Інші завдання дивись тут...

I рівень

Завдання 1 

Підкресліть з даного переліку речовин однією рискою формули оксидів, двома - кислот, однією хвилястою - основ і двома хвилястими - солей: СuО, Сu(ОН)2Н2SO4, ZnCl2, ZnO, H2S, K2S, КОН, Fe(OH)2, Li2O, HNO3, Na2CO3.

Оксиди: CuO, ZnO, Li2O

Кислоти: H2SO4, H2S, HNO3

Основи: Cu(OH)2, KOH, Fe(OH)2

Солі: ZnCl2, K2S, Na2CO3

 

Завдання 2 

Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між формулами та їх назвами:

A. ВаSO4

Б. Ва(ОН)2

B. ВаО

1. Барій гідроксид

2. Барій оксид

3. Барій сульфіт

4. Барій сульфат

Завдання 3 Сума коефіцієнтів у рівнянні якісної реакції на хлориди 

СаCl2+АgNO3—>Са(NO3)2+AgСl становить:

А. 8

Б. 5

В. 7

Г. 6

Відповідь: Г

CaCl2+2AgNO3=Ca(NO3)2+2AgCl↓   1+2+1+2=6

 

Завдання 4 Укажіть, які класи речовин можна добути, написавши рівняння реакцій, що лежать в основі схеми:

Сu → СuО → СuСl2  Сu(ОН)2↓  Сu(NO3)2

А. Оксид, основу, сіль

Б. Оксид, кислоту, сіль

В. Гідроксид, сіль, кислоту

Г. Оксид, кислоту, сіль

Відповідь: А

2Cu+O2=2CuO (оксид)

CuO+2HCl=CuCl2+H2O (сіль і оксид)

CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2↓+2NaCl (основа і сіль)

Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2↓+2H2O (сіль і оксид)

 

Завдання 5 

На магній масою 9,6 г подіяли хлоридною кислотою. Обчисліть та позначте об’єм газу (н.у.), що виділився.

А. 8,96 л

Б. 4,48 л

В. 6,72 л

Г. 6,36 л

Відомо: m(Mg)=9,6 г

Знайти: V(H2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

9,6 г                      x л

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

24 г                     22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль магнію Mg з виділенням 1 моль водню H(1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л).

Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) магнію й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, M(Mg)=24 г/моль. Маса 1 моль=24 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм водню.

9,6 г / 24 г = х л / 22,4 л, звідси

х=9,6 г • 22,4 л : 24 г = 8,96 л

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини магнію за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, M(Mg)=24 г/моль

v(Mg)=m(Mg):M(Mg)=9,6 г: 24 г/моль=0,4 моль

Записуємо рівняння реакції: Mg+2HCl=MgCl2+H2 

За рівнянням реакції v(Mg):v(H2)=1:1, тому

v2)=v(Mg)=0,4 моль

Обчислюємо об'єм водню заданої кількості речовини за формулою V=vVм, де Vм - постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

V(H2)=v(H2)VM=0,4 моль22,4 л/моль=8,96 л

Відповідь: 8,96 л

II рівень

Завдання 6 

Укажіть речовини А і Б для здійснення перетворень: 

А —> Б —> СuSO4.

1. Сu2O

2. H2SO4

3. СuОН

4. СuО

CuO+H2SO4=CuSO4+H2O

 

Завдання 7 

Допишіть праві частини рівнянь реакцій. Поставте коефіцієнти. Підкресліть реакцію нейтралізації.

а) Са(ОН)2 + 2НСl = CaCl2+2H2O

б) ВаСl2 + Na2SO4 = BaSO4↓+2NaCl

в) К2O + CO= K2CO3

г) Zn + Н2SO= ZnSO4+H2

 

Завдання 8 

Установіть послідовність дій для проведення якісної реакції на сульфатну кислоту та сульфати:

A. Долити розчин барій гідроксиду або барій хлориду.

Б. Відібрати відповідні реагенти (впишіть, які _сульфатна кислота і натрій сульфат).

B. Налити розчину кислоти або солі об’ємом 1 мл у пробірку.

Г. Спостерігати випадання білого осаду, нерозчинного у кислотах.

Відповідь. БВАГ

BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl

Ba(OH)2+Na2SO4=BaSO4+2NaOH

 

Вправа 9 

Обчисліть та позначте масу кальцію, що прореагував, якщо добули кальцій оксид масою 5,6 г спалюванням кальцію в кисні:

А. 6

Б. 5

В. 7

Г. 4

Відомо: m(CaO)=5,6 г

Знайти: m(Ca)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 x г            5,6 г

2Ca + O2 = 2CaO 

80 г           112 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль кальцію з утворенням 2 моль кальцій оксиду. Обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, маси 2 моль.

Mr()=Ar()=40, M()=40 г/моль 

Маса 1 моль=40 г, а 2 моль = 80 г

Mr(CаO)=Ar()+Ar(O)=40+16=56, M(CаO)=56 г/моль

Маса 1 моль=56 г, а маса 2 моль=112 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу кальцію.

х г / 80 г = 5,6 г / 112 г, звідси

х=5,6 г • 80 г : 112 г=4 г

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини  СаО масою 5,6 г за формулою v=m/M, M=Mrг/моль 

Mr(CаO)=Ar()+Ar(O)=40+16=56, M(CаO)=56 г/моль

v(CаO)=m(CaO):M(CaO)=5,6 г : 56 г/моль=0,1 моль

Записуємо рівняння реакції: 2Ca+O2=2CaO

За рівнянням реакції v(Сa):v(СaO)=2:2, кількості речовини однакові, тому

v(Сa)=v(CaO)=0,1 моль 

Обчислюємо масу кальцію кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=v•M.

Mr()=Ar()=40, M()=40 г/моль

m()=v(Ca)M(Ca)=0,1 моль•40 г/моль=4 г

Відповідь: 4 г

III рівень

Вправа 10 

Складіть генетичний ланцюжок, маючи такі речовини: FeSO4, SO2, Н2SO4, FeО, S, Fe(ОН)2, SO3, та напишіть рівняння реакцій.

FeO->FeSO4->Fe(OH)2

FeO+H2SO4=FeSO4+H2O

FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4

S->SO2->SO3->H2SO4

S+O2=SO2

2SO2+O2=2SO3

SO3+H2O=H2SO4

 

Вправа 11 

Укажіть відповідність (позначено однаковим кольором) між речовиною та парою реагентів, з яких можна її добути:

А. Сu(ОН)2

Б. AgCl    

           

 

        

1. СuО і Н2O

2. AgNO3 i Cl2

3. СuSO4 і КОН

4. АgNO3 і МgCl2

CuSO4+KOH=Cu(OH)2+K2SO4

2AgNO3+MgCl2=2AgCl+Mg(NO3)2

 

Вправа 12 

Через розчин, що містить 11,2 г калій гідроксиду, пропустили сульфур (VІ) оксид до утворення середньої солі. Яка маса і кількість речовини солі, що утворилася?

Відомо: m(KOH)=11,2 г

Знайти: m(K2SO3)-?, v(K2SO3)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

11,2 г             x г

2KOH + SO2 = K2SO3 + H2

112 г             158 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль калій гідроксиду KOH з утворенням 1 моль калій сульфіту K2SO3Обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 2 моль калій гідроксиду й 1 моль калій сульфiту.

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56, M(KOH)=56 г/моль

Маса 1 моль=56 г, а маса 2 моль=112 г

Mr(K2SO3)=2Ar(K)+Ar(S)+3Ar(O)=2•39+32+316=158,

M(K2SO3)=158 г/моль. Маса 1 моль=158 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу K2SO3.

11,2 г / 112 г = х г / 158 г, звідси

х=11,2 г • 158 г : 112 г=15,8 г

Обчислюємо кількість речовини заданої маси за формулою v=m/M.

v(K2SO3)=m(K2SO3):M(K2SO3)=15,8 г : 158 г/моль=0,1 моль

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини KOH масою 11,2 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56M(KOH)=56 г/моль

v(KOH)=m(KOH):M(KOH)=11,2 г : 56 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції:  2KOH+SO2=K2SO3+H2O

За рівнянням реакції v(КОН):v(K2SO3)=2:1, тому

v(K2SO3)=v(KOH):2=0,2 моль:2=0,1 моль

Обчислюємо масу K2SO3 кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=v•M.

Mr(K2SO3)=2Ar(K)+Ar(S)+3Ar(O)=2•39+32+316=158, 

M(K2SO3)=158 г/моль

m(K2SO3)=v(K2SO3)M(K2SO3)=0,1 моль•158 г/моль=15,8 г

Відповідь: m(K2SO3)=15,8 г, v(K2SO3)=0,1 моль

IV рівень

Вправа 13 

Установіть речовини А, Б, В, Г, Ґ, Д у поданих схемах реакцій: 

а) НСl + А → AgCl + Б

б) Б + КОН → КNO3 + В

в) Na + В → Г + Н2

г) СuSO4 + Г  Ґ + Na2SO4

ґ) Ґ → Д + Н2O

Відповідь: А. AgNO3Б. HNO3В. H2O, Г. NaOHҐ. Cu(OH)2, Д. CuO

а) НCl+AgNO3->AgCl↓+HNO3

б) НNO3+KOH->KNO3+H2O

в) 2Na+2H2O->2NaOH+H2

г) СuSO4+2NaOH->Cu(OH)2+Na2SO4

ґ) Сu(OH)2->CuO+H2O

 

Вправа 14 

Є речовини: сірка, нітратна кислота, цинк гідроксид, літій, вода. Використовуючи їх та продукти їх взаємодії, добудьте три прості (підкреслені) та шість складних (позначені жирним шрифтом) речовин. Напишіть рівняння реакцій.

2H2O = 2H2 + O2

2HNO3 + Zn(OH)2 = Zn(NO3)2 + 2H2O

2Li + 2HNO3 = 2LiNO3 + H2

Zn(NO3)2 + 2Li = 2LiNO3 + Zn

Zn(OH)2↓ = ZnO + H2O

2Li + 2H2O = 2LiOH + H2

S + H2 = H2S

S + O2 = SO2

 

Вправа 15 

На суміш порошків заліза з міддю масою 12 г подіяли розчином сульфатної кислоти. Виділився газ об’ємом 4,48 л (н.у.). Які маси та кількості речовин заліза й міді у вихідній суміші?

Відомо: m(суміші)=12 г, V(H2)=4,48 л

Знайти: m(Fe)-?, m(Cu)-?, v(Fe)-?, v(Cu)-? 

Розв'язання

І спосіб

У суміші металів з розчином сульфатної кислоти взаємодіє тільки залізо.

Записуємо рівняння реакції:

х г                           4,48 л

Fe + H2SO= FeSO+ H2 

56 г                          22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль заліза Fe з утворенням 1 моль водню Н2 (за н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л). Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/мользаліза й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Fe)=Ar(Fe)=56M(Fe)=56 г/моль, маса 1 моль=56 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу заліза.

х г / 56 г = 4,48 л / 22,4 л, звідси

х=56 г • 4,48 л : 22,4 л=11,2 г

Обчислюємо масу міді.

m(Cu)=m(суміші)-m(Fe)=12 г - 11,2 г=0,8 г

Обчислюємо кількість речовини заданої маси за формулою v=m/M, де М=Mrг/моль.

Mr(Cu)=64, M(Cu)=64 г/моль 

v(Cu)=m(Cu):M(Cu)=0,8 г : 64 г/моль=0,0125 моль

v(Fe)=m(Fe):M(Fe)=11,2 г : 56 г/моль=0,2 моль

ІІ спосіб

Обчиcлюємо кількість речовини водню об'ємом 4,48 л за формулою v=V/Vм, де Vм - постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

v2)=V(H2):VM=4,48 л: 22,4 л/моль=0,2 моль

У суміші металів з розчином сульфатної кислоти взаємодіє тільки залізо.

Записуємо рівняння реакції:  Fe+H2SO4=FeSO4+H2 

За рівнянням реакції v(Fe):v(H2)=1:1, кількості речовини однакові, тому

v(Fe)=v2)=0,2 моль

Обчислюємо масу заліза кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•М, де М=Mrг/моль.

Mr(Fe)=56, М(Fe)=56 г/моль

m(Fe)=v(Fe)M(Fe)=0,2 моль56 г/моль=11,2 г

Обчислюємо масу міді.

m(Cu)=m(суміші)-m(Fe)=12 г - 11,2 г=0,8 г

Обчислюємо кількість речовини заліза масою 0,8 г за формулою v=m/M.

Mr(Cu)=64, M(Cu)=64 г/моль

v(Cu)=m(Cu):M(Cu)=0,8 г : 64 г/моль=0,0125 моль

Відповідь: m(Fe)=11,2 г; m(Cu)=0,8 г; v(Fe)=0,2 моль; v(Cu)=0,0125 моль

Інші завдання дивись тут...