ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»

I рівень

1. Підкресліть з даного переліку речовин однією рискою формули оксидів, двома - кислот, однією хвилястою - основ і двома хвилястими - солей: СuО, Сu(ОН)2Н2SO4, ZnCl2, ZnO, H2S, K2S, КОН.

Оксиди: CuO, ZnO

Кислоти: H2SO4, H2S

Основи: Cu(OH)2, KOH

Солі: ZnCl2, K2S.

2. Установіть відповідність між формулами та їх назвами:

A. ВаSO4.    1. Барій гідроксид.

Б. Ва(ОН)2.  2. Барій оксид.

B. ВаО.       3. Барій сульфіт.

                4. Барій сульфат.

А 4
Б 1
В 2

3. Сума коефіцієнтів у рівнянні якісної реакції на хлориди СаCl2+АgNO3—»Са(NO3)2+AgСl становить:

А. 8. Б. 5. В. 7. Г. 6. Відповідь:___Г__

1CaCl2+2AgNO3=1Ca(NO3)2+2AgCl↓        1+2+1+2=6

4. Укажіть, які класи речовин можна добути, написавши рівняння реакцій, що лежать в основі схеми: Сu —» СuО —» СuСl2 -» Сu(ОН)2.

А. Оксид, основу, сіль. Б. Оксид, кислоту, сіль. В. Гідроксид, сіль, кислоту. Г. Оксид, кислоту, сіль.

Відповідь:_оксид, сіль, основу.

2Cu+O2=2CuO (оксид)

CuO+2HCl=CuCl2+H2O (сіль і вода)

CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2+2NaCl (основа і сіль)

5. На магній масою 9,6 г подіяли хлоридною кислотою. Обчисліть та позначте об’єм газу (н.у.), що виділився.

А. 8,96 л. Б. 4,48 л. В. 6,72 л. Г. 6.36 л. Відповідь:__А. __

Дано: m(Mg)=9,6 г. Знайти: V(H2)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

  9,6 г                         x л

   Mg   + 2HCl = MgCl2 +  H2

  24 г                         22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль магнію Mg з виділенням 1 моль водню H( 1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). 

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) магнію й, відповідно, масу 1 моль:

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24,  M(Mg)=24 г/моль.  Маса 1 моль=24 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

9,6 г / 24 г= х л / 22,4 л, звідси х=9,6г•22,4 л/24г=8,96 л.

Відповідь. V(H2)=8,96 л.

ІІ спосіб. 

Записуємо рівняння реакції:   Mg+2HCl=MgCl2+H2 

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) магнію.

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24,  M(Mg)=24 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини магнію масою 9,6 г за формулою y=m/M.

y(Mg)=9,6 г: 24 г/моль = 0,4 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль магнію Mg з виділенням 1 моль водню H2, кількість речовини однакова, тому y(H2)=0,4 моль.

Обчислюємо об'єм 0,4 моль водню.

З формули y=V/Vм, де Vм - постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у., знаходимо V=yVм.

V(H2)=0,4 моль22,4 л/моль=8,96 л.

Відповідь. V(H2)=8,96 л.

II рівень

6. Укажіть речовини А і Б для здійснення перетворень: А —> Б —> СuSO4.

1. Сu2O. 2. Сu. 3. СuОН. 4. СuО.

А 2
Б 4

2Cu+O2=2CuO

CuO+H2SO4=CuSO4+H2O

7. Допишіть праві частини рівнянь реакцій. Поставте коефіцієнти. Підкресліть реакцію нейтралізації.

а) Са(ОН)2 + 2НСl = CaCl2+2H2O - реакція нейтралізації;

б) ВаСl2 + Na2SO4 = BaSO4+2NaCl ;

в) К2O + CO2= K2CO3;

г) Zn + Н2SO4= ZnSO4+H2.

8. Установіть послідовність дій для проведення якісної реакції на сульфатну кислоту та сульфати:

A. Долити розчину барій гідроксиду або барій хлориду.

Б. Відібрати відповідні реагенти (впишіть, які _сульфатна кислота і натрій сульфат).

B. Налити розчину кислоти або солі об’ємом 1 мл у пробірку.

Г. Спостерігати випадання білого осаду, нерозчинного у кислотах.

Відповідь.   Б В А Г  

BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl

Na2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2NaOH

9. Обчисліть та позначте масу кальцію, що прореагував, якщо добули кальцій оксид масою 5,6 г спалюванням кальцію в кисні:

А. 6. Б. 5. В. 7. Г. 4. Відповідь:_  Г____.

Дано: m(CaO)=5,6 г. Знайти: m(Ca)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

      x г                5,6 г

     2Ca  +  O2 =  2CaO 

     80 г               112 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль кальцію з утворенням 2 моль кальцій оксиду.  

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, маси 2 моль:

Mr()=Ar()=40,  M()=40 г/моль.  

Маса 1 моль=40 г, а 2 моль = 80г.

Mr(CаO)=Ar()+Ar(O)=40+16=56,  M(CаO)=56 г /моль.

Маса 1 моль=56 г, а маса 2 моль=112 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

х г / 80 г= 5,6 г / 112 г, звідси х=5,6г•80г/112г= 4 г.

Відповідь. m()=4 г.

ІІ спосіб. 

Записуємо рівняння реакції:  2Ca+O2=2CaO 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) кальцію і кальцій оксиду.

Mr()=Ar()=40,  M()=40 г/моль.  

Mr(CаO)=Ar()+Ar(O)=40+16=56,  M(CаO)=56 г /моль. 

Обчислюємо кількість речовини  кальцій оксиду масою 5,6 г за формулою y=m/M.

y(CаO)=5,6г : 56 г/моль=0,1 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль кальцію з утворенням 2 моль кальцій оксидукількість речовин є однаковою, тому  y()=0,1 моль. Обчислюємо масу кальцію кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=y•M.

m()=0,1 моль•40 г/моль= 4 г.

Відповідь. m()=4 г. 

III рівень

10. Установіть генетичний ланцюжок, маючи такі речовини: FeSO4, SO2, Н2SO4, FeО, S, Fe(ОН)2, SO3, та напишіть рівняння реакцій.

FeO->FeSO4->Fe(OH)2

FeO+H2SO4=FeSO4+H2O

FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4

S->SO2->SO3->H2SO4.

S+O2=SO2

2SO2+O2=2SO3

SO3+H2O=H2SO4

11. Укажіть відповідність між речовиною та парою реагентів, з яких можна її добути:

А. Сu(ОН)2.        1. СuО і Н2O. 

Б. AgCl              2. AgNO3 i Cl2

                       3. СuSO4 і КОН

                     4. АgNO3 і МgCl2.

А 3
Б 4

CuSO4+KOH=Cu(OH)2+K2SO4

2AgNO3+MgCl2=2AgCl+Mg(NO3)2

12. Через розчин, що містить 11,6 г калій гідроксиду, пропустили сульфур(VІ) оксид до повної нейтралізації лугу. Яка маса і кількість речовини солі, що утворилася?

Дано: m(KOH)=11,6 г. Знайти: m(K2SO4)-?  y(K2SO4)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

     11,6 г                  x г

     2KOH  +  SO3 =  K2SO4   +   H2

     112 г                  174 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль калій гідроксиду з утворенням 1 моль калій сульфату.  

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 2 моль калій гідроксиду й 1 моль калій сульфату.

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56,  M(KOH)=56 г/моль.  

Маса 1 моль=56 г, а 2 моль = 112 г.

Mr(K2SO4)=2Ar(K)+Ar(S)+4Ar(O)=2•39+32+416=174,

M(K2SO4)=174 г /моль.  Маса 1 моль=174 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

11,6 г / 112 г= х г / 174 г, звідси х=11,6 г•174 г/112 г= 18,021428 г 18 г.

Обчислюємо кількість речовини калій сульфату масою 18,02 г за формулою y=m/M.

y(K2SO4)=18 г : 174 г /моль  ≈ 0,1 моль

Відповідь. m(K2SO4)18 г,  y(K2SO4)0,1 моль.

ІІ спосіб. 

Записуємо рівняння реакції:  2KOH+SO3=K2SO4+H2 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) калій гідроксиду і калій сульфату.

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56,  M(KOH)=56 г/моль.  

Mr(K2SO4)=2Ar(K)+Ar(S)+4Ar(O)=2•39+32+416=174, M(K2SO4)=174 г /моль.

Обчислюємо кількість речовини  калій гідроксиду масою 11,6 г за формулою y=m/M.

y(KOH)= 11,6г : 56 г/моль=0,2071 моль  0,2 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль калій гідроксиду з утворенням 1 моль калій сульфату, тобто кількість речовини калій сульфату є у 2 рази меншою, тому y(K2SO4)=0,1034 ≈ 0,1 моль.

Обчислюємо масу калій сульфату кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=y•M.

m(K2SO4)=0,1034 моль•174 г/моль 18 г.

Відповідь. m(K2SO4)18 г,  y(K2SO4)0,1 моль.

IV рівень

13. Установіть речовини А, Б, В, Г, Ґ, Д у поданих схемах реакцій: а) НСl + А -> AgCl + Б;

б) Б + КОН -> КNO3 + В; в) Na + В -> Г + Н2г) СuSO4 + Г -> Ґ + Na2SO4;

ґ) Ґ -> Д + Н2O.

А.    AgNO3           Б.    HNO3            В.    H2O       

Г.    NaOH           Ґ.    Cu(OH)2           Д.     CuO      

 

HCl+AgNO3->AgCl↓+HNO3

HNO3+KOH->KNO3+H2O

Na+H2O->NaOH+H2

CuSO4+NaOH->Cu(OH)2+Na2SO4

Cu(OH)2->CuO+H2O

14. Є речовини: сірка, нітратна кислота, цинк гідроксид, літій, вода. Використовуючи їх та продукти їх взаємодії, добудьте три прості та шість складних речовин. Напишіть рівняння реакцій.

 

15. На суміш порошків заліза з міддю масою 12 г подіяли розчином сульфатної кислоти. Виділився газ об’ємом 4,48 л (н.у.). Які маси та кількості речовин заліза й міді у вихідній суміші?

Дано: m(суміші)=12 г, V(H2)=4,48 л. Знайти: m(Fe)-?  m(Cu)-? y(Fe)-? y(Cu)-? 

Розв'язання.

З двох металів (залізо і мідь) з розчином сульфатної кислоти взаємодіє лише залізо Fe (розміщений до водню Н2 у ряді активності металів).

Записуємо рівняння реакції:  Fe+H2SO4=FeSO4+H2 

Обчилюємо кількість речовини водню об'ємом 4,48 л. за формулою y=V/Vм, де Vм - постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

y(Н2)=4,48 л: 22,4 л/моль=0,2 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль заліза Fe з виділенням 1 моль водню H2, кількість речовини однакова, тому y(Fe)=0,2 моль.

Обчислюємо масу заліза кількістю речовини 0,2 моль.

З формули y=m/M, де М г/моль=Mr, знаходимо m=y•М.

Mr(Fe)=56, М(Fe)=56г/моль,  m(Fe)=0,2 моль56г/моль=11,2 г.

Обчислюємо масу міді.

m(Cu)=m(суміші)-m(Fe)=12 г -11,2 г = 0,8 г.

Обчислюємо кількість речовини міді масою 0,8 г за формулою y=m/M, де Мг/моль=Mr.

Mr(Cu)=64, M(Cu)=64 г/моль,  y(Cu)=0,8 г : 64 г/моль =0,0125 моль.

Відповідь: m(Fe)=11,2 г; m(Cu)=0,8 г; y(Fe)=0,2 моль; y(Cu)=0,0125 моль.