Інші завдання видання 2016 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»

I рівень

Завдання 1. Підкресліть з даного переліку речовин однією рискою формули оксидів, двома - кислот, однією хвилястою - основ і двома хвилястими - солей: СuО, Сu(ОН)2Н2SO4, ZnCl2, ZnO, H2S, K2S, КОН.

Оксиди: CuO, ZnO

Кислоти: H2SO4, H2S

Основи: Cu(OH)2, KOH

Солі: ZnCl2, K2S.

 

Завдання 2. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між формулами та їх назвами:

A. ВаSO4

Б. Ва(ОН)2

B. ВаО

1. Барій гідроксид.

2. Барій оксид.

3. Барій сульфіт.

4. Барій сульфат.

Завдання 3. Сума коефіцієнтів у рівнянні якісної реакції на хлориди СаCl2+АgNO3—>Са(NO3)2+AgСl становить:

А. 8. Б. 5. В. 7. Г. 6.

1CaCl2+2AgNO3=1Ca(NO3)2+2AgCl↓        1+2+1+2=6

 

Завдання 4. Укажіть, які класи речовин можна добути, написавши рівняння реакцій, що лежать в основі схеми: Сu —> СuО —> СuСl2 —> Сu(ОН)2.

А. Оксид, основу, сіль.

Б. Оксид, кислоту, сіль.

В. Гідроксид, сіль, кислоту. 

Г. Оксид, кислоту, сіль.

2Cu+O2=2CuO (оксид)

CuO+2HCl=CuCl2+H2O (сіль і вода)

CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2↓+2NaCl (основа і сіль)

 

Завдання 5. На магній масою 9,6 г подіяли хлоридною кислотою. Обчисліть та позначте об’єм газу (н.у.), що виділився.

А. 8,96 л. Б. 4,48 л. В. 6,72 л. Г. 6.36 л.

Дано: m(Mg)=9,6 г. Знайти: V(H2)-?

Розв'язання.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  9,6 г                         x л

   Mg   + 2HCl = MgCl2 +  H2

  24 г                         22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль магнію Mg з виділенням 1 моль водню H(1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) магнію й, відповідно, масу 1 моль:

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, M(Mg)=24 г/моль. Маса 1 моль=24 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

9,6 г / 24 г = х л / 22,4 л, звідси

х л  24 г = 9, 6 г • 22,4 л

х = 9, 6 г • 22,4 л : 24 г

х = 8,96 л.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Mg+2HCl=MgCl2+H2 

Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) магнію.

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, M(Mg)=24 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини заданої маси за формулою v=m/M.

v(Mg)=m(Mg):M(Mg)=9,6 г: 24 г/моль = 0,4 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль магнію Mg з виділенням 1 моль водню H2, кількість речовини однакова, тому v(H2)=0,4 моль.

Обчислюємо об'єм водню заданої кількості речовини за формулою V=vVм, де Vм - постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

V(H2)=v(H2)VM=0,4 моль22,4 л/моль=8,96 л.

Відповідь: V(H2)=8,96 л.

II рівень

Завдання 6. Укажіть речовини А і Б для здійснення перетворень: 

А —> Б —> СuSO4.

1. Сu2O. 2. Сu. 3. СuОН. 4. СuО.

А 2
Б 4

2Cu+O2=2CuO

CuO+H2SO4=CuSO4+H2O

 

Завдання 7. Допишіть праві частини рівнянь реакцій. Поставте коефіцієнти. Підкресліть реакцію нейтралізації.

а) Са(ОН)2 + 2НСl = CaCl2+2H2O - реакція нейтралізації;

б) ВаСl2 + Na2SO4 = BaSO4↓+2NaCl;

в) К2O + CO= K2CO3;

г) Zn + Н2SO= ZnSO4+H2.

 

Завдання 8. Установіть послідовність дій для проведення якісної реакції на сульфатну кислоту та сульфати:

A. Долити розчину барій гідроксиду або барій хлориду.

Б. Відібрати відповідні реагенти (впишіть, які _сульфатна кислота і натрій сульфат).

B. Налити розчину кислоти або солі об’ємом 1 мл у пробірку.

Г. Спостерігати випадання білого осаду, нерозчинного у кислотах.

Відповідь.   Б В А Г  

BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl

Na2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2NaOH

 

Вправа 9. Обчисліть та позначте масу кальцію, що прореагував, якщо добули кальцій оксид масою 5,6 г спалюванням кальцію в кисні:

А. 6. Б. 5. В. 7. Г. 4.

Дано: m(CaO)=5,6 г. Знайти: m(Ca)-?

Розв'язання.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

      x г                5,6 г

     2Ca  +  O2 =  2CaO 

     80 г               112 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль кальцію з утворенням 2 моль кальцій оксиду. Обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, маси 2 моль.

Mr()=Ar()=40, M()=40 г/моль.  

Маса 1 моль=40 г, а 2 моль = 80 г.

Mr(CаO)=Ar()+Ar(O)=40+16=56, M(CаO)=56 г /моль.

Маса 1 моль=56 г, а маса 2 моль=112 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

х г / 80 г= 5,6 г / 112 г, звідси

х г  112 г = 5,6 г • 80 г

х = 5,6 г • 80 г / 112 г

х = 4 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2Ca+O2=2CaO 

Обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) кальцію і кальцій оксиду.

Mr()=Ar()=40,  M()=40 г/моль.  

Mr(CаO)=Ar()+Ar(O)=40+16=56,  M(CаO)=56 г /моль. 

Обчислюємо кількість речовини  кальцій оксиду масою 5,6 г за формулою v=m/M.

v(CаO)=5,6г : 56 г/моль=0,1 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль кальцію з утворенням 2 моль кальцій оксидукількість речовин є однаковою, тому v()=0,1 моль.

Обчислюємо масу кальцію кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=v•M.

m()=v(Ca)M(Ca)=0,1 моль•40 г/моль= 4 г.

Відповідь. m()=4 г. 

III рівень

Вправа 10. Установіть генетичний ланцюжок, маючи такі речовини: FeSO4, SO2, Н2SO4, FeО, S, Fe(ОН)2, SO3, та напишіть рівняння реакцій.

FeO->FeSO4->Fe(OH)2

FeO+H2SO4=FeSO4+H2O

FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4

S->SO2->SO3->H2SO4.

S+O2=SO2

2SO2+O2=2SO3

SO3+H2O=H2SO4

 

Вправа 11. Укажіть відповідність (позначено однаковим кольором) між речовиною та парою реагентів, з яких можна її добути:

А. Сu(ОН)2.  

Б. AgCl     

           

 

        

1. СuО і Н2O. 

2. AgNO3 i Cl2

3. СuSO4 і КОН

4. АgNO3 і МgCl2.

CuSO4+KOH=Cu(OH)2+K2SO4

2AgNO3+MgCl2=2AgCl+Mg(NO3)2

 

Вправа 12. Через розчин, що містить 11,2 г калій гідроксиду, пропустили сульфур (VІ) оксид до утворення середньої солі. Яка маса і кількість речовини солі, що утворилася?

Дано: m(KOH)=11,2 г. Знайти: m(K2SO4)-?  v(K2SO4)-?

Розв'язання.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

     11,2 г                  x г

     2KOH  +  SO3 =  K2SO4   +   H2

     112 г                  174 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль калій гідроксиду з утворенням 1 моль калій сульфату. Обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 2 моль калій гідроксиду й 1 моль калій сульфату.

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56, M(KOH)=56 г/моль.  

Маса 1 моль=56 г, а 2 моль=112 г.

Mr(K2SO4)=2Ar(K)+Ar(S)+4Ar(O)=2•39+32+416=174,

M(K2SO4)=174 г/моль.  Маса 1 моль=174 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

11,2 г / 112 г= х г / 174 г, звідси

х • 112 г = 11,2 г • 174 г

х = 11,2 г • 174 г / 112 г

х = 17,4 г.

Обчислюємо кількість речовини заданої маси за формулою v=m/M.

v(K2SO4)=m(K2SO4):M(K2SO4)=17,4 г : 174 г /моль  0,1 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:  2KOH+SO3=K2SO4+H2 

Обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) калій гідроксиду і калій сульфату.

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56,  

M(KOH)=56 г/моль.  

Mr(K2SO4)=2Ar(K)+Ar(S)+4Ar(O)=2•39+32+416=174, 

M(K2SO4)=174 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини заданої маси за формулою v=m/M.

v(KOH)=m(KOH):M(KOH)=11,2 г : 56 г/моль=0,2 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль калій гідроксиду з утворенням 1 моль калій сульфату, тобто кількість речовини калій сульфату удвічі менша, тому v(K2SO4)=v(KOH):2=0,2 : 2=0,1 моль.

Обчислюємо масу заданої кількості речовини за формулою m=v•M.

m(K2SO4)=v(K2SO4)M(K2SO4)=0,1 моль•174 г/моль=17,4 г.

Відповідь: m(K2SO4)=17,4 г, v(K2SO4)=0,1 моль.

IV рівень

Вправа 13. Установіть речовини А, Б, В, Г, Ґ, Д у поданих схемах реакцій: 

а) НСl + А -> AgCl + Б;

б) Б + КОН -> КNO3 + В; 

в) Na + В -> Г + Н2

г) СuSO4 + Г -> Ґ + Na2SO4;

ґ) Ґ -> Д + Н2O.

А.    AgNO3           Б.    HNO3            В.    H2O       

Г.    NaOH           Ґ.    Cu(OH)2           Д.     CuO      

HCl+AgNO3->AgCl↓+HNO3

HNO3+KOH->KNO3+H2O

Na+H2O->NaOH+H2

CuSO4+NaOH->Cu(OH)2+Na2SO4

Cu(OH)2->CuO+H2O

 

Вправа 14. Є речовини: сірка, нітратна кислота, цинк гідроксид, літій, вода. Використовуючи їх та продукти їх взаємодії, добудьте три прості (підкреслені) та шість складних (позначені жирним шрифтом) речовин. Напишіть рівняння реакцій.

2H2O = 2H2 + O2

2HNO3 + Zn(OH)2 = Zn(NO3)2 + 2H2O

Li + HNO3 = LiNO3 + H2

Zn(NO3)2 + 2Li = 2LiNO3 + Zn

Zn(OH)2↓ = ZnO + H2O

2Li + 2H2O = 2LiOH + H2

S + H2 = H2S

S + O2 = SO2

 

Вправа 15. На суміш порошків заліза з міддю масою 12 г подіяли розчином сульфатної кислоти. Виділився газ об’ємом 4,48 л (н.у.). Які маси та кількості речовин заліза й міді у вихідній суміші?

Дано: m(суміші)=12 г, V(H2)=4,48 л.

Знайти: m(Fe)-?, m(Cu)-?, v(Fe)-?, v(Cu)-? 

Розв'язання.

З двох металів (залізо і мідь) з розчином сульфатної кислоти взаємодіє лише залізо Fe (розміщений до водню Н2 у ряді активності металів).

Записуємо рівняння реакції:  Fe+H2SO4=FeSO4+H2 

Обчиcлюємо кількість речовини заданого об'єму за формулою v=V/Vм, де Vм - постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

v(Н2)=V(H2):VM=4,48 л: 22,4 л/моль=0,2 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль заліза Fe з виділенням 1 моль водню H2, кількість речовини однакова, тому v(Fe)=0,2 моль.

Обчислюємо масу заданої кількості речовини за формулою m=v•М, де М=Mrг/моль.

Mr(Fe)=56, М(Fe)=56г/моль, 

m(Fe)=v(Fe)M(Fe)=0,2 моль56г/моль=11,2 г.

Обчислюємо масу міді.

m(Cu)=m(суміші)-m(Fe)=12 г -11,2 г = 0,8 г.

Обчислюємо кількість речовини заданої маси за формулою v=m/M, де М=Mrг/моль.

Mr(Cu)=64, M(Cu)=64 г/моль,  

v(Cu)=m(Cu):M(Cu)=0,8 г : 64 г/моль =0,0125 моль.

Відповідь: m(Fe)=11,2 г; m(Cu)=0,8 г; v(Fe)=0,2 моль; v(Cu)=0,0125 моль.

Інші завдання видання 2016 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...