Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)
Завдання 1. Напишіть рівняння взаємодії літію, натрію з киснем з огляду на те, що останній утворює пероксид складу R202. Назвіть утворені продукти і дані впишіть у таблицю.

Рівняння реакції    Назва
Li + O2 =Li2O Літій оксид
2Na + O2 =Na2O2    
Натрій пероксид

Завдання 2. Напишіть рівняння взаємодії лужних металів з хлором та водою.

Рівняння реакції з хлором    Рівняння реакції з водою
2Li + Сl2 = 2LiCl  2Li + 2Н2O = 2LiOH+H2
2Na + Сl2 = 2NaCl    2Na + 2Н2О = 2NaOH + H2
2К + Сl2 = 2KCl  
2К + 2Н2O = 2KOH + H2

Завдання 3. Зробіть висновок про взаємодію лужних металів з киснем, неметалами і водою. Лужні метали активно взаємодіють з киснем, утворюючи оксиди, з неметалами, утворюючи солі, і з водою, утворюючи луги і виділяючи водень.

 

Завдання 4. У воді масою 150 г розчинили натрій сульфат масою 50 г. Обчисліть масову частку речовини у розчині.

Відомо: m(води)=150 г; m(речовини)=50 г.

Знайти: w(речовини) -?

Розв'язання:

І спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(речовини)+m(води)=50 г+150 г=200 г.

2. Знаходимо масову частку речовини (натрій сульфатув розчині за формулою: 

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))100%

w(речовини)=(50 г/200 г)100%0,25100%=25%.

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(речовини)+m(води)=50 г + 150 г= 200 г.

2. Визначаємо масу речовини (натрій сульфату), що міститься  у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 200 г розчину - 50 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

200 г / 100 г = 50 г / х г, 

тому х г  200 г = 50 г  100 г, 

х = (50 г  100 г) : 200 г

х = 25 г, тому w(речовини)=25%

Відповідь: 25% або 0,25.


САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)
Завдання 1. Напишіть рівняння взаємодії фтору, хлору та брому з воднем. Назвіть утворені продукти і дані впишіть у таблицю.

Рівняння реакції Назва
F2 + H2 = 2HF    Фторидна кислота
Сl2 + Н2 = 2HCl   Хлоридна кислота
Вг2 + Н2 = 2HBr    
Бромідна кислота

Завдання 2. Напишіть рівняння взаємодії відомих вам галогенів з кальцієм. Назвіть утворені сполуки.

а) Ca + Cl2 = CaCl2.  Кальцій хлорид.
б) Сa +  Br2 = CaBr2.  Кальцій бромід.
в) Ca + I2 = CaI2.  Кальцій йодид.

Завдання 3. Обчисліть масу йоду у спиртовому розчині масою 25 г з масовою часткою речовини 5%, який використовують як дезінфікуючий засіб.

Відомо: m(розчину)=25 г; w(йоду)=5%.

Знайти: m(йоду)-?

Розв'язування:

Знаходимо масу речовини (йоду) в розчині за формулою: 

m(речовини)=(w(речовини)•m(розчину))/100%

m(йоду)=(5%•25 г):100%=1,25 г.

Відповідь: у спиртовому розчині йоду масою 25 г з масовою часткою речовини 5% міститься йод масою 1,25 г.

Інші завдання дивись тут...