Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)
Вправа 1 Символи елементами із відносними атомними масами 23-27 є: 
Na, Mg, Al. Поясніть як зміниться їх хімічна активність. Зі зростанням заряду ядра атома послаблюються металічні властивості і посилюються неметалічні.


Вправа 2 Формули вищих оксидів елементів з відносними атомними масами 28-35,5 мають вигляд: SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7. Поясніть, як зміниться їх хімічна активність. Зі зростанням заряду ядра атома кислотні властивості оксидів посилюються. 

 

Вправа 3 Формули летких сполук неметалічних елементів з відносними атомними масами 12-19 з Гідрогеном мають вигляд: СН4, NH3, H2O, HF. Поясніть, як змінюється валентність цих елементів. Валентність спадає від IV до I.

Значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, в якій елемент перебуває.

У сполуці СH4 валентність Карбону рівна ІV, бо 8-4=4.

У сполуці NH3 валентність Нітрогену рівна ІІІ, бо 8-5=3.

У сполуці H2О валентність Оксигену рівна ІІ, бо 8-6=2.

У сполуці HF валентність Флуору рівна І, бо 8-7=1.

 

Вправа 4 Установіть та позначте ряд, в якому розташовані тільки вищі оксиди і в порядку зростання валентності елементів:

A. SO3, CO, N2O3    VI;IV;V

Б. MgO, SiO2, SO3   II;IV;VI

В. P2O5, BeO, Na2O  V;II;I

Г. NO, Al2O3, SO2  V;III;VI

Максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони розміщуються.

 

Вправа 5. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:

Н2О2 → О2 → Р2О5 → Н3РО4
2О2 = 2Н2O + О2

5O2 + 4P = 2P2O5

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

 


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Позначте характеристику елемента, яку Д.І. Менделєєв поклав в основу класифікації хімічних елементів:

А. Абсолютну атомну масу

В. Валентність

Б. Відносну атомну масу

Г. Середню атомну масу тріади елементів

Позначте елемент, у якого найсильніше виявлені металічні властивості:

А. Аl Б. Мg В. Са Г.Li

Літій  лужний елемент, а в лужних елементів металічні властивості виражені найсильніше.

 

3 Позначте елемент, у якого найсильніше виявлені неметалічні властивості:

А. С
Б. F
В. О Г. N

Усі перелічені елементи розміщені у одному періоді (2) Періодичної системи і Флуор має найбільшу відносну атомну масу, а тому знаходиться правіше, а у періодах неметалічні властивості посилюються із зростанням відносної атомної маси або зліва направо Періодичної системи.

 

Позначте назву групи елементів, до складу якої входять Не, Ne, Аг, Кг:

А. Лужні Б. Галогени В. Інертні елементи
Г. Халькогени

5 Позначте, в якому випадку спострігається послаблення металічних властивостей елементів:

A. Li—Na—К Б. N—Р—As В. Na—Мg—Аl Г. Si—Аl—Мg

6 Позначте зміну властивостей елементів на проміжку РSСl:

A. Неметалічні послаблюються 
B. Металічні послаблюються
Б. Неметалічні не змінюються
Г. Неметалічні посилюються

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 1 Позначте, в яких випадках спостерігається посилення неметалічних властивостей елементів:

A. C—N—О Б. N—P—As В. Na—Мg—Аl Г. Li—Be—В

У періоді із зростанням відносних атомних мас елементів металічні властивості послаблюються, а неметалічні властивості посилюються. 

 

Вправа 2 Позначте, у якому випадку спостерігається посилення кислотних властивостей водних розчинів летких сполук неметалічних елементів з Гідрогеном:

A. CH4 — NH3 — H2О     
B. SiH4 — PH3 — H2S
Б. NaH — MgH— AlH3
Г. HF — H2— NH3

Вправа 3 Напишіть рівняння реакцій утворення оксидів з простих речовин:

І варіант                                       II варіант

Формула

Рівняння реакцій

утворення оксидів

Формула

Рівняння реакцій

утворення оксидів

ZnO 2Zn + O2 = 2ZnO B2O3 4B + 3O2 = 2B2O3
P2O5 4P + 5O2 = 2P2O5 MgO 2Mg + O2 = 2MgO
Li2O 4Li + O2 = 2Li2O BeO 2Be + O2 = 2BeO
SO2 S + O2 = SO2 CO2 C + O2 = CO2

І та ІІ рівні

Вправа 4 Напишіть назви речовин, поданих у таблиці.
І варіант                                    II варіант

Формула

Назва

речовин

Формула

Назва

речовин

Cr2O3

хром (ІІІ)

оксид

MnO2 манган (IV) оксид
CO2

карбон (IV) оксид

H3PO4

ортофосфатна

кислота

Cl2O7

хлор (VII)

оксид

SO3

сульфур (VI)

оксид

H2CO3

карбонатна

кислота

Al2O3

алюміній

оксид

Вправа 5 Перетворіть подані схеми на рівняння реакцій: 
І варіант                                   ІІ варіант

Рівняння реакції Рівняння реакції
1.  SO2 + H2O = H2SO3 1.  2Na + Br2 = 2NaBr
2.  2Li + 2H2O = 2LiOH + H2 2.  K2O + H2O = 2KOH
3.  Na2O + H2O = 2NaOH 3.  2K + 2H2O = 2KOH + H2
4.  2K + Cl2 = 2KCl 4.  P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

III рівень

Вправа 6 Допишіть формули продуктів реакцій, поставте коефіцієнти.
І варіант                            II варіант

Рівняння реакції 
Рівняння реакції
1.  SO3 + H2O = H2SO4 1. 2Li + Br2 = 2LiBr
2. 4P + 5O2 = 2P2O5 2. 2H2O2 = 2H2О + O2
3. 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 3. 2H2 + O2 = 2H2O
4. 2K + Br2 = 2KBr 4. Li2O + H2O = 2LiOH

Вправа 7 Як макроелемент Калій входить до складу тканин та органів організму людини і становить масу від 160 до 252 г. Обчисліть середнє значення масової частки калію в організмі людини масою 70 кг.
Відомо: mсередня(калію)=(160+252):2=206 г, 
m(організму)=70 кг=70000 г

Знайти: w-?

Розв'язування:

Знаходимо масову частку калію

w=(mсередня(калію)/m(організму))100%=(206 г:70000 г)100%=0,29%

Відповідь: w=0,29%                                        

IV рівень

Вправа 8 Напишіть рівняння реакцій утворення таких сполук:
I варіант                                                       II варіант

Назва Рівняння реакції Назва Рівняння реакції
NaOH 2Na+2H2O=2NaOH+H2 KOH 2K + 2H2O = 2KOH + H2
NaOH Na2O + H2O = 2NaOH KOH K2O + H2O = 2KOH
MgS2 Mg + 2S = MgS2 AlCl3 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3
ZnO 2Zn + O2 = 2ZnO CuO 2Cu + O2 = 2CuO

Вправа 9 Мікроелемент Йод потрібний усім, хто хворіє на йододефіцитні захворювання. У м'язах щитоподібної залози його нагромаджується від 15 до 25 мг. Обчисліть середнє значення масової частки Йоду у щитоподібній залозі людини масою 60 г.

Відомо: mсередня(Йоду)=(15+25):2=20 мг=0,02 г;  

m(залози)=60 г. 

Знайти: w(Йоду)-?

Розв'язування:

Знаходимо масову частку Йоду

w(Йоду)=(mсередня(Йоду)/m(залози))100%=(0,02 г:60 г)100%=0,03%

Відповідь: w(Йоду)=0,03%

 Інші завдання дивись тут...