Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)
Завдання 1 Напишіть рівняння взаємодії літію, натрію з киснем з огляду на те, що останній утворює пероксид складу R2О2. Назвіть утворені продукти і дані впишіть у таблицю.

Рівняння реакції    Назва
Li + O2 =Li2O Літій оксид
2Na + O2 =Na2O2    
Натрій пероксид

Завдання 2 Напишіть рівняння взаємодії лужних металів з хлором та водою.

Рівняння реакції з хлором    Рівняння реакції з водою
2Li + Сl2 = 2LiCl  2Li + 2Н2O = 2LiOH+H2
2Na + Сl2 = 2NaCl    2Na + 2Н2О = 2NaOH + H2
2К + Сl2 = 2KCl  
2К + 2Н2O = 2KOH + H2

Завдання 3 Зробіть висновок про взаємодію лужних металів з киснем, неметалами і водою. Лужні метали активно взаємодіють з киснем, утворюючи оксиди; з неметалами, утворюючи солі; з водою, утворюючи луги і виділяючи водень.

 

Завдання 4 У воді масою 150 г розчинили натрій сульфат масою 50 г. Обчисліть масову частку речовини у розчині.

Відомо: m(води)=150 г, m(речовини)=50 г

Знайти: w(речовини)-?

Розв'язання

І спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(речовини)+m(води)=50 г+150 г=200 г

2. Знаходимо масову частку речовини (натрій сульфатув розчині.

w(речовини)=m(речовини):m(розчину)100%=50 г:200 г100%=25%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(речовини)+m(води)=50 г+150 г=200 г

2. Для визначення масової частки складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 200 г розчину міститься 50 г речовини, а

в 100 г розчину  х г речовини

200 г / 100 г = 50 г / х г, тому х г  200 г = 50 г  100 г, звідси

х=50 г  100 г : 200 г=25 г, тому w(речовини)=25%

Відповідь: 25%


САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)
Завдання 1 Напишіть рівняння взаємодії фтору, хлору та брому з воднем. Назвіть утворені продукти і дані впишіть у таблицю.

Рівняння реакції Назва
F2 + H2 = 2HF    Фторидна кислота
Сl2 + Н2 = 2HCl   Хлоридна кислота
Вг2 + Н2 = 2HBr    
Бромідна кислота

Завдання 2 Напишіть рівняння взаємодії відомих вам галогенів з кальцієм. Назвіть утворені сполуки.

а) Ca + Cl2 = CaCl Кальцій хлорид
б) Сa +  Br2 = CaBr2  Кальцій бромід
в) Ca + I2 = CaI2  Кальцій йодид

Завдання 3 Обчисліть масу йоду у спиртовому розчині масою 25 г з масовою часткою речовини 5%, який використовують як дезінфікуючий засіб.

Відомо: m(розчину)=25 г, w(йоду)=5%

Знайти: m(йоду)-?

Розв'язування

І спосіб

Знаходимо масу речовини (йоду) в розчині. 

m(йоду)=w(йоду)•m(розчину):100%=5%•25 г:100%=1,25 г

ІІ спосіб

2. Для визначення маси розчину складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 100 г розчину міститься 5 г йоду, а

в 25 г розчину  х г йоду

100 г / 25 г = 5 г / х г, тому х г  100 г = 25 г  5 г, звідси

х=25 г  5 г : 100 г=1,25 г

Відповідь: 1,25 г

Інші завдання дивись тут...