(BaCl2)=v(BaCl2)М(BaCl2)=0,0457 моль•208 г/моль=9,5 г

Маса кальцій карбонату дорівнює:

m(K2CO3)=m(cуміші)-m(BaCl2)=30,8 г - 9,5 г=21,3 г

Відповідьm(BaCl2)=9,5 г, m(K2CO3)=21,3 г

Інші завдання дивись тут...